АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА №9: Зовнішньоекономічна політика

Читайте также:
 1. Автоматична фіскальна політика.
 2. Автоматична фіскальна політика.
 3. Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори.
 4. Аналітичний огляд наукових публікацій на тему : «Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності»
 5. Антиінфляційна державна політика
 6. Антиінфляційна політика
 7. Антиінфляційна політика
 8. Антиінфляційна політика держави
 9. Антиінфляційна політика держави.
 10. Антикризова політика уряду Англії
 11. Бідність, її причини та показники. Соціальна політика держави як політика регулювання доходів.
 12. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.

Навчальна мета заняття: визначити сутність міжнародних економічних відносин та засвоїти форми і методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Час проведення – 12 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу–6 год.

 

Навчальні питання

1. Міжнародний поділ праці і міжнародні економічні відносини.

1.1. Фактори міжнародного поділу праці.

1.2. Форми міжнародних економічних відносин.

2. Теоретичні основи міжнародної торгівлі.

2.1. Теорія абсолютних переваг.

2.2. Теорія порівняльних переваг.

2.3. Сучасні теорії міжнародної торгівлі.

3. Платіжний баланс і його структура.

3.1. Торгівельний баланс.

3.2. Дефіцит платіжного та торгового балансу.

3.3. Врівноваження платіжного балансу.

3.4. Стан платіжного та торгового балансів України.

4. Валютний ринок і валютні курси.

4.1.Провідні світові валютні ринки.

4.2. Класифікація валютних ринків за характером операцій, за видами конверсійних операцій, за територіальним розміщенням, за формою валют.

4.3. Суб’єкти валютного ринку.

4.4. Котирування валют.

4.5. Кон’юнктурні та структурні чинники впливу на валютний курс.

4.6. Вплив зниження та підвищення курсу національної валюти на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

4.7. Валютний демпінг.

5. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

5.1. Зовнішньоторговельна політика. Протекціонізм. Політика вільної торгівлі (фритредерство). Митно-тарифні та нетарифні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.

5.2. Валютна політика. Валютна дисконтна політика. Валютна девізна політика. Валютні інтервенції. Валютні обмеження. Девальвація та ревальвація.

5.3. Політика іноземного інвестування.

Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми

 

При роботі над першим питанням студенти повинні висвітлити сутність факторів міжнародного поділу праці і форм міжнародних економічних відносин.

Для засвоєння другого питання необхідно розкрити концептуальні основи теорії абсолютних переваг, теорії порівняльних переваг та сучасних теорій міжнародної торгівлі.

При опрацюванні третього питання студенти повинні навести загальну характеристику платіжного та торгівельного балансу, методів їх врівноваження, а також визначити стан платіжного та торгівельного балансів України.При роботі над четвертим питанням необхідно зассвоїти сутність і структуру валютних ринків, з’ясувати кон’юнктурні та структурні чинники впливу на валютний курс, а також показати вплив зниження та підвищення курсу національної валюти на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

При розгляді п’ятого питання необхідно розкрити механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності, зупинившись на зовнішньоторговельній і валютній політиці та політиці іноземного інвестування.

У заключній частині заняттявирішуються тестові завдання, задачі і виконується письмове завдання.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)