АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Письмове завдання. 1.Законспектуйте наступні визначення:

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

1.Законспектуйте наступні визначення:

макроекономіка; економічна політика; макроекономічна модель; модель кругообігу; національна економіка; домогосподарство; інвестиції; заощадження; резиденти країни; економічна територія; національні рахунки; валовий внутрішній продукт (ВВП); валовий національний продукт (ВНП); національний дохід (НД); особистий дохід (ОД); дохід у розпорядженні (ВД); реальний ВВП; номінальний ВВП; дефлятор ВВП; індекс споживчих цін (ІСЦ).

2. Наведіть відповіді на наступні питання.

1) Які чинники екзогенного та ендогенного характеру впливають на темпи зростання ВВП в Україні? (Див.: Буковинський С.А. Шляхи подолання фінансової кризи в Україні / Буковинський С.А., Унковська Т.Є., Яременко О.Л. // Економічна теорія. – 2009. - №2. – С. 56-59).

2) Наведіть схему руху трансфертів з державного бюджету України, визначте їх соціально-економічне значення і напрями підвищення ефективності використання (Див.: Радіонов Ю. Про використання міжбюджетних трансфертів / Радіонов Ю. // Економіка України. – 2010. - №9. – С.55-59).

3) Наведіть порівняльний аналіз структури державних видатків, їх питомої ваги у ВВП України і країн ЄС та зробіть висновок щодо соціальної ефективності державних фінансів (Див.: Луніна І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні / Луніна І.О. // Фінанси України. – 2010. - №2. – С.3-8).

4) Порівняйте питому вагу державних інвестицій у ВВП України і країн Євросоюзу та зробіть висновок щодо їх впливу на забезпечення довгострокової стійкості системи державних фінансів (Див.: Луніна І.О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні / Луніна І.О. // Фінанси України. – 2010. - №2. – С. 9-10).

5) Проаналізуйте вплив держави на активізацію виробництва ВВП і формування його ефективної структури в Україні (Див.: Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів / Дьяченко Я.Я. // Фінанси України. – 2010. - №2. – С. 15-19).

6) Назвіть позитивні та негативні наслідки впливу державного боргу на макроекономічні показники у довгостроковому і короткостроковому періодах (Див.: Богдан Т.П. Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період / Богдан Т.П. // Фінанси України. – 2010. - №6. – С. 11-13). 

 

Література

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С.14-104.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – С.15-76.

3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. пос./ Базілінська О.Я. – 2-ге вид. випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.5-46.

4. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка): навч.пос. / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. – 2-ге вид. перероб. та доп.– К. Центр учбової літератури, 2009. – С. 221-239.

5. Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс: навч.пос./ Воробйов Є.М. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – С.162-171.

6. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: навч. пос. / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.12-90, 99.

7. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: практикум / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.10-58.

8. Долан Э.Дж. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э.Дж.Долан, Б.И. Домненко. – М.: Лазурь, 1994. – С.175-202.

9. Економічна теорія: навч.пос. / Андрущенко А.М., Бурляй А.П., Костюк В.С. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.236-250.

10. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: навч.пос. / Кулішов В.В. – Львів: Магнолія плюс, 2004 – С.8-45.

11. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Кучерявенко І.А. – 3-тє вид.стер. – К.: Викар, 2008. – С.11-36.

12. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер.с англ. 11-го изд. Т1/ Макконнелл К.Р., Брю С.Л. – М.: Республика, 1992. – С.132-159.

13. Самуэльсон Пол Э. Макроэкономика / Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. – 18-е изд.: Пер.с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. – С..27-40, 61-92.

‡агрузка...

14. Баумоль Б. Секреты экономических показателей: скрытые ключи к будущим экономическим тенденциям и инвестиционным возможностям / Баумоль Б., пер. с англ. О.В.Теплых; под ред. А.В.Григораш. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – С.45-54, 90-102, 222-265.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)