АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Письмове завдання. 1.Законспектуйте наступні визначення:

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

1.Законспектуйте наступні визначення:

ринок праці, ринок товарів, ринок грошей, ринок заощаджень, ринок інвестицій, виробнича функція, процентна ставка, заробітна плата, номінальна заробітна плата, реальна заробітна плата; функція споживання; автономне споживання; гранична схильність до споживання (ГСС); гранична схильність до заощадження (ГСЗ); автономні інвестиції; заплановані видатки; фактичні видатки; “кейнсіанський хрест”; ефект мультиплікатора; рецесивний розрив; інфляційний розрив; автоматичний “вбудований стабілізатор”.

2. Наведіть відповіді на наступні питання.

1) Назвіть кейнсіанські заходи, які впроваджувалися в умовах світової економічної кризи у 2008-2009рр. (Див.: Бутук О. Антидепресивні заходи в умовах світової кризи / Бутук О. // Банківська справа. – 2010. - №2-3. – С.34-41).

2) Покажіть еволюцію наукових поглядів (від Д.Юма, А.Сміта і К.Маркса до І.Фішера) щодо визначення стану грошового обігу і грошового ринку (Див.: Ковальчук Т. Актуалізація висновків теорії грошового обігу в контексті глобальної фінансової кризи / Ковальчук Т., Іванов Є., Іванов С. //Економіка України. – 2010. - №10. – С.16-18).

3) Визначте докейнсіанські підходи щодо економічної природи процентної ставки (Див.: Гриценко А.А. Грошовий ринок / Гриценко А.А., Кричевська Т.О. // Економічна теорія. – 2010. - №1. – С.99-103).

4) Порівняйте вплив податкового мультиплікатора на зростання ВВП і збільшення державних інвестицій та зробіть висновки щодо шляхів забезпечення економічного зростання в Україні (Див.: Шевчук В.О. Вплив бюджетного дефіциту на макроекономічні показники / Шевчук В.О., Копич Р.І. // Фінанси України. – 2010. - №3. – С.5-7).

5) Розкрийте відмінності поглядів кейнсіанців і монетаристів відносно впливу швидкості грошової маси на макроекономічні тенденції та зробіть висновки стосовно стану даної залежності для умов України (Див.: Попов В.Ю. Статистичні параметри руху грошей в Україні / Попов В.Ю. // Фінанси України. – 2010. - №6. – С.53-61).

Література

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С. 144-286.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – С. 103-162.3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. пос./ Базілінська О.Я. – 2-ге вид. випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.76-137.

4. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка): навч.пос. / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. – 2-ге вид. перероб. та доп.– К. Центр учбової літератури, 2009. – С.251-263, 270-282.

5. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: навч. пос. / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.101-177, 210-232.

6. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: практикум / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.59-97, 109-122.

7. Долан Э.Дж. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э.Дж.Долан, Б.И. Домненко. – М.: Лазурь, 1994. – С.203-228.

8. Економічна теорія: навч.пос. / Андрущенко А.М., Бурляй А.П., Костюк В.С. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.260-280.

9. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: навч.пос. / Кулішов В.В. – Львів: Магнолія плюс, 2004 – С.111-134.

10. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Кучерявенко І.А. – 3-тє вид.стер. – К.: Викар, 2008. – С.53-68, 88-98.

11. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер.с англ. 11-го изд. Т.1/ Макконнелл К.Р., Брю С.Л. – М.: Республика, 1992. – С.194-241.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)