АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Письмове завдання. 1.Законспектуйте наступні визначення:

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

1.Законспектуйте наступні визначення:

гроші; грошові агрегати; грошова маса; грошова база; попит на гроші як на актив; трансакційний попит на гроші; обов’язкові резерви; ліквідність; норма обов’язкового резервування; коефіцієнт депонування; грошовий мультиплікатор; мультиплікатор грошової бази; модель грошового ринку; комерційні банки; Національний банк України (НБУ); облікова ставка.

2. Наведіть відповіді на наступні питання.

1) Назвіть особливості організації грошового обігу на різних етапах розвитку банківської системи України (Див.: Кічурчак М. Вплив банківської системи на процес організації грошового обігу в Україні / Кічурчак М. // Банківська справа. – 2010. - №4. – С.40-53).

2) Визначте загальноекономічні та специфічні чинники, що формують обсяги та структуру готівкового грошового обігу (Див.: Міщенко С. Методологічні та практичні аспекти планування і прогнозування виготовлення та випуску в обіг готівки / Міщенко С. // Банківська справа. – 2010. - №2-3. – С.26-27).

3) Наведіть формули, за якими визначається розрахунок обсягів виготовлення банкнот за окремими номіналами (Див.: Міщенко С. Методологічні та практичні аспекти планування і прогнозування виготовлення та випуску в обіг готівки / Міщенко С. // Банківська справа. – 2010. - №2-3. – С.27-28).

4) Порівняйте структуру грошових агрегатів США, Зони євро і України (Див.: Гриценко А.А. Пропозиція грошей і грошові агрегати / Гриценко А.А., Кричевська Т.О. // Економічна теорія. – 2009. - №4. – С.105-109).

5) Наведіть структуру грошових агрегатів за методикою МВФ (Див.: Гриценко А.А. Пропозиція грошей і грошові агрегати / Гриценко А.А., Кричевська Т.О. // Економічна теорія. – 2009. - №4. – С.103-104).

6) Назвіть недоліки структури грошових агрегатів в Україні, які призводять до диспропорції між кількістю грошей в обігу та обсягом товарного покриття (Див.: Пустовійт Р. Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз / Пустовійт Р. // Економіка України. – 2010. - №8. – С.66-68).

7)Сформулюйте правило Тейлора і визначте його значення для сучасної грошово-кредитної політики (Див.: Пустовійт Р. Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз / Пустовійт Р. // Економіка України. – 2010. - №8. – С.71).8) Назвіть інструменти пруденційного регулювання кредитного ринку (Див.: Пустовійт Р. Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз / Пустовійт Р. // Економіка України. – 2010. - №8. – С.73-74).

9) Наведіть визначення процентної ставки у трактовці Дж.Стігліца та Б.Грінвальда (Див.: Гриценко А.А. Грошовий ринок / Гриценко А.А., Кричевська Т.О. // Економічна теорія. – 2010. - №1. – С.112-113).

10) Розкрийте зміст основних елементів таргетування інфляції як інструмента грошово-кредитної політики (Див.: Алімпієв Є.В. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін / Алімпієв Є.В. // Фінанси України. – 2010. - №10. – С.22-24).

Література

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С. 542-595.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – С.310-329.

3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. пос./ Базілінська О.Я. – 2-ге вид. випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.138-162, 245-265.

4. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка): навч.пос. / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. – 2-ге вид. перероб. та доп.– К. Центр учбової літератури, 2009. – С.298-302.

5. Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс: навч.пос./ Воробйов Є.М. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – С.219-241.

6. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: навч. пос. / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.355-381.

7. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: практикум / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.179-215.

‡агрузка...

8. Долан Э.Дж. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э.Дж.Долан, Б.И. Домненко. – М.: Лазурь, 1994. – С.242-264.

9. Економічна теорія: навч.пос. / Андрущенко А.М., Бурляй А.П., Костюк В.С. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.309-326.

10. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: навч.пос. / Кулішов В.В. – Львів: Магнолія плюс, 2004 – С.146-174.

11. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Кучерявенко І.А. – 3-тє вид.стер. – К.: Викар, 2008. – С.127-142.

12. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер.с англ. 11-го изд. Т.1/ Макконнелл К.Р., Брю С.Л. – М.: Республика, 1992. – С.264-318.

13. Самуэльсон Пол Э. Макроэкономика / Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. – 18-е изд.: Пер.с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. – С.195-262, 487-492.

14. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. пос. / за ред. Косової Т.Д., Папаіки О.О. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.220-270.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.036 сек.)