АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Письмове завдання

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

1.Законспектуйте наступні визначення:

робоча сила; зайняті; безробітні; структурне безробіття; циклічне безробіття; фрикційне безробіття; NAIRU; рівень безробіття; повна зайнятість; індексація; економічний цикл; теорії циклів; фаза циклу; депресія; розрив ВВП; закон Оукена; інфляція; дефляція; дезінфляція; крива Філіпса; ефект Фішера; номінальна процентна ставка; реальна процентна ставка ex ante, реальна процентна ставка ex post.

2. Наведіть відповіді на наступні питання.

1) Назвіть показники, які з високою ймовірністю можуть сигналізувати про настання кризи (Див.: Шумська С.С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України / Шумська С.С. // Фінанси України. – 2010. - №6. – С.40).

2) Зробіть висновки з аналізу становлення та розвитку теорії довгих хвиль. (Див.: Мягкий М. Становлення теорії довгих хвиль / Мягкий М. // Банківська справа. – 2010. - №1. – С.59-68).

3) Назвіть основні причини світової економічної кризи, яка розпочалася у 2008р. (Див.: Буковинський С.А. Шляхи подолання фінансової кризи в Україні / Буковинський С.А., Унковська Т.Є., Яременко О.Л. // Економічна теорія. – 2009. - №2. – С.49-51).

4) Які особливості має економічна криза, що розпочалася у 2008р.? (Див.: Пороховський А.О. Економічна криза як рубіж сучасного світового і національного розвитку / Пороховський А.О. // Економічна теорія. – 2009. - №1. – С.7-10; Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання / Чухно А. // Економіка України. – 2010. - №1. – С.5-10; Колодко Гж. Від ідеології неолібералізму до нового прагматизму / Колодко Гж. // Економіка України. – 2010. - №9. – С.4-7).

5) Розкрийте макроекономічні диспропорції, що обумовили високу вразливість економіки України в умовах економічної кризи, яка розпочалася наприкінці 2008р. (Див.: Шинкарук Л.В. Макроекономічні передумови та перебіг економічної кризи в Україні / Шинкарук Л.В. // Економічна теорія. – 2010. - №2. – С.61-69).

6) Які принципи необхідно закласти у заходи щодо подолання негативних наслідків економічної кризи, що розпочалася у 2008р. (Див.: Буковинський С.А. Шляхи подолання фінансової кризи в Україні / Буковинський С.А., Унковська Т.Є., Яременко О.Л. // Економічна теорія. – 2009. - №2. – С.60).Література

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С.287-294.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – С.191-259.

3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. пос./ Базілінська О.Я. – 2-ге вид. випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.47-75.

4. Баумоль Б. Секреты экономических показателей: скрытые ключи к будущим экономическим тенденциям и инвестиционным возможностям / Баумоль Б., пер. с англ. О.В.Теплых; под ред. А.В.Григораш. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – С.21-44.

5. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка): навч.пос. / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. – 2-ге вид. перероб. та доп.– К. Центр учбової літератури, 2009. – С.263-270.

6. Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс: навч.пос./ Воробйов Є.М. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – С.207-218.

7. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: навч. пос. / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.262-322, 462-495.

8. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: практикум / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.138-162, 229-241.

9. Долан Э.Дж. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э.Дж.Долан, Б.И. Домненко. – М.: Лазурь, 1994. – С.265-289.

10. Економічна теорія: навч.пос. / Андрущенко А.М., Бурляй А.П., Костюк В.С. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.281-299.

11. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: навч.пос. / Кулішов В.В. – Львів: Магнолія плюс, 2004 – С.46-69.

12. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Кучерявенко І.А. – 3-тє вид.стер. – К.: Викар, 2008. – С.37-52..

‡агрузка...

13. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер.с англ. 11-го изд. Т1/ Макконнелл К.Р., Брю С.Л. – М.: Республика, 1992. – С.154-174, 338-364.

14. Самуэльсон Пол Э. Макроэкономика / Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. – 18-е изд.: Пер.с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. – С.125-136, 143-144, 416-477.

 

ТЕМА №3: Базова модель «Сукупний попит та сукупна пропозиція» (модель AD-AS).

 

Навчальна мета заняття: В процесі вивчення теми студент повинен засвоїти механізм формування сукупного попиту домогосподарств, фірм та уряду, його цінові та нецінові фактори; вивчити умови формування сукупної пропозиції у довгостроковому і короткостроковому періодах, цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції; дослідити урівноваження сукупного попиту і пропозиції, звернувши увагу на поєднання класичного і кейнсіанського підходів при побудові кривої AS.

Час проведення - 8 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу– 4 год.

 

Навчальні питання

1. Сукупний попит.

1.1. Сукупний попит домогосподарств, фірм та уряду країни.

1.2. Грошова форма сукупного попиту.

1.3. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту.

2. Сукупна пропозиція.

2.1. Крива сукупної пропозиції у довгостроковому періоді.

2.2. Крива сукупної пропозиції у короткостроковому періоду.

2.3. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції.

3. Рівновага сукупного попиту і пропозиції. Поєднання класичного і кейнсіанського підходів при побудові кривої AS.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)