АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Письмове завдання. 1.Законспектуйте наступні визначення:

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

1.Законспектуйте наступні визначення:

сукупний попит; цінові фактори сукупного попиту; нецінові фактори сукупного попиту; агрегування; реальні грошові залишки; ефект багатства; ефект процентної ставки; ефект імпортних закупівель; сукупна пропозиція; цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції; довгострокова крива сукупної пропозиції; короткострокова крива сукупної пропозиції; макроекономічна рівновага; природний рівень виробництва; кейнсіанський, класичний та проміжний відрізки кривої АS; модель АD – АS.

2. Наведіть відповіді на наступні питання.

1) Проілюструйте на прикладі США роль податкового стимулювання у зростанні сукупного попиту і сприянні економічному зростанню(Див.: Варналій З. Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України / Варналій З., Серебрянський Д. // Економіка України. – 2010. - №5. – С.56-58).

2) Розгляньте рис. 3.1. і прокоментуйте дію факторів, які впливають на сукупний попит та сукупну пропозицію (Див.: Самуэльсон Пол Э. Макроэкономика / Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. – 18-е изд.: Пер.с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. - С. 94-95).

3) Визначте, що обумовлює складність визначення сукупного попиту у відкритій економіці (Див.: Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 743с. – (Класичний університетський підручник). - С.110-111).

4) Поясніть можливу різноспрямованість дії зростання державних витрат на зміну сукупного попиту (Див.: Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 743с. – (Класичний університетський підручник). - С.120).

5) Визначте вплив змін правових норм на формування сукупної пропозиції (Див.: Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 743с. – (Класичний університетський підручник). -С.128-129).

Література

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С. 109-142.2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – С. 77-102.

3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. пос./ Базілінська О.Я. – 2-ге вид. випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.199-211.

4. Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс: навч.пос./ Воробйов Є.М. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – С.183-195.

5. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: навч. пос. / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.497-534.

6. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: практикум / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.242-258.

7. Долан Э.Дж. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э.Дж.Долан, Б.И. Домненко. – М.: Лазурь, 1994. – С.153-175.

8. Економічна теорія: навч.пос. / Андрущенко А.М., Бурляй А.П., Костюк В.С. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.251-256.

9. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: навч.пос. / Кулішов В.В. – Львів: Магнолія плюс, 2004 – С.70-87.

10. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Кучерявенко І.А. – 3-тє вид.стер. – К.: Викар, 2008. – С.69-87.

11. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер.с англ. 11-го изд. Т1/ Макконнелл К.Р., Брю С.Л. – М.: Республика, 1992. – С.175-194.

 

 

ТЕМА №4: Класична та кейнсіанська моделі макроекономічної рівноваги

 

Навчальна мета заняття: визначити значення класичної моделі та передумови її функціонування, навчитися графічно побудувати класичну модель макроекономічної рівноваги, розглянувши ринки робочої сили, грошей, товарів та інвестицій; вміти пояснити функціональну залежність заощаджень та інвестицій, висвітливши роль процентної ставки у встановленні макроекономічної рівноваги у класичній моделі; зробити висновки щодо функціонування класичної моделі макроекономічної рівноваги, засвоїти головні інструменти її саморегулювання; засвоїти припущення кейнсіанської моделі та її основні складові – граничну схильність до споживання і заощаджень, «кейнсіанський хрест», ефект мультиплікатора, інфляційний та рецесійний розриви.

‡агрузка...

Час проведення – 13 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу– 5 год.

Навчальні питання

1. Значення класичної моделі та передумови її функціонування.

1.1. Графічне зображення класичної моделі макроекономічної рівноваги.

1.2. Класична виробнича функція. Ринок робочої сили. Грошовий ринок. Ринок товарів. Ринок нагромаджень (інвестицій).

1.3.Функціональна залежність заощаджень та інвестицій. Роль процентної ставки у встановленні макроекономічної рівноваги у класичній моделі.

2. Висновки щодо функціонування класичної моделі макроекономічної рівноваги. Головні інструменти макроекономічного саморегулювання за класичною моделлю.

3. Вступ до кейнсіанської моделі. Припущення кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги.

4. Кейнсіанська функція споживання.

4.1. Гранична схильність до споживання.

4.2. Гранична схильність до заощадження.

4.3.«Кейнсіанський хрест».

4.4. Ефект мультиплікатора.

4.5.Інфляційний розрив. Рецесійний розрив.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)