АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Письмове завдання. 1.Законспектуйте наступні визначення:

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

1.Законспектуйте наступні визначення:

абсолютні переваги; порівняльні переваги; світова ціна; “умови торгівлі”; ліцензування; мито; квота; демпінг; субсидування експорту; добровільне обмеження експорту; ембарго; протекціонізм; парадокс Леонтьєва; теорія Хекшера – Оліна; теорема Самуельсона; зовнішньоекономічна політика; обмінний курс; плаваючі валютні курси; валютний ринок; торгівельний баланс; платіжний баланс.

2. Наведіть відповіді на наступні питання.

1) Проаналізуйте стан державного стимулювання експорту в Україні (Див.: Курищук В. Кредитно-фінансові інструменти стимулювання експорту в Україні / Курищук В. // Економіка України. – 2010. - №2. – С.86-89).

2) Охарактеризуйте технологічну структуру експорту України і назвіть напрями її вдосконалення (Див.: Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики / Федулова Л. // Економіка України. – 2010. - №9. – С.12-26).

3) Визначте механізм застосування митно-тарифного і податкового регулювання для подолання надлишкового імпорту України (Див.: Архангельський Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України / Архангельський Ю. // Економіка України. – 2010. - №9. – С.28-30).

4) Назвіть заходи, які має впровадити Національний банк України для стабілізації валютного курсу в гривні (Див.: Дзюблюк О. Особливості реалізації валютної політики в Україні в умовах світової фінансової кризи / Дзюблюк О. // Банківська справа. – 2010. - №5. – С.60-64).

5) Розкрийте основні риси макроекономічної взаємодії інфляції та девальвації (Див.: Возьний К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності / Возьний К. Економіка України. – 2010. - №11. – С.42-46).

6) Проаналізуйте галузеву структуру зарубіжного сектору США та іноземного сектору в США і зробіть висновок стосовно її впливу на розвиток глобалізаційних процесів (Див.: Семенов А. Іноземний економічний сектор у США і зарубіжний сектор США: порівняльний аналіз / Семенов А. // Економіка України. – 2010. - №1. – С.78-81). №55, с.78-81.

7) Розкрийте зміст Індексу монетарної кон’юнктури (MCI) і визначте його значення для грошово-кредитної політики експортоорієнтованих країн (Див.: Пустовійт Р. Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз / Пустовійт Р. // Економіка України. – 2010. - №8. – С.71).Література

1. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. пос./ Базілінська О.Я. – 2-ге вид. випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.288-317.

2. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка): навч.пос. / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. – 2-ге вид. перероб. та доп.– К. Центр учбової літератури, 2009. – С.312-353.

3. Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс: навч.пос./ Воробйов Є.М. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – С.257-268.

4. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: навч. пос. / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.91-98, 432-461.

5. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: практикум / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.216-228.

6. Долан Э.Дж. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э.Дж.Долан, Б.И. Домненко. – М.: Лазурь, 1994. – С.298-314.

7. Економічна теорія: навч.пос. / Андрущенко А.М., Бурляй А.П., Костюк В.С. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.402-461.

8. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: навч.пос. / Кулішов В.В. – Львів: Магнолія плюс, 2004 – С.175-201.

9. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Кучерявенко І.А. – 3-тє вид.стер. – К.: Викар, 2008. – С.143-158.

10. Передборський В.А. Економічна теорія: підручник / Передборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.; під ред. Передборського В.А. – К.: Кондор, 2003. – С.449-492.

11. Самуэльсон Пол Э. Макроэкономика / Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. – 18-е изд.: Пер.с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. – С.333-366.

12. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. пос. / за ред. Косової Т.Д., Папаіки О.О. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.271-292.

ТЕМА №10: Макроекономічна політика за умоввідкритої економіки

‡агрузка...

Навчальна мета заняття: визначити сутність макроекономічної політики за умов відкритої економіки на основі моделі Манделла-Флемiнга, а також засвоїти принципи i підходи до оцінки результатів економічної політики у великій відкритій економіці.

Час проведення – 10 год.

Час, що відводиться на самостійну роботу–8 год.

 

Навчальні питання

1. Макроекономічна рівновага невеликої відкритої економіки.

2. Модель Манделла-Флемiнга.

2.1. Результати фіскальної, грошової та зовнішньоторговельної політики при плаваючому обмінному курсі.

2.2. Механізм дії фіксованого обмінного курсу на економічні процеси.

3. Принципи i підходи до оцінки результатів економічної політики у великій відкритій економіці.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)