АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Письмове завдання. 1.Законспектуйте наступні визначення:

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

1.Законспектуйте наступні визначення:

економічне зростання; екстенсивний тип; інтенсивний тип; темп економічного зростання; фактори економічного зростання; показники економічного зростання; науково-технічний прогрес; продуктивність праці; фондовіддача; фондомісткість; норма заощадження; гранична продуктивність капіталу; модель Р.Солоу; стан сталої рівноваги; “золоте правило нагромадження” Е. Фелпса.

2. Наведіть відповіді на наступні питання.

2. Дайте відповіді на наступні запитання:

1) Охарактеризуйте взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку і нерівністю в розподілі доходів (Див.: Меркулова Т.В. Економічне зростання і нерівність: інституційний аспект і емпіричний аналіз / Меркулова Т.В // Економічна теорія. – 2009. - №1. – С.81-90; Гвелесіані А. Вплив соціально-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення / Гвелесіані А., Литвин І. // Економіка України. – 2010. - №1. – С.82-89).

2) Проаналізуйте причини, які стримують впровадження і інноваційних технологій в Україні (Див.: Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання (закінчення) / Чухно А. // Економіка України. – 2010. - №2. – С.5-7).

3).Визначте роль кластерів у інноваційному розвитку, а також можливості їх функціонування в Україні (Див.: Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / Кузьмін О. // Економіка України. – 2010. - №2. – С.17-23).

4) Назвіть основні заходи, реалізація яких буде сприяти впровадженню в Україні інноваційної моделі розвитку (Див.: Оскольський В. Про економічну політику сталого розвитку в Україні / Оскольський В. // Економіка України. – 2010. - №6. – С.8-10).

5) Порівняйте інноваційні моделі розвитку США, країн-членів ЄС, Японії та східно-азійських країн (Див.: Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік / Будкін В. //Економіка України. – 2010. - №6. – С.67-74).

6) Проаналізуйте стан інноваційної активності Україні і назвіть заходи щодо її підвищення (Див.: Мамонтова Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні / Мамонтова Н. // Економіка України. – 2010. - №8. – С.30-39).

7) Визначте напрями стимулювання інвестиційної активності методами бюджетного регулювання (Див.: Захарін С. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності / Захарін С. // Економіка України. – 2010. - №12. – С.54-58). 

Література

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С. 464-496.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – С.260-287.

3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. пос./ Базілінська О.Я. – 2-ге вид. випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.329-352.

4. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка): навч.пос. / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. – 2-ге вид. перероб. та доп.– К. Центр учбової літератури, 2009. – С.239-251.

5. Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс: навч.пос./ Воробйов Є.М. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – С.196-206.

6. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: навч. пос. / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.323-354.

7. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: практикум / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.163-178.

8. Долан Э.Дж. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э.Дж.Долан, Б.И. Домненко. – М.: Лазурь, 1994. – С.290-297.

9. Економічна теорія: навч.пос. / Андрущенко А.М., Бурляй А.П., Костюк В.С. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.327-342.

10. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: навч.пос. / Кулішов В.В. – Львів: Магнолія плюс, 2004 – С.226-247.

11. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Кучерявенко І.А. – 3-тє вид.стер. – К.: Викар, 2008. – С.174-187.

12. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер.с англ. 11-го изд. Т.1/ Макконнелл К.Р., Брю С.Л. – М.: Республика, 1992. – С.380-395.

‡агрузка...

13. Самуэльсон Пол Э. Макроэкономика / Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. – 18-е изд.: Пер.с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. – С.266-331.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)