АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Письмове завдання. 1.Законспектуйте наступні визначення:

Читайте также:
 1. IV. Домашнє завдання
 2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. V. Оголошення домашнього завдання.
 4. V. Оголошення домашнього завдання.
 5. VI. Домашнє завдання
 6. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 7. А.Тестові завдання (зберігаються на кафедрі)
 8. АНАЛІТИЧНО-СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ
 9. Будьте дуже уважні, на вас чекають пригоди та складні завдання. Мавпочка Чі- Чі- Чі».
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 12. Виконайте завдання

1.Законспектуйте наступні визначення:

дискреційна фіскальна політика; недискреційна фіскальна політика; державні видатки; бюджетний дефіцит; бюджетний надлишок; крива Лаффера; податок; непрямі податки; прямі податки; функції податків; державний борг; сеньйораж; рефінансування державного боргу.

2. Наведіть відповіді на наступні питання.

2. Дайте відповіді на наступні запитання:

1) Визначте напрями вдосконалення системи оподаткування щодо детінізації економіки України (Див.: Крисоватий А. Податкова політика у реформуванні соціально-економічної системи України / Крисоватий А., Кощук Т. // Економіка України. – 2010. - №9. – С.46-48).

2) Сформулюйте основні позитивні та негативні аспекти використання запозичень для фінансування дефіциту державного бюджету (Див.: Рибак С. Взаємозв’язок політики державних запозичень з бюджетними концепціями / Рибак С., Крайчак Є. // Економіка України. – 2010. - №12. – С.42-43).

3) Охарактеризуйте основні концепції державного боргу як інструменту бюджетно-кредитної політики держави (Див.: Рибак С. Взаємозв’язок політики державних запозичень з бюджетними концепціями / Рибак С., Крайчак Є. // Економіка України. – 2010. - №12. – С.40-42).

4) Визначте вплив дефіциту державного бюджету на основні макроекономічні показники і поясніть, чому дефіцит державного бюджету не можна розглядати як ефективний інструмент антикризової політики в Україні (Див.: Шевчук В.О. Вплив бюджетного дефіциту на макроекономічні показники / Шевчук В.О., Копич Р.І. // Фінанси України. – 2010. - №3. – С.7, 11-12).

5) Охарактеризуйте передумови та основні напрями підвищення ефективності бюджетної політики в Україні (Див.: Піхоцький В.Д. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України / Піхоцький В.Д. // Фінанси України. – 2010. - №3. – С.30-37).

6)Назвіть позитивні та негативні наслідки впливу державного боргу на макроекономічні показники у довгостроковому і короткостроковому періодах (Див.: Богдан Т.П. Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період / Богдан Т.П. // Фінанси України. – 2010. - №6. – С.3-14 №20, с11-13).

7)Поясність, чому для країн із слабкими ринковими інститутами критичний рівень державного боргу значно нижчій, ніж для високо розвинутих країн. Враховуючі вищезазначене, визначте необхідні дії українського уряду у короткостроковому та середньостроковому періодах (Див.: Богдан Т.П. Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період / Богдан Т.П. // Фінанси України. – 2010. - №6. – С.3-14).8)Охарактеризуйте стимулюючу функцію податкових систем провідних країн світу та визначте напрями впровадження світового досвіду в Україні (Див.: Нікітишин А. Податкове регулювання як інструмент подолання та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності / Нікітишин А. // Економіст. – 2010. - №11. – С.6-9; Котіна Г. Податкові важелі впливу на економіку в сучасних умовах: вітчизняний та світовий досвід / Котіна Г., Степура М. // Економіст. – 2010. - №5. – С.31-35).

9)Назвіть фактори, які враховуються у світовій практиці для аналізу результативності податкової системи (Див.: Олейнікова Л.Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні / Олейнікова Л.Г. // Фінанси України. – 2010. - №10. – С.53-59).

 

Література

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – С. 597-644.

2. Базилевич В.Д. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О.; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2010. – С.330-353.

3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч. пос./ Базілінська О.Я. – 2-ге вид. випр. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.212-244.

4. Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка): навч.пос. / Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. – 2-ге вид. перероб. та доп.– К. Центр учбової літератури, 2009. – С.291-298.

5. Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс: навч.пос./ Воробйов Є.М. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – С.231-241.

‡агрузка...

6. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: навч. пос. / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – С.233-261, 406-431.

7. Гронтковська Г.Е. Макроекономіка: практикум / Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.123-137, 202-215.

8. Долан Э.Дж. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник / Э.Дж.Долан, Б.И. Домненко. – М.: Лазурь, 1994. – С.228-241.

9. Економічна теорія: навч.пос. / Андрущенко А.М., Бурляй А.П., Костюк В.С. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.300-308.

10. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум: навч.пос. / Кулішов В.В. – Львів: Магнолія плюс, 2004 – С.140-146.

11. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: практикум: навч. пос. / Кучерявенко І.А. – 3-тє вид.стер. – К.: Викар, 2008. – С.112-126.

12. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер.с англ. 11-го изд. Т.1/ Макконнелл К.Р., Брю С.Л. – М.: Республика, 1992. – С.242-263, 365-379.

13. Самуэльсон Пол Э. Макроэкономика / Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. – 18-е изд.: Пер.с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. – С.184-194.

14. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. пос. / за ред. Косової Т.Д., Папаіки О.О. - К.: Центр учбової літератури, 2011. – С.102-103.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)