АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тест тапсырмалары. 1. Оптикалық тығыздықты (А) сипаттайтын формуланы көрсетіңіз (І0 – ерітіндіге түсетін жарық

Читайте также:
 1. Айналым. Тест тапсырмалары.
 2. Айналым. Тест тапсырмалары.
 3. Айналым. Тест тапсырмалары.
 4. айналым. Тест тапсырмалары.
 5. Тест тапсырмалары
 6. Тест тапсырмалары
 7. Тест тапсырмалары
 8. Тест тапсырмалары
 9. Тест тапсырмалары
 10. Тест тапсырмалары
 11. Тест тапсырмалары
 12. Тест тапсырмалары

1. Оптикалық тығыздықты (А) сипаттайтын формуланы көрсетіңіз (І0 – ерітіндіге түсетін жарық шоғының интенсивтілігі, І – ерітінді арқылы өткен жарық шоғының интенсивтілігі):

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) дұрыс жауабы жоқ.

2. Бугер заңының ең дәл тұжырымын көрсетіңіз:

1) оптикалық тығыздық анықталатын заттың концентрациясына пропорционалды;

2) оптикалық тығыздық анықталатын зат концентрациясына және жарық жұтатын қабат қалыңдығына пропорционалды;

3) оптикалық тығыздық жарық жұту қабілеті бар заттың концентрациясына пропорционалды;

4) оптикалық тығыздық жарық жұтатын заттың концентрациясына және жарық жұтатын қабат қалыңдығына пропорционалды;

5) дәл тұжырым жоқ.

3. Келтірілген теңдеулердің қайсысы Бугер заңын өрнектейді?

1) ; 2) ; 3) ;

4) ; 5) .

4. Фотоколориметрияның колориметрлік көзбен байқау әдісінен қандай артықшылықтары бар?

1) фотоколориметрия үшін Бугер заңы орындалуының қажеттігі жоқ;

2) фотоколориметрияда өлшеуге рН шамасы әсер етпейді;

3) фотоколориметрияда өлшеуге комплекс түзілу әсері байқалмайды;

4) фотоколориметрия боялған заттар қоспасын анықтауға мүмкіндік береді;

5) ерекше артықшылықтары жоқ.

5. Фотоколориметрияда жарық фильтрлері (сүзгіштері) не үшін қолданылады?

1) жарық ағынын күшейту үшін;

2) анықталатын зат жұтатын жарық спектрінің бір бөлігін бөліп алу үшін;

3) жарық ағынын әлсірету үшін;

4) анықтау сезгіштігін артыру үшін;

5) анықталатын зат өз бойынан өткізетін жарық спектрінің бір бөлігін бөліп алу үшін.6. Боялған қосылыстарды спектрдің қандай ауданында зерттеуге болады?

1) көрінетін, λ = 400-800 нм;

2) ультракүлгінді, λ = 200-400 нм;

3) инфрақызылды, λ = 800 жақын;

4) спектрдің барлық ауданында;

5) микротолқындар ауданында.

7. Түссіз қосылыстарды спектрдің қандай бөлігінде зерттеуге болады?

1) көрінетін, λ = 400-800 нм;

2) ультракүлгінді, λ = 200-400 нм;

3) инфрақызылды, λ = 800 жақын;

4) спектрдің барлық бөлігінде;

5) дұрыс жауабы жоқ.

8. Фотоколориметрияда жарық фильтрін (сүзгішін) таңдап алу неге негізделген?

1) жарық фильтрі анықталатын заттың максимальды жұтуына сәйкес толқын ұзындықтары бар жарық ағынын өз бойынан өткізуі керек;

2) жарық фильтрінің жарық ағынын максимальды жұтуы ерітіндінің максимальды жұтуымен бірдей болуы керек;

3) жарық фильтрі арқылы фотоэлементтің максимальды жұтуына сәйкес толқын ұзындықтары бар жарық ағыны өтуі керек;

4) жарық фильтрінің максимальды жұтуы фотоэлементтің максимальды жұтуымен бірдей болуы керек;

5) барлық жауаптар дұрыс.

9. Қайсы өрнек өткізу коэффициентін (Т) бейнелейді? (І0- түсетін жарық ағыны интенсивтігі; І – ерітінді арқылы өткен жарық ағыны интенсивтігі)

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) .

10. Фотоколориметрдің негізгі түйіндері (буындары) қандай ретпен орналасуы керек?

1) сәуле шығару көзі → жарық фильтрі → кювета → детектор;

‡агрузка...

2) сәуле щығару көзі → кювета → детектор → жарық фильтрі;

3) сәуле шығару көзі → кювета → жарық фильтрі → детектор;

4) негізгі түйіндердің орналасу тәртібінің маңызы жоқ;

5) дұрыс жауабы келтірілмеген.

11. Егер күшті қышқыл күшті негізбен 50% титрленсе, онда оған батырылған сутек электродының потенциалын қайсы формуламен анықтауға болады?

1) ; 2) ; 3) E = -0,058lgCқыш.;

4) ; 5) дұрыс жауабы жоқ.

12. Егер әлсіз қышқыл күшті негізбен 50% титрленсе, онда сутек электродының потенциалын қайсы формуламен анықтауға болады?

1) ;

2) ;

3) E = 0,058.lgKқыш.;

4) ;

5) дұрыс жауабы жоқ.

13. Амперометриялық титрлеудің қандай жағдайында тамшылы сынап электроды қолданылады?

1) әр түрлі анодты реакцияларды (+1,8 B-қа дейін) жүргізгенде;

2) өте қышқыл ерітінділерде;

3) катодты процестерді теріс мәндер аймағындағы потенциалдар (-2,0 B-қа дейін) шамасында жүргізгенде;

4) катодты процестерді оң потенциалдар аймағында жүргізгенде;

5) дұрыс жауабы жоқ.

14. Амперометриялық титрлеудің қандай жағдайында платиналы электрод қолданылады?

1) әр түрлі катодты реакцияларды (-2,0 B-қа дейін) жүргізгенде;

2) катодты және анодты процестерді оң потенциалдар шамасында (+1,8 B-қа дейін) жүргізгенде;

3) тотықтырғыштар бар ерітіндіде;

4) электртеріс иондарды тотықсыздандырғанда;

5) қышқыл және сілтілі ерітінділерде.

15. Амперометриялық титрлеуге қажет индикаторлы электродтың түрі қалай таңдап алынады?

1) сутегінің тотықсыздану потенциалы бойынша;

2) ерітіндінің қышқылдығы бойынша;

3) амперометрлік титрлеу негізіне алынған электрохимиялық реакцияның стандартты потенциал аймағын анықтау бойынша;

4) оттегі бөліну потенциалы бойынша;

5) таңдап алынған салыстырмалы электрод бойынша.

Амперометриялық титрлеуде индикаторлы электродтың потенциалы қалай таңдап алынады?

1) таңдап алынған салыстырмалы электродқа байланысты;

2) индикаторлы электродтың потенциалы онда электродты реакция беретін ионның вольтамперлік қисығындағы диффузиялық ток аймағына сәйкес болуы керек;

3) потенциал сәйкес ионның полярографиялық толқының Е1/2 шамасына тең болуы керек;

4) потенциал аз еритін қосылыстардың тотықсыздануына және тотығуына тәуелді;

5) дұрыс жауап көрсетілмеген.

16. Полярографиялық максимумдардың пайда болуы неге байланысты?

1) фон электролитінің электродқа қарай диффузиялануына;

2) анықталатын иондардың берілген электр өрісі әсерінен қозғалысына;

3) зарядтың сынап тамшысының беткі қабатында біркелкі таралмауына және сынап тамшысының беткі қабатының өсуі барысындағы оның қозғалысына;

4) тамшылы сынап электродының беткі қабатын зарядтауға қажет электр мөлшерінің шығынына;

5) анықталатын иондардың разрядталуына қажет электр мөлшерінің шығынына.

17. Полярографияланатын ерітіндіге индифферентті электролит не үшін қосылады?

1) полярографиялық максимумдарды басу үшін;

2) зарядтау тогын төмендету үшін;

3) ерітіндіден оттегін кетіру үшін;

4) миграциялық токты ең аз шамаға (минимумға) жеткізу ұшін;

5) ерітіндінің рН өзгерту үшін.

18. Полярографияланатын ерітіндіден оттегін қалай жояды?

1) қышқыл ерітінділерде натрий сульфитін (Na2SO3) қосу арқылы, сілтілік ерітінділерде – инертті газды үрлеу арқылы;

2) инертті газды үрлеу арқылы, сілтілік ерітінділерде анализді ойдағыдай жүргізу үшін натрий сульфитін (Na2SO3) қосуға болады;

3) индифферентті электролитті қышқылды ерітіндіге де, сілтілі ерітіндіге де қосу арқылы;

4) желатин ерітіндісін қосу арқылы;

5) ерітіндіні ұзақ қыздыру арқылы.

19. Келтірілген теңдеулердің қайсысы қайтымды полярографиялық толқын теңдеуі болып табылады?

1) ;

2) ;

3) Іқан.= 0,627 n F D1/2m2/3t1/6C;

4) Іқан.=0,62 n F Д2/3m1/2t-1/6C;

5) .

20. Қайсы теңдеу шыны электродтың потенциалын дұрыс бейнелейді?

1) ;

2) E = -0,058 pH;

3) E = E01+ 0,058 lg CH+– 0,058 lg а;

4) E = E01– 0,058 lg а + 0,058 lg (CH++ K·CM+);

5) .

21. Әдетте қандай электродтарды потенциометрияда салыстырмасы электродтар ретінде қолданады?

1) сутекті электрод;

2) шыны электроды;

3) платина электроды;

4) ерітіндімен әрекеттеспейтін асыл металдар электроды;

5) екінші текті электродтар: хлорлы-күміс, каломельді, т.б..

22. Қайсы формула хлорлы-күміс электродының потенциалын дұрыс с‰реттейді:

1) E = 0,793 + 0,058 lg CAg+;

2) E = 0,793 + 0,058 lg CAg+– 0,058 lg CCl-;

3) E = 0,793 + 0,058 lg ЕКAgCl– 0,058 lg CCl- ;

4) 0,058 lg CAg+– 0,058 lg CCl- ;

5) E = 0,793 + 0,058 lg ЕКAgCl+ 0,058 lg CAg+.

23. Келтірілген теңдеулердің қайсысы электролиз ұяшығындағы сыртқы кернеудің таралуын толығырақ бейнелейді?

1) Есырт.= Еоан.– Eок.+ ІR;

2) Есырт.= Ет (ан.)– Ет (кат.)+ ІR;

3) Есырт.= Еан.– Екат.+ ІR;

4) Есырт.= Ет (ан.)– Ет (кат.) ;

5) Есырт.= Еоан.+ Eок.+ ІR.

24. Қандай жағдайда координаттар жүйесіндегі түзудің көлбеу бұрышының теориялық мәннен (0,058/n) айырмашылығы болады?

1) егер жартылай толқын потенциалы теріс мәндер аймағында жатса;

2) егер полярографиялық толқын қайтымсыз электродты процесті бейнелейтін болса;

3) егер индифферентті электролиттің концентрациясы өте жоғары болса;

4) егер полярографиялық толқын қайтымды электродты процесті бейнелейтін болса;

5) егер жартылай толқын потенциалы оң мәндер аймағында жатса.

25. Конденсаторлы токты қалай кемітуге болады?

1) температураны жоғарылату арқылы;

2) лайықты фон электролитін таңдау арқылы;

3) конденсаторлы токты ешқандай тәсілдермен кемітуге болмайды;

4) тамшының мөлшері максимальды болғанда оған импульсті кернеу беру арқылы;

5) беткі-активті заттың ерітіндісін қосу арқылы.

26. Қандай жағдайларда сутек электродын ерітіндінің рН-ын өлшеу үшін қолдануға болады?

1) сутек электродын ерітіндінің рН-ын 0 мен 14 аралығында өлшеу үшін және оны тотықтырғыштар қатысында қолдануға болады;

2) сутек электродын ерітіндінің рН-ын 0 мен 14 арасында өлшеу үшін және оны тотықсыздандырғыштар қатысында қолдануға болады;

3) сутек электродын тек қышқыл ерітінділердің рН-ын өлшеуге қолдануға болады;

4) сутек электродын құрамында тотықтырғыштар, тотықсыздандырғыштар және ауыр металдардың тұздары жоқ әрі қышқыл, әрі сілтілік ерітінділердің рН-ын өлшеуге қолдануға болады;

5) сутек электроды – бұл салыстырмалы стандартты электрод және оны ерітінділердің рН-ын өлшеуге қолдануға болмайды.

 

27. Қайсы теңдеу күміс тұзының аммиакты ерітіндісіне батырылған күміс электродының потенциалын дұрыс бейнелейді?

1) E = 0,793 + 0,058 lg CAg+;

2) E = 0,793 + 0,058 lg K + 0,058 lg C[Ag(NH3)2]+– 0,058 lg C2NH3;

3) E = 0,793 + 0,058 lg K + 0,058 lg CAg+;

4) E = 0,793 + 0,058 lg C[Ag(NH3)2]+– 0,058 lg C2NH3;

5) E = 0,793 + 0,058 lg CAg+– 0,058 lg C2NH3.

28. Ерітіндідегі көптеген иондардың концентрациясын тікелей потенциометрлік әдіспен анықтаудың қиындығы неге байланысты?

1) салыстырмалы электродты таңдап алу қиын;

2) ерітіндінің рН таңдап алу қиын;

3) селективті индикаторлы электрод таңдап алу қиын;

4) индикаторлы электродтың потенциалы уақыт бойынша жиі өзгереді;

5) бұл әдіске ешқандай қиындықтар тән емес.

29. Қайсы теңдеу каломельді электродтың потенциалын дұрыс бейнелейді?

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) .

30. Не себепті әр түрлі металдардан жасалған электродтарда сутегінің аса кернеуі әр түрлі болады?

1) бұл электродтың беткі қабатының күйіне байланысты;

2) бұл әр түрлі металдарда оксидтердің түзілу мүмкіндігіне байланысты;

3) бұл алмасу тогының шамасына байланысты, неғұрлым алмасу тогы (M n+ + ne ↔ M) жоғары болса, соғұрлым сутегінің электродта бөлінуінің аса кернеуі үлкен болады;

4) неғұрлым берілген металда 2H+ + 2e ↔ H2 реакциясы үшін алмасу тогы жоғары болса, соғұрлым сутегі бөлінуінің аса кернеуі төмен болады;

5) неғұрлым берілген металда 2H+ +2e ↔H2 реакциясы үшін алмасу тогы төмен болса, соғұрлым онда сутегі бөлінуінің аса кернеуі аз болады.

31. Электролиз жүргенде ерітіндіге комплекстүзуші лигандтар қандай мақсатта қосылады?

1) металмен бірге газ түріндегі сутегінің бөлінуіне жол бермеу үшін;

2) төменгі ток тығыздықтарына берік тұнба алу үшін;

3) электродты потенциалдары бір-біріне жақын металдарды жеке-жеке бөліп шығару және электродта оксидтердің түзілуіне жол бермеу үшін;

4) ток бойынша шығымы үлкен, ірі кристалды тұнбалар алу үшін;

5) металдың ток бойынша шығымын жоғарылату үшін.

32. Құрамында CuSO4 және H2SO4 бар ерітіндіге екі платина электроды салынған. Егер ерітінді арқылы шамасы аз электр тогы өткізілсе, онда электродта төмендегі процестердің қайсысы жүреді?

1) Катодта: Cu2+ + 2e → Cu анодта: 2SO42- – 2e → S2O82-;

2) Катодта: Cu2+ + 2e → Cu анодта: 2H2O – 4e → O2 + 4H+;

3) Катодта: Cu2+ + 2e → Cu анодта: 2SO42- – 2e → S2O82-;

2H+ + 2e → H2 2H2O – 4e → O2 + 4H+;

4) Катодта: 2H+ + 2e → H2 анодта: 2H2O – 4e → O2 + 4H+;

5) Катодта: 2H+ + 2e → H2 анодта: 2SO42- – 2e → S2O82-.

33. Тұрақты потенциалда жүргізілетін электролиздің тұрақты ток күшінде жүргізілетін электролизден артықшылығы қандай?

1) тұрақты потенциалдағы электролиздің тұрақты ток күшіндегі электролизден артықшылығы жоқ;

2) тұрақты потенциалдағы электролиз потенциалы оң металдың өзін ғана максимальды жылдамдықпен бөліп шығаруға мүмкіндік береді;

3) тұрақты потенциалдағы электролиз сутегінің бөлінуіне жол бермейді;

4) тұрақты потенциалдағы электролиз ток бойынша шығымы үлкен тығыз тұнба алуға мүмкіндік береді;

5) тұрақты потенциалдағы электролиз металдың ток бойынша шығымын өсіруге мүмкіндік береді.

34. Мысты электрогравиметриялық анықтауда күкірт қышқылды ерітіндіге азот қышқылын қандай мақсатта қосады?

1) тығыздау тұнба алу үшін;

2) мыстың ток бойынша шығымын артыру ұшін;

3) мыстың электродта бөліну процесін (Cu2+ + 2e → Cu) жеделдету үшін;

4) электродта (NO3- + 10H+ + 8e → NH4+ + 3H2O) реакциясының жүруі есебінен сутегінің тотықсыздану тогын азайту үшін;

5) ерітіндіні қыщқылдау үшін.

 

 


негізгі Әдебиеттер тізімі

 

1 Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. – М.: Химия, 1970. – Т. I-III.

2 Посыпайко В.И. и др. Химические методы анализа. – М.: Высшая школа, 1989. – 448 с.

3 Алексеев В.Н. Качественный анализ. – М.: Госхимиздат, 1954. – 478 с.

4 Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М.: Госхимиздат, 1954. – 474 с.

5 Васильев В.П. Аналитическая химия. – М: Высшая школа, 1989. – в 2 ч. – 704 с.

6 Янсон Э.Ю. Теоретические основы аналитической химии. – М.: Высшая школа, 1987. – 304 с.

7 Пилипенко А.Т., Пятницкий Н.В. Аналитическая химия. – М.: Химия, 1990, Кн. I. – 480 с.

8 Вайзман Ф.Л. Основы органической химии / Пер. с англ. Под ред. А.А. Потехина. – СПб.: Химия, 1995. – 464 с.

9 Сағадиева Қ.Ж., Бадавамова Г.Л. Аналитикалық химияның теориялық негіздері. – Алматы, 1994, – 213 б.

10 Мендалиева Д.К., Чекотаева К.А., Наурызбаев М.К. Сапалық анализ. I, II, III бөлімдер. Алматы, ҚазМУ, 1994.

11 Сағадиева Қ.Ж., Мендалиева Д.К. Физика-химиялық əдістер. Потенциометрия жəне потенциометрлік титрлеу (методикалық нұсқау). Алматы, 1988, – 28 б.

12 Сағадиева Қ.Ж., Бадавамова Г.Л. Физика-химиялық əдістер. Фотометрлік анализ (методикалық нұсқау). Алматы, 1992. – 151 б.

13 Сағадиева Қ.Ж., Бадавамова Г.Л. Сандық анализден лабораториялық жұмыстарға методикалық нұсқаулар. Химиялық анализ əдістері. Алматы, 1997. – 33 б.

14 Шəріпова Н.С., Захаров В.А., Мұсабекова А.. Аналитикалық химия бойынша əдістемелік құрал I бөлім Сапалық талдау, II бөлім. Сандық талдау (биология факультетінің студенттеріне арналған). Алматы, 2002.

15 Золотов Ю.А., Дорохова Е.Н., Фадеева В.И. и др. Основы аналитической химии. В 2 книгах. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2004. – 864с.

16 Скуг Д., Уэст Д., Основы аналитической химии. В 2-х томах. –М.: Мир, 1979. – 605с.

17 Драго Р. Физические методы в химии. В 2 томах. – М.1981.

18 Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. М.: Высш.шк., 1991. – 256 с.

19 Ñïåðàíñêàÿ Å.Ô., Êàðïîâà Ë.À. Îïòè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà. Àòîìíî-àäñîðáöèîííàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ. Ôëóîðèìåòðèÿ, Àëìà-Àòà, 1978

20 Analytical Chemistry; Web-сайт http://pubs.acs.org/journals/ancham

21 Fresenius’Journal of Analytical Chemistry: http://link.springer.de

 

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Толстоусов В.Н., Эфрос С.М. Задачник о количественному анализу. – Л.:Химия, 1986. – 160 с.

2 Задачник по количественному анализу / Под ред. Мусакин А.П. Л.: Химия, 1972. – 376 с.

3 Цитович И.К. Курс аналитической химии. – М.: Высшая школа, 1994. – 495 с.

4 Пискарева С.К. и др. Аналитическая химия. – М.: Высшая школа, 1994. – 384 с.

5 Методы разделения и концентрирования в аналитической химии / Л.Н.Москвин, Л.Г.Царицына. – Л.: Химия, 1991. – 256 с.

6 Физико-химические методы анализа. Практическое руководство / Под ред. В.Б. Алесковского. – Л.: Химия, 1988. – 376 с.

7 Айвазов Б.В. Основы газовой хроматографии. – М.: Высшая школа, 1977, – 182 с.

8 Практикум по физико-химическим методам анализа / Под ред. О.М. Петрухина – М.: Химия, 1987, – 248 с.

9 Краузер Б., Фримантл М. Химия. Лабораторный практикум / Пер. с англ. под ред. Д.Л. Рахманкулова. – М.: Химия, 1995. – 320 с.

10 Бок Р. Методы разложения в аналитической химии / Пер с англ. Под ред. А.И. Бусева и Н.В. Трофимова. – М.: Химия, 1984. – 432 с.

11 Наурызбаев М.К, Мендалиева Д.К. Сандық анализдің есептер жинағы Алматы, 1983.

12 Основы аналитической химии. Под ред. Ю.А. Золотова: в 2-х т. М.: ВШ., 1996.

13 Шəріпова Н.С., Захаров В.А., Мұсабекова А.А., Шалдыбаева А.М. Аналитикалық химиядан тестер. Алматы.

14 Мендалиева Д.К. Гетерогенді тепе-теңдік жəне химиялық анализ. Алматы, 2003.

15 Бадавамова Г.Л. Сапалық анализден лабораториялық жұмыстарға əдістемелік құрал. Аниондар анализі. Алматы, 2003. – 49 б.

16 Ляликов Ю.С.Физико-химические методы анализа. Химия, 1974.

17 Ïåøêîâà Â.Ì., Ãðîìîâà Ì.È. Ìåòîäû àäñîðáöèîííîé ñïåêòðîñêîïèè â àíàëèòè÷åñêîé õèìèè, Ì., Âûñøàÿ øêîëà, 1976

18 Òàðàñåâè÷ Í.È., Ñåìåíåíêî Ê.À., Õëûñòîâà À.Ä. Ìåòîäû ñïåêòðàëüíîãî è õèìèêî-ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà, Ì.: ÌÃÓ, 1973

19 Áóëàòîâ Ì.È., Êàëèíêèí È.Ï. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî ôîòîìåòðè÷åñêèì è ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì ìåòîäàì àíàëèçà, Ì.: Õèìèÿ, 1976

20 Ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî ñïåöïðàêòèêóìó «Ñïåêòðàëüíûå ìåòîäû àíàëèçà» (àâòîð Ñïåðàíñêàÿ Å.Ô. âûï. 1984 ã.)

 


Мазмұны

Кіріспе…………………………………………………………..
Аналитикалық химияның алатын орны және оның негізгі даму кезеңдері ............................................  
1. Аналитикалық химия пәні және оның алатын орны ...............
2. Аналитикалық химияның даму кезеңдері .................................
3. Аналитикалық химияда қолданылатын әдістер .......................
4. Аналитикалық қызмет. Химиялық анализдің маңызы және қолданылу аясы ......................................................................  

Тарау

Аналитикалық анықтаулардың жалпы схемасы ........................................................................................
1.1. Әдістеме таңдаудың негізі .......................................................
1.2. Орта сынама және нақты үлгі алу ...........................................
1.3. Сынаманы ыдырату (ажырату), еріту .....................................
1.4. Бөлу және концентрлеу ...........................................................
1.5. Сандық өлшемдер .....................................................................
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар ......................................

Тарау

Анализ әдістерінің метрологиялық сипаттамалары ………………………………………………
2.1. Зат мөлшерінің өлшем бірліктері және концентрацияны өрнектеу жолдары .............................................................................
2.2. Анализ әдісін таңдау .................................................................
2.3. Аналитикалық сигнал, оны өлшеу ...........................................
2.4. Химиялық анализдің қателері. Қателер классификациясы ...
2.4.1. Жүйелі қателер .......................................................................
2.4.2. Кездейсоқ қателер ..................................................................
2.5. Анализ нәтижелерінің дұрыстығы, жинақтылығы, қайталанымдылығы, дәлдігі, орта мән және стандартты ауытқу………………....................................................    
2.6. Қалыпты таралу ........................................................................
2.7. t- таралу .......................................................................................
2.8. Қосынды мен көбейтіндінің қатесі ..........................................
2.9. Өрескел қатені табу ...................................................................
2.10 Екі орташа мәнді салыстыру ...................................................
2.11. Анықтау шегі. Анықталатын мөлшерлердің диапазоны ……..
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар ........................................
Тест тапсырмалары ...................................................................

Тарау

Ерітіндідегі реакциялардың жалпы сипаттамасы .............................................................................
3.1. Химиялық тепе-теңдік, әрекеттесуші массалар заңы. Тепе-теңдік константалары ..............................................................
3.2. Идеалды және реалды жүйелер. Активтік коэффициент .......
3.3. Ерітіндінің иондық күші ...........................................................
3.4. Ерітіндінің иондық күшінің тепе-теңдік контантасына әсері
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар ........................................
Тест тапсырмалары ....................................................................

Тарау

Титриметриялық анализ .....................................................
4.1. Титриметриялық анализдің мәні .............................................
4.2. Титриметриялық анализ әдістерінің классификациясы (жіктелуі) ...........................................................................................  
4.3. Титриметриялық анализ нәтижелерін есептеу ………...........
4.4. Стандартты ерітінділер дайындау ............................................
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар ........................................
Тест тапсырмалары ....................................................................

Тарау

Қышқыл-негіздік реакциялар ..........................................
5.1. Қышқылдар мен негіздердің протолиттік теориясы. Автопротолиз.......................................................................................
5.2. Қышқылдар мен негіздердің судағы ерітінділеріндегі тепе-теңдік ...................................................................................................
5.2.1. Күшті қышқылдар мен негіздердің ерітінділері ...................
5.2.2. Әлсіз қышқылдар мен негіздердің ерітінділері ....................
5.2.3. Әлсіз қышқыл мен қосарласқан негіздің немесе әлсіз негізбен қосарласқан қышқылдың ерітінділері. Буферлі ерітінділер............................................................................................    
5.2.4. Көп негізді қышқылдар мен негіздердің ерітінділері ..........
5.2.5. Амфолиттердің ерітінділері ....................................................
5.3. Ерітінділер құрамының рН-қа тәуелділігі ...............................
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар .........................................
Тест тапсырмалары .....................................................................

Тарау

Қышқыл-негіздік титрлеу ...................................................
6.1. Қышқыл-негіздік титрлеудің мәні ...........................................
6.2. Қышқыл-негіздік индикаторлар ...............................................
6.3. Қышқыл-негіздік титрлеу қисықтары .....................................
6.4. Күшті қышқылды күшті негізбен және күшті негізді күшті қышқылмен титрлеу ..............................................................  
6.5. Әлсіз қышқылды күшті негізбен титрлеу ...............................
6.6. Әлсіз негізді күшті қышқылмен титрлеу .................................
6.7. Көп протонды қышқылдар мен негіздерді және олардың тұздарын титрлеу ..............................................................
6.8. Қышқыл-негіздік титрлеудегі қателер ....................................
6.9. Қышқыл-негіздік титрлеуді практикада қолдану ..................
6.9.1. Карбонатты және фосфатты қоспаларды анықтау .............
6.9.2. Судың кермектігін анықтау ..................................................
6.9.3. Аммоний тұздарын және органикалық қосылыстардағы азотты Кьедал әдісімен анықтау .....................................................  
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар .....................................
Тест тапсырмалары ..................................................................

ТАРАУ

Комплекс түзу реакциялары ............................................
7.1. Комплексті қосылыстардың негізгі сипаттамалары ...............
7.2. Комплекс түзу реакцияларының тепе-теңдік константалары
7.3. Ерітіндідегі комплекс түзу реакцияларының жылдамдығы ..
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар ........................................
Тест тапсырмалары ....................................................................

Тарау

Комплексонометриялық титрлеу .................................
8.1. Комплексонометриялық әдістің жалпы сипаттамасы ...........
8.2. Титрлеу қисықтары ...................................................................
8.3. Металлохромды индикаторлар ................................................
8.4. Әдістің практикада қолданылуы ..............................................
8.4.1 Судың жалпы кермектілігін анықтау ....................................
8.4.2 Кальций мен магнийді бірге жүргенде анықтау ..................
8.4.3 Алюминийді анықтау .............................................................
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар .............................................
Тест тапсырмалары .........................................................................

Тарау

Тотығу-тотықсыздану реакциялары ..........................
9.1. Тотығу-тотықсыздану тепе-теңдігі ..........................................
9.2. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының бағытын анықтау ...
9.3. Тотығу-тотықсыздану потенциалына әртүрлі факторлардың әсері ....................................................................................................  
9.3.1. Ерітіндінің иондық күшінің әсері..........................................
9.3.2. Ерітінді рН-ның әсері .............................................................
9.3.3. Комплексті қосылыс түзілуінің әсері ...................................
9.3.4. Тұнба түзу реакциясының әсері ............................................
9.4. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының жылдамдығы ..........
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар ........................................
Тест тапсырмалары ....................................................................

Тарау

Тотығу-тотықсыздану титрлеуі .....................................
10.1. Тотығу-тотықсыздану әдісінің сипаттамасы.........................
10.2. Тотығу-тотықсыздану индикаторлары..................................
10.3. Титрлеу қисығы .................................
10.4. Тотығу-тотықсыздану титрлеуіндегі индикаторлық қателер ...............................................................................................  
10.5. Әдістің практикада қолданылуы............................................
10.5.1. Перманганатометрия............................................................
10.5.2. Бихроматометрия..................................................................
10.5.3. Иодометрия...........................................................................
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар......................................
Тест тапсырмалары..................................................................

Тарау

Тұнбаға түсіру және нашар еритін қосылыстардың ерігіштігі..................................................  
11.1. Тұнба мен ерітінді арасындағы тепе-теңдік. Ерігіштік көбейтіндісі .......................................................................................  
11.2. Тұнбаға түсіру жағдайлары.....................................................
11.3. Тұнбаны еріту жағдайлары және ерігіштікке әсер ететін факторлар............................................................................................
11.4. Тұнбаға түсіру процесін заттарды бөлуде қолдану...............
11.4.1. Фракциялық тұндыру ...........................................................
11.4.2. Тұнбаға түсіргіштің концентрациясын қадағалай отырып бөлу......................................................................................................  
11.4.2.1. Гидроксидтер түрінде бөлу................................................
11.4.2.2. Сульфидтер түрінде бөлу...................................................
11.4.3. Тұнбалардың ерігіштігін пайдаланып, тұнбаларды бір–бірінен комлекстүзгіш қатысында бөлу..........................................  
11.5. Тұнбалардың пайда болуы және олардың қасиеттері ..........
11.5.1. Кристалды тұнбалар .............................................................
11.5.2. Аморфты тұнбалар.................................................................
11.5.3. Коллоидтардың пептизациясы.............................................
11.5.4. Қосарланатұну........................................................................
11.5.4.1. Адсорбция............................................................................
11.5.4.2. Окклюзия.............................................................................
11.5.4.3. Изоморфизм (аралас кристалдардың түзілуі)..................
11.5.4.4. Соңынан тұну......................................................................
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар.......................................
Тест тапсырмалары...................................................................

Тарау

Тұндырып титрлеу әдістері..............................................
12.1. Тұндырып титрлеу әдісінің мәні.............................................
12.2. Титрлеу қисықтары...................................................................
12.3. Эквивалентті нүктені анықтау жолдары................................
12.4 Әдістің практикада қолданылуы .............................................
12.4.1 Аргентометриялық титрлеу ..................................................
12.4.2 Мырышты K4[Fe(CN)6] ерітіндісімен титрлеп анықтау .....
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар.......................................
Тест тапсырмалары...................................................................

Тарау

Гравиметриялық анализ......................................................
13.1. Гравиметриялық анализдің негізі...........................................
13.1.1. Тұнбаның тазалығы, тұнбаны сүзу және жуу.....................
13.1.2. Тұнбаны кептіру және құрыштау.........................................
13.2. Гравиметриялық анализде жүргізілетін есептеулер..............
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар......................................
Тест тапсырмалары..................................................................

Тарау

Физика-химиялық анализ әдістері................................
14.1. Анализ әдістерінің сезімталдығы, қайталанымдығы, анықталу шегі, дәлдігі немесе дұрыстығы....................................  
14.2. Спектральды анализ әдістері, олардың классификациясы ..............................................................................  
14.2.1. Электромагниттік толқын табиғаты....................................
14.2.2. Атом құрылысы және атом спектрінің пайда болуы.........
14.2.3. Молекула құрылысы және молекулалық спектрлердің пайда болуы.......................................................................................  
14.2.4. Жарық жұтудың негізгі заңы ..............................................
14.2.5. Бугер-Ламберт-Бер заңынан ауытқу жағдайлары..............
14.2.6. Аддитивтік заңы.....................................................................
14.2.7. Спектральды сигналдарды байқау және тіркеу.................
14.2.8. Анализде қолданылатын құрылғылар.................................
14.2.9. Анализдің практикада қолданылуы....................................
14.2.10.Люминесценция....................................................................
14.3. Электрохимиялық әдістердің жалпы сипаттамасы,оларды жіктеу тәсілдері..................................................................................  
14.3.1. Электролиз.Электродтық потенциал, оған әсер ететін факторлар............................................................................................  
14.3.2. Потенциометрия және потенциометриялық титрлеу.........
14.3.3. Индикаторлы электродтың потенциалын өлшеу................
14.4. Кулонометриялық анализ........................................................
14.5 Вольтамперометриялық әдістер ..............................................
14.5.1.Полярографиялық анализ.......................................................
14.5.2.Амперометриялық титрлеу әдісі...........................................
14.6. Экстракция.................................................................................
14.7. Хроматография ...................................................................
14.8. Ионалмасу хроматографиясы.............................................
Бақылау сұрақтары мен жаттығулар.................................
Тест тапсырмалары..............................................................
НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ........................................................
ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ................................................

 


 

 

 

Бадавамова Гүлжан Лұқпанқызы

Минажева Гүлшарат Салауатқызы

 

АНАЛИТИКАЛЫҚ ХИМИЯ

 

Оқулық

 

Компьютерде беттеген А. Г. Байнөсерова, Ш. Т. Қожабекова

 

Басуға .. жылы қол қойылды. Пішімі 60х90 1/16. Көлемі **б.т.

Офсетті қағаз. Таралымы ** дана. Тапсырыс №

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.05 сек.)