АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Частинний розв’язок диференціальних рівнянь вищих порядків

Читайте также:
 1. Визначники вищих порядків
 2. Визначники другого порядку. Системи лінійних рівнянь з двома невідомими
 3. Вирішення алгебричних рівнянь графічним методом за допомогою Simulink
 4. Вирішення диференційних рівнянь символічній формі
 5. Вирішення систем алгебричних рівнянь у символічній формі
 6. Вирішення систем диференційних рівнянь у символічній формі
 7. Диференціали вищих порядків
 8. Диференціальні рівняння вищих порядків
 9. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ МЕТОД ЗНИЖЕННЯ ПОРЯДКУ
 10. для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
 11. До вищих службових осіб належали коронний маршалок, коронний канцлер, коронний та польний гетьмани.
 12. Економетрична модель, що будується на основі системи рівнянь, крім регресійних функцій, може включати тотожності.

Частинний розвязок або частинний інтеграл знаходиться із загального, якщо у співвідношенні або кожній довільній сталі надати конкретного числового значення.

З погляду геометрії загальним розв’язком загальним розв’язком рівняння є багатопараметричеа сімя інтегральних кривих.

Розвязком рівняння диф. рівняння , який містить n –довільних сталих є загальним розв’язком.

22. Диференціальні рівняння вищих порядків, що інтегруються в квадратурах, виду: у(п)=f(x)

Рівняння виду у(п)=f(x). Це рівняння можна записати у вигляді . Проінтегрувавши його n – разів одержимо загальний розвязок у вигляді

 

23. Диференціальні рівняння вищих порядків, що інтегруються в квадратурах, виду: F(x, у(п))=0

Рівняння виду F(x, у(п))=0 , припустимо, що дане рівняння можна розвязати відносно х, тобто . Покладемо , звідси підставляючи значення отримаємо . Підставивши значення, отримаємо . Проінтегруємо ліву і праву частину та отримаємо . Оскільки , то ми отримали рівняння в параметричній формі.

 

 

24. Диференціальні рівняння вищих порядків, що інтегруються в квадратурах, виду: F(у(п-1), у(п))=0

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)