АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Секція якості точки (Point Quality Section)

Читайте также:
 1. А. Механизмы творчества с точки зрения З. Фрейда и его последователей
 2. Анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия
 3. Антропометрические точки на голове
 4. Антропометрические точки на черепе
 5. Б. Механизмы творчества с точки зрения М. Кlein
 6. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 7. Более результативной с точки зрения определения победите-
 8. В якості прикладу розглянемо задачу.
 9. В. Механизмы творчества с точки зрения M Milner
 10. Вегетарианство с точки зрения анатомии
 11. Види внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів.
 12. Виды механического движения материальной точки

Цей розділ показує інформацію про окремі 3D точки. Маркіровані точки не враховуються в розрахунку 3D точок, якщо вони відображені на "невикористаних" фотографіях.

3.1. Пункт "Кількість променів на точку" ("Rays Per Point") показує кількість променів світла, що визначають 3D точку. Іншими словами, це означає на якій кількості фотографій ця 3D точка була відзначена. Кожна 3D точка повинна бути відзначена принаймні на двох фотографіях, а краще на трьох. Цей пункт показує мінімальне, максимальне і середнє число променів світла на точку в проекті. Чим вище число променів на точку, тим вище надлишковість інформації і отже вище точність цієї точки.

3.2. "Середній Кут Перетинання" ("Angle Intersection Average") показуєінформацію про кути між променями світла. Показана величина є найбільшим кутом між будь-якими двома світлими променями, що відображають точку. Дивіться розділ "Вибір Фотографій" ("Taking Photographs") для опису того, чому ці кути важливі. В ідеальному випадку кут між променями світла, що визначають 3D точку повинний бути 90°. Доцільно мати середні кути перетинання між 30° і 90°. Коли кути стають занадто малими, PhotoModeler не може добре корегувати помилки і це може зменшити точність 3D моделі. Кути не можуть бути обчислені доти, поки фотографії не будуть зорієнтовані.

3.3. Пункт "Щільність променів" ("Ray Tightness") показує інформацію про те, як добре перетинаються всі промені світла, що визначають 3D точку. Через погрішності в орієнтації фотокамери і маркірування точки, світлові промені не будуть перетинатися в одній точці на 3D моделі. Промені світла проходять на деякій відстані один від одного. Число, що характеризує щільність променів показує, як добре вони перетинаються. Чим менше число, тим краще перетинання. Це число показане у вигляді відсотка від розміру проекту. Щільність променів не може бути обчислена для фотографій, що не зорієнтовані.

3.4. Пункт "Точки тільки на одній фотографії" ("Points on one Photo only") показує число 3D точок у проекті, що були маркіровані тільки на одній фотографії і на них не посилалися. PhotoModeler не може використовувати ці точки для 3D обробки. 

Таблиця 3. Операції для поліпшення якості категорій

Категорії, які необхідно поліпшити Операції, які необхідно виконати
Загальна кількість точок (Total Points) Відзначити більше точок і послатися на них
Загальна кількість фотографій (Total Photographs)   Додати більше фотографій. Дивіться розділ Вибір Фотографій (Taking Photographs)
Точки на фотографіях (Points Per Photo) Додати більше точок до будь-якої фотографії, на якій небагато точок.
Покриття фотографій (Photo Coverage) Додати точки до фотографій, що забезпечать покриття максимальне можливої кількості фотографій. Навіть якщо точки не потрібні, PhotoModeler може спробувати одержати як можна краще покриття усіх фотографій.
Кількість променів на точку (Rays Per Point) Переконайтеся, що всі або більшість точок маркіровані, і мають посилання на три або більшу кількість фотографій.
Середній кут перетинання (Angle Intersection Average) Переконайтеся, що узято фотографії з гарними кутами. Також переконаєтеся, що положення фотокамери (Camera Station) і кути відповідають фотографіям.
Щільність променів (Ray Tightness) Переконаєтеся, що орієнтація фотокамери (Camera Station) правильна.
Точки на одній фотографії (Points on one Photo only)   Уменшіть число точок, маркірованих тільки на одній фотографії. Дивіться вікно Перевірки Точки (Point Audit Dialog) для того, щоб ідентифікувати одиночні точки без посилань.
Точки на двох фотографіях (Points on two Photos only) Уменшіть число точок, маркірованих тільки на двох фотографіях. Дивитеся вікно Перевірки Точки (Point Audit Dialog) для того, щоб ідентифікувати ці точки.
Фотографії – Невикористані (Photos - Unused)   Маркіруйте більше точок на фотографіях, так щоб вони забезпечили покриття великого відсотка фотографії. Також перевірте чи має фотографія орієнтовану фотокамеру. Дивіться вікно Проекту фотографій (Project Photographs Dialog)
Точки – Невикористані (Points - Unused) Дивіться пункти пов'язані з поліпшенням променів на точку (Rays Per Point), середнім кутом перетинання (Angle Intersection Average) і щільністю променів (Ray Tightness).

 

3.5. Пункт "Точки тільки на двох Фотографіях" (Points on two Photos only) показує число 3D точок у проекті, що були маркіровані тільки на двох фотографіях. PhotoModeler буде використовувати ці точки для тривимірної обробки, але якщо існує високий процентний уміст таких точок, то отримана 3D модель буде менш точною.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)