АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 4. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Читайте также:
 1. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 2. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 3. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.
 4. Деякі психологічні школи вивчення особистості
 5. Дисциплінованість як провідна риса особистості воїна
 6. Етносоціологія і соціологія нації
 7. Етносоціологія та предмет її дослідження
 8. Загалом, у західній і вітчизняній соціології виділилось три основних напрямки, в яких проводить свої дослідження соціологія міста.
 9. Загальна характеристика класичної соціології. Протосоціологія
 10. ЗАХІДНА СОЦІОЛОГІЯ другої половини ХХ ст.
 11. Ключові поняття і категорії соціології особистості
 12. КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІОЛОІЇ

1. Сутність особистості у соціології.

2. Соціологічні теорії особистості.

3. Соціалізація особистості. Детермінанти розвитку особистості.

4. Соціальна активність особистості.

 

Основні поняття: людина, індивід, індивідуальність, особис­тість, соціалізація, ресоціалізація, десоціалізація, агенти соціалізації, інститути соціалізації, соціальна структура особистості, соціальний статус, соціальна роль, активність особистості, цінності та ціннісні орієнтації, соціальна типологія особистості.

 

У відповіді на перше питання показати філософсько-соціо­логічні уявлення про особистість, розкрити сутність філософсько-антропологічних теорій людини. Визначаючи співвідношення природного і соціального у розвитку особистості, слід розкрити поняття природи людини, співвідношення природного і біологічного в формуванні соціальних якостей людини, обґрунтувати детермінанти соціальної поведінки, а також фактори, що сприяють її саморозвитку, становленню громадянської самосвідомості.

Для опрацювання даної теми варто розглянути ознайомитися з її викладом, що подається далі.

При підготовці до другого питання назвати різні соціологічні підходи (марксистський, позитивістський, фрейдистський, біхевіо­ристський) до визначення особистості. Представляючи різні соціологічні концепції особистості, розгляньте також підходи сучасних теоретичних шкіл до розуміння особистості та її природи. Корисно звернутися до концепцій Б. Скіннера, З. Фрейда, А. Маслоу, С. Буллера та ін. Особливу увагу слід приділити рольовій концепції особистості, пов’язаної з іменами Дж. Міда, Р. Лінтона, теорією соціометрії Дж. Морено.

Розглядаючи поняття соціалізації особистості, розгляньте процес соціалізації як інтеріоризацію соціальних якостей і властивостей, визначте основні детермінанти соціалізації – соціальні інститути та соціальне середовище, акцентуйте увагу на вікових етапах, а також кризових фазах процесу соціалізації. Дайте характеристику агентам соціалізації. Розкрийте сутність і причини ресоціалізації особистості в перехідних суспільствах.

У відповіді на четверте питання визначити мотивацію поведінки, при цьому слід розкрити сутність теорії соціальних ролей, соціальної установки, саморегуляції поведінки індивіда. Визначте роль і значення потреб, інтересів, мотивів та цінностей як складових активності особистості. Покажіть, що особистість, володіючи власною активністю, свідомістю і волею, може впливати на середовище і в разі необхідності змінювати його.Узагальнюючи матеріал, зробіть акцент на значущості соціальних взаємодій людини і суспільства в процесі соціалізації для становлення та розвитку особистості, самоствердженні людини в різних сферах життєдіяльності, покажіть важливість формування людини як громадянина.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)