АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Явки з повинною

Читайте также:
  1. В Верх-Исетском крае
  2. Глава 23 ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 17 страница
  4. Підстави і стадії юридичної відповідальності
  5. Промова прокурора при відмові від обвинувачення в кримінальній справі В.І. Чечка
  6. Установлення фактичних обставин справи, аналіз і оцінка доказів
  7. Характеристика особи підсудного
  8. Худ. своеобразие «Преступления и наказания»
  9. ШТРЕЙХЕР

25 лютого 2008 року м. Краматорськ

Слідчий слідчого відділення Краматорського МВ УМВС України в Донецькій області капітан міліції Андруков П. С., керуючись вимогами ст. 96 та 97 КПК України, склав цей протокол про те, що сьогодні о 17 годині 15 хвилин до районного відділу внутрішніх справ з’явився з повинною Горохов Степан Йосипович, 1971 р. н., уродженець м. Слов’янська Донецької області, проживає у м. Краматорську, вул. Паркова, 42, кв.76; працює водієм трамвая.

Для засвідчення особи Горохов С. Й. пред’явив паспорт серії ВК № 456 87697, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області.

Горохов С. Й. заявив: «…З протоколом ознайомився. З моїх слів записано правильно»

Заявник підпис С. Й. Горохов

Слідчий СВ Краматорського РВ

капітан міліції підпис П.С. Андруков

4 Адміністративно-канцелярський(використовується в професійно-виробничій сфері, у діловодстві; реалізується в текстах заяв, ділових записок, службових листів, протоколів, розписок, доручень і т.д.). Наприклад:

ТОВ "САП Україна" шукає менеджера по роботі з клієнтами

Вимоги:

§ Вища освіта в технічній або економічній галузі.

§ Досвід продажів із підтвердженими свідченнями досягнень у царині ІТ/програмного забезпечення або у споріднених сегментах.

§ Навички роботи в команді, хороші комунікаційні здібності; можливість та бажання брати на себе відповідальність. Готовність до важкої праці. Орієнтованість на результат та великий потенціал до зростання. Переконливість. Цілеспрямованість.

§ Вільна англійська.

§ Обов'язковий високий рівень знання державної мови.

§ Готовність до інтенсивних відряджень.

Ми дуже вимогливі до своїх робітників, але за це ми пропонуємо

їм гарну винагороду.

Будь ласка, направляйте ваші резюме та рекомендаційні листи на адресу: оІgа.sushina@sap.соm

Науковий стиль– це стиль, сферою використання якого є наукова та науково-технічна діяльність, освіта; він призначений для інформування про результати наукових досліджень, обґрунтування гіпотез, класифікації й систематизації знань, впливу на інтелект читача або (рідше) слухача.

Найважливіші особливості наукового стилю:

1) логічність, недвозначність викладу;

2) насиченість термінами, абстрактною лексикою;3) використання складних речень із вставленими конструкціями, відокремленнями тощо;

4) документування тверджень (наявність цитат, посилань);

5) монологічний виклад.

Науковий стиль має такі підстилі:

1 Власне науковий(розрахований на фахівців; стиль монографій, наукових статей, рецензій, наукових доповідей, дисертацій, курсових і дипломних робіт, рефератів і т.д.), який поділяється на науково-технічний і науково-гуманітарний.

Наприклад:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)