АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принципи передачі іншомовних власних назв українською мовою

Читайте также:
 1. Аксіоми статики (принципи статики)
 2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 3. Важливі принципи ООП
 4. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 5. Вивченням власних імен людей займається порівняно молода ще наука – антропоніміка.
 6. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 7. Види позакласних заходів іноземною мовою та їх мета
 8. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 9. Головні функції, принципи та методи діяльності МЕО.
 10. Графічний та аудіовізуальний способи передачі інформації
 11. Грошовий мультиплікатор та принципи його дії. Рівновага грошового ринку
 12. Деякі загальні принципи дослідження операцій (висновки до розділу 1)

Принципи передачі власних назв іншомовного походження спираються на їх особливий статус, а отже, фонетичні процеси та їх формальна передача засобами української мови відрізнятимуться від принципів передачі загальних назв. Передусім треба пам’ятати про таке:

1 Принцип недоторканої власності

Іншомовні прізвища українською мовою не перекладаються. Як правило, передаються лише фонетичні й структурні особливості української мови, якщо вони не руйнують адресну або інформативну функцію. Треба пам’ятати, що будь-який переклад власних назв насправді є актом перейменування, який має спиратися на рішення відповідних органів, що уособлюють у собі права певного власника.

Наприклад, Кузнецов – Кузнецов (а не Ковалів), Воробйов, Пушкін.

2 Принцип спільної або невизначеної власності

Іноді переклад є єдиним можливим способом підкреслити загальносвітову або невизначену належність об’єкта: свято Первое Мая – Перше травня, площадь Независимости – майдан Незалежності, бульвар Машиностроителей – бульвар Машинобудівників. Але Первомайск – Первомайськ, Североморск – Сєвереморськ, Владивосток – Владивосток.

3 Принцип національно-адресної ідентифікації враховується:

1) при передачі власних назв типу Ворошиловськ, Єнакієве ( із суфіксом ов, ев, єв, бо в їх основі російські прізвища Ворошилов, Єнакієв), і Васильків, Київ (бо від українських назв Василь, Кий);

2) при передачі закінчень у присвійних прикметниках на о або е:Іваново, Домодєдово, Внуково (населені пункти Росії) і Єнакієве, Ханжонкове, Рівне, Мукачеве (населені пункти України);

3) при варіюванні коренів поль//пільСевастополь, Маріуполь (з грецької мови поль – місто), Добропілля від «добре поле», Тернопіль від «тернове поле» (це міста, що пов’язані зі слов’янською культурою);

Слід пам’ятати, що закінчення ьев російських географічних назвах передається українською мовою як закінчення я з подовженою попередньою приголосною:Забайкалье – Забайкалля, Затишье – Затишшя, Заволжье – Заволжжя.

4) При відтворенні російських прізвищ типу Толстой, Крамськой (рос. Толстой, Крамской), але Чепурний (рос. Чепурной) – у залежності від національності. У цих випадках варіанти закінчень – яскраве свідчення належності цих людей до певної національності (у рос. наголос на ой, в українських завжди на ий). Проте, у російських географічних назвах прикметникового походження завжди буде закінчення –ийКрутой Лог – Крутий Лог, Великий Устюг – Великий Устюг;5) при пом’якшенні кінцевого ц у власних назвах слов’янського походження пишемо ь: Кравець, Швець, Бутинець. Але Кац, Барац.

4 Принцип статевої ідентифікації слід ураховувати при відмінюванні прізвищ:

1). Чоловічі та жіночі прізвища неслов’янського походження, що закінчуються на і, е. у, о та наголошені а, яне відмінюються: Лука Пачолі, Людовіко Флорі, Леоте і Гальбо.

2) Усі інші чоловічі прізвища, крім вищевказаних іншомовних, відмінюються.

3) Жіночі прізвища, які закінчуються на о, йта приголосний не відмінюються, наприклад: Юлія Тимошенко, Людмила Клець, Хожай Олена.

4) Необхідно пам’ятати, що в давальному й місцевому відмінках

– у прізвищах з основою на г, к. х, як у чоловічих так і жіночих відбуваються чергування г на з, к на ц, х на с: видано гроші Кочерзі Світлані, Сергію Гайдамаці, Ользі Мусі;

– у чоловічих прізвищах на о, й, приголосний можливі дві форми:

Президентові Ющенку й Президенту Ющенкові, міністрові Януковичу й міністру Януковичеві.

5) Прізвища, що походять від назв тварин, предметів, загальних назв людей у офіційних текстах бажано вживати в поєднанні з ім’ям, назвою посади тощо, наприклад: оголосити подяку викладачеві Зозулі, виступив Іван Петрович Паляниця, запропонував бухгалтер Заїка.

5 Принцип класифікаційно-родової належності реалізується при відмінюванні географічних назв. Так, назви населених пунктів відмінюються – до м. Краматорська, у місті Києві, але назви залізничних станцій, портів, що дублюють назви населених пунктів – ні: до станції Краматорськ, від порту Миколаїв. Слід звернути увагу, що прізвища й географічні назви, що від них походять, відмінюються так: прізвище Пушкіним і геогр. назва Пушкіном.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)