АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Туристические зоны Беларуси. Их ресурсы, специализация и основные направления развития

Читайте также:
 1. B. Основные принципы исследования истории этических учений
 2. I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ТЕРМИНЫ) ЭКОЛОГИИ. ЕЕ СИСТЕМНОСТЬ
 3. I. Порядок медицинского отбора и направления на санаторно-курортное лечение взрослых больных (кроме больных туберкулезом)
 4. I.3. Основные этапы исторического развития римского права
 5. II Съезд Советов, его основные решения. Первые шаги новой государственной власти в России (октябрь 1917 - первая половина 1918 гг.)
 6. II. Основные задачи и функции
 7. II. Основные показатели деятельности лечебно-профилактических учреждений
 8. II. Основные проблемы, вызовы и риски. SWOT-анализ Республики Карелия
 9. IV. Механизмы и основные меры реализации государственной политики в области развития инновационной системы
 10. IV. Приоритетные направления деятельности Правительства Республики Карелия на период до 2017 года
 11. SCАDA-системы: основные блоки. Архивирование в SCADA-системах. Архитектура системы архивирования.
 12. VI.3. Наследственное право: основные институты

Беларусь мае выгаднае геапалітычна-геаграфічнае становішча для развіцця турызма. Наша краіна валодае багатым прыродным патэнцыялам.

Адным з найстаражытнейшых відаў турызму з’яўляецца паломніцкі або рэлігіёзны турызм, пачатак якому паклала Еўфрасіня Полацкая- першая беларуская жанчына, прылічаная да ліку святых.

Пачатак арганізаванага турызма ў Беларусі адносіцца да 30-х гадоў ХХ ст., былі створаны Грамадства пралетарскага турызма і экскурсій (ГПТЭ). Вялікую ролю ў развіцці турызма адыгралі прафсаюзы, пачалі дзейнічаць першыя турыстычныя базы “Возера Нарач”, “Браслаўскія азёры” і інш.

З сярэдзіны 20-х гадоў зараджаецца самадзейны турызм, які адыгрывае значную ролю ў справе аздараўлення і патрыятычнага выхавання моладзі. На Беларусі шырокае распаўсюджванне атрымалі наступныя віды самадзейнага турызма: секцыі турызма, раённыя і гарадскія турыстычныя клубы, камісіі і секцыі па відам турызма пры рэспубліканскім і абласных саветах па турызму і экскурсіям.

Беларусь з’яўляецца другой краінай у Еўропе пасля Велікабрытаніі, якая зараз распрацоўвае нацыянальную праграму па захаванню раслін. Сутнасць нацыянальнай праграмы- захаванне не толькі расліннага свету запаведнікаў і заказнікаў, але і лугава-балотных участкаў.

Турыстычны патэнцыял краіны базіруецца на разнастайнасці і прыгажосці прыроды, унікальнасці гісторыка-культурнай спадчыны.

Чатыры аб’екты, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, ўключаны ў спіс Сусветнай спадчыны ЮНЭСКА: Замкавы комплекс “Мір” у г.п. Мір; архітэкрурна-культурны комплекс Радзівілаў у г. Нясвіж; Нацыянальны парк “Белавежская пушча”, пункты Геадэзічнай дугі Струве.

Мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі прыняты меры па расшырэнню сельскіх сядзіб, функцыяніруе звыш 500 сельскіх сядзіб.

 

 

У рамках рэалізацыі мерапрыемстваў Нацыянальнай праграмы развіцця турызма ў Беларусі на 2008-2010 гг. Працягваецца праца па развіццю інфраструктуры турызма на тэрыторыях 27 турыстычных зон. Для гэых мэт у 2008 г. з рэспубліканскага бюджэта было выдзелена 2 млрд. рублёў, з абласных бюджэтаў- звыш 1 млрд. рублёў.

Прыняты меры па развіццю інфраструктуры турызма на тэрыторыі абласцей. У 2008 годзе выпаўнены работы на 471 аб’екце турыстычнай інфраструктуры. На тэрыторыі малых гарадоў і сярэдніх пасяленняў уладкавана 59 аб’ектаў турыстычнай інфраструктуры.Прыняты меры па разработцы новых турыстычных маршрутаў, у тым ліку і для адпачываючых у санаторна-курортных арганізацыях. Усяго ў рэспубліцы распрацавана і дзейнічае 677 турыстычна-экскурсійных маршрутаў.

Мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі прыняты меры па расшырэнню сельскіх сядзіб. Для прыёма турыстаў у рэспубліке функцануе 474 сельскія сядзібы.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 25 ноября 1999 года "О туризме" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Создать следующие туристские зоны:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)