АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Этнографическое наследие Беларуси как предмет краеведческого исследования

Читайте также:
 1. I. Предмет и метод теоретической экономики
 2. I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 3. III. Предмет, метод и функции философии.
 4. Архитектура Беларуси в ХХ столетии. Эклектика, модерн, конструктивизм, неоклассицизм. Достижения современной белорусской архитектуры и градостроительства Беларуси.
 5. Базовые понятия предметного поля социальной информатики
 6. Барокко и рококо в дворцово-парковом зодчестве Беларуси (XVI– XVIIIвв.)
 7. Билет 1. Предмет истории как науки: цели и задачи ее изучения
 8. Билет 12. Предмет социальной философии. Уровни анализа общественных отношений
 9. Билеты к экзамену по предмету «История»
 10. Бронзовый век на Беларуси
 11. Бытие как предмет онтологии. Метафизическое и физическое (натуралистическое) понимания бытия.
 12. Бытие, как объект философского исследования. Основные подходы к пониманию бытия в истории философии

Этнаграфія вывучае этнасы-народы, іх культуру і побыт ад старажытных часоў да нашых дзён. Даследуе побыт і культуру народаў, іх паходжанне, рассяленне і культурна-гістарычныя сувязі.

Асноўная ўвага надаецца вывучэнню спецыфічных асаблівасцей этнічнай культуры і побыту, а таксама рыс, агульных з іншымі этнасамі.

Пры вывучэнні этнагенезу, этнічнай гісторыі і асабліва першабытнага грамадства этнаграфія стыкуецца з гісторыяй, археалогіяй і антрапалогіяй. Цесна звязана яна з фалькларыстыкай.

Тэрмін «беларусы» станавіўся этнонімам паступова, замяняючы спачатку тэрмін “ліцвіны”, а затым мясцовыя, ці рэгіянальныя, мікраэтнонімы, што паходзілі ад назваў населеных пунктаў.

Пасля аб'яднання ў 1569 Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства Польскага ў федэратыўную дзяржаву — Рэч Паспалітую — працэсы развіцця беларускага этнасу ўскладніліся. Польска-каталіцкая экспансія была разлічана на паланізацыю беларускага народа. Беларуская мова ўсё больш выцяснялася з афіцыйнага ўжытку, а з канца 17 ст. справаводства ў Вялікім княстве Літоўскім пераведзена на польскую мову. Былі закрыты амаль усе беларускія школы. Паўночная вайна 1700—21 гг. яшчэ больш пагоршыла становішча.

Уключэнне беларускіх земель у склад Расійскай імперыі прывяло да таго, што царызм пачаў праводзіць на беларускіх землях сваю палітыку, накіраваную на русіфікацыю краю.

У 1-й пал. 19 ст. зарадзіліся беларуская этнаграфія і фалькларыстыка. Побач з беларускіміі польскімі дзеячамі (П. Шыдлоўскі, М. Чарноўская, Ян Чачот, Я. Баршчэўскі, I. Храпавіцкі, У. Сыракомля, А. Рыпінскі і інш.) значны ўклад у іх развіццё зрабілі расійскія вучоныя (Ляпёхін, В. Севяргін).

Пачатак развіццю новай беларускай літаратуры быў пакладзены ананімнымі паэмамі «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе», творчасцю П. Багрыма, В. Дуніна-Марцінкевіча. Адбываецца працэс станаўлення беларускага тэатра (Дунін-Марцінкевіч), прафесійнага музычнага мастацтва (кампазітар А. Абрамовіч), выяўленчага мастацтва (Я. Дамель, В. Ваньковіч, В. Дмахоўскі і інш.).

На поўдні Беларусі найбольш поўна захаваліся песні і абрады. На ўсёй тэрыторыі нашых земляў бытуюць чарадзейныя казкі.

 

Ахоплівае практычна ўсе аспекты жыцця: паходжанне і этнічная гісторыя беларусаў, народнае жыллё і промыслы, побыт асобных груп насельніцтва, абрады і звычаі, сучасныя этнакультурныя працэсы. 

Этнография -историческая наука, изучающая народы, их культуру и быт. Термин «этнография» происходит от греческих слов «этнос» (народ) и «графейн» (описывать) и означает народоописание. Народами в этнографии называют группы людей, обладающих общими особенностями языка, культуры, быта и осознающих свое культурно-бытовое единство. Под культурой в этнографии понимается все то, что создано руками и умом человека.

Культуру подразделяют на материальную и духовную.

К материальнойкультуре относят орудия труда, хозяйственные постройки, средства передвижения, жилище, одежду, украшения, предметы домашнего быта, т.е. все то, что сделано руками людей.

В понятие «духовная культура» включают народные знания, народное творчество, религиозные верования, т.е. всевозможные порождения умственной деятельности людей.

Бытом в этнографии называют устоявшиеся формы общественной и личной жизни людей. Каждый народ имеет своеобразные черты как в материальной и духовной культуре, так и в быту. Изучение культуры и быта народов есть главная задача этнографической науки.

Как историческая наука этнография использует различные источники, в которых содержится информация о культуре и быте народов в прошлом и настоящем.

К таким источникам относятся: письменные свидетельства, как рукописные, так и опубликованные коллекции предметов, хранящихся в музеях полевые этнографические материалы, которые собираются во время непосредственных контактов с изучаемым народом. Этот вид источников является самым важным в этнографии.Важное значение для краеведения имеют методы сбора полевых этнографических материалов. Для этого применяют стационарный и экспедиционный методы.Стационарный метод предполагает длительное изучение быта и культуры населенного пункта, это может быть несколько месяцев, год и даже несколько лет. Этот метод предполагает проживание исследователя в течение всего этого срока в населенном пункте, который он изучает. Сведения, собранные стационарным методом, очень надежны, так как исследователь имеет возможность в течение этого срока проверить свои наблюдения и навыки, собрать наиболее полные сведения о всех сторонах жизни местного населения, о явлениях быта, которые требуют длительного наблюдения.Экспедиционныйметод заключается в кратковременном пребывании исследователя в одном или нескольких населенных пунктах. При этом методе непосредственные контакты исследователя продолжаются несколько недель, месяц и гораздо реже несколько месяцев. Применение экспедиционного метода позволяет в более короткий срок изучить большую группу населения, обследовать большую территорию.

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)