АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Краеведческая работа в советское время. Краеведение и политика белорусизации. Краеведческая работа в Западной Беларуси в 1920-30-е гг

Читайте также:
 1. T-FACTORY HRM - управление персоналом и работами
 2. V. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
 3. Window - работа с окнами.
 4. Аграрная политика
 5. Аграрная политика КПСС в середине 60-х - начале 80-х гг.
 6. Аграрная политика П.А. Столыпина
 7. Аграрная политика царизма в Казахстане в конце XIX-начале ХХ вв. Переселение русских, украинских крестьян. Начало формирования многонационального состава населения Казахстана.
 8. Аграрные отношения. Экономическая и социальная политика Комнинов.
 9. Амортизационная политика предприятия
 10. Амортизационная политика предприятия
 11. Амортизационная политика предприятия, как инструмент управления основным капиталом
 12. Аналитическая работа при выборе и обосновании стратегии развития предприятии

Грунтоўная навуковая і практычная дзейнасць розных накірункаў краязнаўства пачалася ў1920-я гады. Краязнаўчыя аб’яднанні ствараліся пры навуковых установах, аддзелах народнай асветы: Мінскае таварыства гісторыі і старасветчыны пры Мінскім педагагічным інстытуце (1919г.), Беларускае вольна-эканамічнае таварыства пры Беларускім політэхнічным інстытуце(1921г.), Камісія беларусазнаўства пры Слуцкім павятовым аддзеле народнай асветы (1922г.). Губернскае бюро краязнаўства пры Гомельскім губернскім аддзеле народнай асветы (1923г.) і іншыя.

З 1922 кардынацыйным цэнтрам краязнаўчых арганізацый стаў Інстытут беларускай культуры. Пры ім з 1923г. існавала Камісія па рэарганізыцыі краязнаўчых арганізацый, з 1924г.- краязнаўчы рух набыў масавы характар. 7-11 лютага 1926г. – Першы Усебеларускі краязнаучы з’езд. З’езд вызначыў прыярытэтыя задачы краязнаўчых арганізацый: вывучэнне дыялектаў беларускай мовы, ахова помнікаў, захаванне мясцовых архіваў, прыродазнаўчыя даследаванні, лектарска-экскурсійная праца.

У пачатку 1928г.праводзілі сваю дзейнасць звыш 300 краязнаўчых арганізацый, яны сабралі шмат матэрыалаў; былі створаны Віцебскі (1918г.), Мінскі, Гомельскі, Магілёўскі (1919г.), Слуцкі (1921г.), Полацкі (1926г.), Мазырскі (1929г.) і іншыя краязнаўчыя музеі.

З кастрычніка 1925г. Цэнтральнае бюро краязнаўства выдавала штомесячны часопіс “Наш край” (у 1930-1933 “Савецкая краіна”). Непасрэдны ўдзел у краязнаўчым руху прымалі: З. Бядуля ( рэдактар “Нашага краю”), Д.М. Васілеўскі, З.Х. Жылуновіч(Ц. Гартны), М.І. Гарэцкі, Даўгяла, У.М. Ігнатоўскі, М.І. Каспяровіч, Я. Колас, К. Крапіва, і інш. Прыродазнаўчыя накірункі краязнаўч. працы курыравалі навукоўцы Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горы-Горках .

Развівалася краязнаўства і ў Заходняй Беларусі. У многіх гарадах існавалі філіі Польскага крыязнаўчага таварыства. Мясцовыя краязнаўчыя аб’яднанні: (Палескае таварыства краязнаўства ў Пінску) арганізоўвалі музеі: Пінскі (1924г.), Баранавіцкі і Слонімскі (1929г.)...

У шматлікіх выпадках заходняя частка беларускіх земляў разглядалася як “крэсы ўсходнія” Польшчы.

Найбольш поўныя звесткі па асобных рэгіёнах прыведзены ў працах Р. Гарашкевіча, Ч. Пяткевіча ( Палессе, Брэстчына), Б. Таўрагінскага (Нясвіж), О.М. Гедэмана (Браслаўшчына).Падчас1930-х гг. краязнаўства ў БССР фактычна было вынішчана, многія вядомыя вучоныя і мясцовыя краязнаўцы рэпрэсіраваны. У 1932 годзе прынята пастанова СНК БССР “ Аб мерапрыемствах па разгортванню краязнаўчага руху”, якая прадпісвала краязнаўцам даследаваць і паказваць выключна поспехі сацыялістычнага будаўніцтва. Кіраўніцтва краязнаучымі арганізацыямі перададзена Наркамату асветы БССР. У пасляваенны час найбольшая ўвага скіроўвалася на даследаваннях гісторыі Вялікай Айчынай вайны, партызанскага руху на Беларусі, пошукавая праца. Актывізавалася школьнае і турысцкае краязнаўства. адкрыты шэраг краязнаўчых музеяў: Баранавіцкі (1946г.), Мазырскі (1949г.), Слуцкі (1952г.), Лепельскі (1954г.), Лідскі і Мінскі (1959г.), і іншыя.

 

 

Систематическое научное изучение Беларуси начинается после вхождения белорусских земель в состав Российской империи.

В начале XIX века появлялись первые труды по истории, этнографии, археологии Беларуси. Начали появляться музеи белорусских древностей. Подобный научный интерес был связан с необходимостью обоснования прав на территорию Беларуси, как со стороны России, так и Польши. В 60 – 70-х годах XIX века много сведений о Беларуси публиковалось на страницах губернских газет, в памятных книжках и описаниях губерний.

В первые десятилетия советской власти в Беларуси начали появляться краеведческие организации. Среди первых были Минское общество истории и древностей, Белорусское свободно-экономическое общество, Минское педагогическое общество и другие. Краеведческая работа также проводилась в Институте белорусской культуры, Белорусском государственном университете, сельскохозяйственном институте.

В декабре 1921 года в Москве прошла первая Всесоюзная краеведческая конференция.

В январе 1922 года на базе Научно-терминологической комиссии при Народном комиссариате просвещения БССР был создан Институт белорусской культуры (Инбелкульт). При Инбелкульте в октябре 1923 года открылось Центральное бюро краеведения БССР. Основными задачами Центрального бюро краеведения были:

‡агрузка...

- учет краеведческой работы в БССР;

- помощь местным кружкам, музеям, библиотекам и архивам;

- разработка методических инструкций по краеведению;

- популяризация идей краеведения;

- организация краеведческих съездов, пленумов;

- руководство краеведческими организациями в БССР.

С октября 1925 года началось издание ежемесячного журнала «Наш край». Существовали также местные периодические краеведческие издания «Віцебшчына», «Аршаншчына», «Мазыршчына» и др. Публикации краеведческого характера также появлялись в неспециализированных изданиях. Например, в студенческом журнале Белорусского государственного университета появилась программная статья «Вузы и краеведение».

За 1924 – 1925 годы почти во всех районах республики были организованы районные краеведческие общества.

Первый Всебелорусский краеведческий съезд состоялся 7 – 12 февраля 1926 года в Минске. К этому времени в Беларуси насчитывалось 167 краеведческих организаций, объединявших 5 000 членов. Съезд указал на необходимость организации кружков и музеев краеведения при сельских советах, избах-читальнях и школах.

Второй Всебелорусский краеведческий съезд прошел 10 – 13 февраля 1927 года.Отмечалась необходимость организации районных краеведческих музеев, а также ведения сезонных фенологических и метеорологических наблюдений, изучения домашних ремесел, описаниянаселенных пунктов, памятников древности. Обращалось внимание краеведческих организаций на выявление ценных территорий с целью организации экскурсий.

В 1930 году краеведение было введено в программы педагогических вузов. В 1932 году в ЦБК была разработана «Программа краеведческой подготовки учителей массовой школы». Значительное развитие школьное краеведение получило в Минске, Витебске, Полоцке, Могилеве, Орше.

В школьном краеведении широко использовался метод наблюдений. Проводились тематические и комплексные экскурсии.

В начале 1927 года краеведческие музеи появились во всех окружных обществах краеведов. Одним из первых в Беларуси был создан Полоцкий окружной краеведческий музей. В Беларуси широкое распространение получили производственные музеи. К 1928 году в республике функционировало 27 производственных и 22 районных краеведческих музея.

В результате польско-советской войны 1919 – 1920 годов территория Беларуси была разделена между двумя государствами. Западные территории Беларуси отошли к Польше согласно Рижскому мирному договору, подписанному 18 марта 1921 года.

В 20-х годах ХХ века на западных землях Беларуси, захваченных Польшей, проводилась политика «реполонизации» – вытеснения белорусской культуры из всех общественных сфер. Для этих целей активно использовалось краеведческое движение, а именно: Польское Краеведческое Товарищество. Польское краеведческое товарищество (ПКТ) проводило работу по созданию на белорусских землях сети своих филиалов, которые должны были совмещать деятельность по изучению регионов и защите интересов польской государственности. Это привело к борьбе между польскими и белорусскими краеведами за влияние внутри местных организаций Польского краеведческого товарищества. Центром краеведческого движения на оккупированных поляками землях являлся город Вильно. В 1918 году в Вильно И. Луцкевичем было создано Белорусское научное товарищество, которое в 1921 году основало Виленский белорусский музей.

Польские краеведы пропагандировали идею поддержки культурного разнообразия регионов в рамках общепольской культуры, утверждали приоритет региональных интересов перед интересами отдельных этносов и социальных групп. Фактически такая политика была направлена на размывание национального самосознания белорусов.

 

В 50-е годы ХХ века центром краеведения Беларуси были Дворцы пионеров и школьников. Краеведческая работа активизировалась с организацией во всех областных центрах детских экскурсионно-туристских станций, ставших научно-методическими центрами краеведческой работы. Ежегодно в областях проводятся слеты и соревнования краеведов-туристов, научные конференции и олимпиады, организуются школьные музеи и уголки.

Школьная туристско-краеведческая работа в Беларуси активизировалась после объявления Всебелорусской туристско-краеведческой экспедиции учащихся «Наш край» (май 1992). Во время проведения экспедиции школьники изучали свой край, составляли летописи школ, населенных пунктов, создавали школьные музеи, экологические тропы и микрозаказники. Активизировалась краеведческая работа в вузах страны. На географическом факультете БГУ с 1965 года читался курс «Школьное краеведение и туризм», а с 1978 года впервые в СССР была создана специализация «Краеведение, методика и организация туристско-экскурсионного дела». С 1996 года на географическом факультете Брестского государственного университета открыта специализация «Краеведение и туризм».

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)