АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Краеведческое изучение геологического строения и полезных ископаемых. Исследование почв края

Читайте также:
 1. IV. СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
 2. Агрегатный индекс цен: особенности построения с учетом разных весов
 3. Алгоритмы диагностирования и методы их построения
 4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
 5. Аналитическое исследование системы
 6. Анатомические (морфологические) признаки наружного строения человека
 7. Антишахские настроения
 8. Архивное исследование
 9. Б. Качественное исследование
 10. Базовая модель структурного построения производственных систем
 11. Бактериологическое исследование трупа
 12. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И МОДЕЛИ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Геалагічная будова абумоўлена ў першую чаргу тэктанічнай будовай, г. зн. спецыфічнымі формамі залягання горных парод.

Тэктанічная структура тэрыторыі фарміруецца ў выніку дзейнасці унутранных (эндагенных) працэсаў Зямлі, якія складаюцца на працягу доўгага геалагічнага часу буйныя ўчасткі сушы – горныя сістэмы, прадгорныя прагіны, крысталічныя шчыты, платформы, якія ўзніклі ў выніку маруднага апускання старажытных тэрыторый і перакрыцця іх морам, марскімі асадачнымі пародамі.

Тэрыторыя Беларусі размешчана на захадзе старажытнай Усходне-Еўрапейскай платформы - аднаго з найбольш буйных геалагічна стабільных участкаў зямной кары. Яе верхняя частка падзяляецца на дзве буйныя геаструктурныя адзінкі: крышталічны фундамент і платформавы чахол.

Крышталічны фундамент, сучасная паверхня якога вельмі няроўная, у межах Беларусі залягае на глыбіні ад некалькіх дзесяткаў метраў да 5-6 км, а на невялікім участку выходзіць на паверхню зямлі. Складзены ён з разнастайных метамарфічных і магматычных парод архею і ніжняга пратэразою, геалагічны ўзрост якіх ад 3,5 да 1,6 млрд. гадоў. На тэрыторыі Беларусі вылучаюцца наступныя галоўныя тэктанічныя структуры: выдатныя — Беларуская антэкліза і Варонежскай антэклізы; адмоўныя — Прыпяцкі прагіб, Брэсцкая ўпадзіна, Аршанская ўпадзіна, пераходныя — Жлобінская і Брагінска-Лоеўская седлавіны, Латвійская седлавіна, Палеская седлавіна. З утварэннямі платформавага чахла звязана большасць радовішчаў і залежаў карысных выкапняў: каменныя і калійныя солі, нафта, прыродныя будаўнічыя матэрыялы, торф, падземныя прэсныя і мінеральныя воды.

Доўгі час нетры Беларусі былі мала даследаваны і лічыліся беднымі, але за апошнія пяцьдзесят гадоў тут было выяўлена і разведана амаль 5 тыс. радовішчаў і пакладаў карысных выкапняў. У цэлым яны прадстаўляюць каля 30 відаў мінеральнай сыравіны.

Прамысловыя паклады калійных і каменнай солей прымеркаваны да верхнедэвонскіх адкладаў Прыпяцкага прагіну. На базе толькі аднаго Старобінскага радовішча вытворчым аб'яднаннем "Беларуськалій" вырабляецца амаль трэцяя частка ўсіх калійных угнаенняў у свеце.

Таксама ў адкладах Прыпяцкага прагіну ў Гомельскай вобласці выяўлена і разведана 48 радовішчаў і асобных пакладаў пераважна лёгкай маласярністай нафты добрай якасці і спадарожных газаў. Наша краіна мае вялікія запасы торфу. Разам з ім трапляюцца і адначасова здабываюцца прэснаводныя мергелі, сапрапелі і торфавіяніт, якія выкарыстоўваюцца як угнаенне.У Гомельскай і Брэсцкай абласцях у каменнавугальных, юрскіх і кайназойскіх адкладах вядомы шматлікія праяўленні і паклады бурага вугалю (з агульнымі запасамі больш за 1 млрд. т), а ў верхнедэвонскіх адкладах Прыпяцкага прагіну — гіганцкія (больш за 11 млрд. т) паклады гаручых сланцаў.

Разведана і распрацоўваецца больш за 100 радовішчаў легкаплаўкіх глін, больш за 100 радовішчаў будаўнічага пяску і каля 150 — пясчана-жвіровага матэрыялу. На поўдні Беларусі амаль на паверхню выходзяць скальныя пароды — граніты, гранадыярыты, мігматыты, прыдатныя для вырабу сценавых блокаў, шчэбеню, бутавага каменю. Цэментная сыравіна выяўлена ў Магілёўскай, Віцебскай, Гомельскай і Гродзенскай абласцях. Даволі багатая Беларусь даламітамі (10 радовішчаў з агульнымі запасамі больш за 1 млрд. т). У межах Мікашэвіцка-Жыткавіцкага выступу, акрамя граніта выяўлены жалезныя руды, рудапраяўленні каляровых і рэдкіх металаў, а ў Прыпяцкім прагіне — значныя праяўленні даўсаніту (сыравіна для атрымання соды).

У нетрах Беларусі вялікія запасы падземных прэсных і мінеральных водаў. Разведана больш за 60 радовішчаў (водазабораў) прэсных падземных вод з агульным аб’ёмам больш за 32 м3/с

 

 

Территория Беларуси лежит в пределах Восточно-Европейской (Русской) платформы. Формирование ее кристаллического фундамента завершилось в архее – раннем протерозое. Мощность платформенного чехла (осадков) в пределах Беларуси колеблется от нескольких метров (Украинский щит) до 6 км (Полесский прогиб).

Платформа это одна из главных глубинных структур земной коры, характеризующаяся малой интенсивностью тектонических движений и плоским рельефом. Платформа имеет двухъярусное строение: нижний ярус (фундамент платформы) образуют комплексы сильно смятых, метаморфизованных и пронизанных гранитами пород; верхний ярус (платформенный чехол) сложен спокойно залегающими преимущественно осадочными и отчасти вулканогенными толщами. В пределах платформы выделяются щиты, где складчатый фундамент выступает на поверхность, и плиты, в которых фундамент погружен на значительную глубину. Платформы подразделяются на древние с фундаментом докембрийского возраста (например, Восточно-Европейская платформа) и молодые платформы с фундаментом палеозойского или мезозойского возраста (например, Западно-Сибирская платформа).

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)