АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів». ТЕМА:Особливі випадкиприготування водних розчинів

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
 4. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 5. ВСТУП. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 6. Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.
 7. Дисципліни «Цивільне та сімейне право»
 8. З дисципліни
 9. З дисципліни
 10. З дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 11. З дисципліни « Методологічне забезпечення прикладного психологічного дослідження.»
 12. З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів»

ТЕМА: Особливі випадкиприготування водних розчинів.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ: Рідкі лікарські форми посідають значне місце в рецептурі аптек і становлять більше 60 % від загальної кількості всіх лікарських препаратів. В прописах часто виписуються лікарські речовини, розчинення яких у воді вимагає специфічних прийомів з огляду на особливості фізико-хімічних властивостей цих субстанцій. Тому вивчення особливих випадків приготування водних розчинів має важливе значення.

 

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

ЗНАТИ:

загальну характеристику розчинів;

вимоги Державної Фармакопеї України до води очищеної;

аналітичну нормативну документацію, що регламентує приготування в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем;

причини виникнення утруднень, що виникають під час приготування водних розчинів;

особливі технологічні прийоми, які дозволяють усунути утруднення при виготовленні водних розчинів;

нормативні документи, що регламентують правила оформлення і відпуску лікарських форм з отруйними речовинами.

ВМІТИ:

виготовити розчини повільно і важкорозчинних речовин;

виготовити і відпустити розчини речовин-окисників;

виготовити розчини з речовин, здатних до комплексоутворення, чутливих до рН середовища;

оцінити якість, оформити до відпуску виготовленні рідкі лікарські форми, заповнити паспорт письмового контролю.

СамостійнА позааудиторнА роботА:

1. Вивчити теоретичний матеріал теми:

Характеристика розчинів як лікарської форми з рідким дисперсійним середовищем. Розчинники, які використовуються для приготування розчинів. Стадії приготування водних розчинів. Фактори, що впливають на розчинність лікарських речовин і їх стабільність в розчинах. Перевірка доз в рідких лікарських формах. Утруднені випадки приготування розчинів: розчини повільно і важкорозчинних лікарських речовин, розчини лікарських речовин, що мають окислювальні властивості, розчини лікарських речовин, що здатні до комплексоутворення, розчини лікарських речовин, розчинність яких залежить від рН середовища. Контроль якості, упакування, оформлення до відпуску та зберігання рідких лікарських форм в аптеці. Нормативні документи, що регламентують правила оформлення і відпуску лікарських форм з отруйними речовинами.

2. Ознайомитись з рецептами, які представлені в даній темі, вибрати для них оптимальну технологію.

3. Для засвоєння технології особливих випадків приготування водних розчинів самостійно вдома заповнити у щоденнику графи 1 - 4.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)