АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів». Тема:Приготування інфузійних розчинів

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
 4. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 5. ВСТУП. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 6. Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.
 7. Дисципліни «Цивільне та сімейне право»
 8. З дисципліни
 9. З дисципліни
 10. З дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 11. З дисципліни « Методологічне забезпечення прикладного психологічного дослідження.»
 12. З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів»

 

Тема: Приготування інфузійних розчинів

 

АКТУАЛЬНІСТЬ: Кров’яна плазма, лімфа, сльозова і спинномозкова рідини мають постійний осмотичний тиск. Введення в організм ін’єкційного розчину призводить до його змін. Щоб уникнути цього, слід вводити в організм розчини з тиском, рівним осмотичному тиску рідин організму (750 кПа). Тому вивчення різних методів розрахунку ізотонічної концентрації для виготовлення ін'єкційних розчинів має важливе значення.

 

Навчальні цілі:

Знати:

вимоги ДФУ та іншої АНД до розчинів для інфузій;

різні методи розрахунку ізотонічної концентрації (на підставі закону Вант-Гофа, ізотонічних еквівалентів за натрію хлоридом, кріоскопічний метод);

принципи підбору допоміжних речовин для ізотонування розчинів;

номенклатуру розчинів для інфузій;

особливості технології інфузійних розчинів;

ВМІТИ:

користуватись Державною Фармакопеєю України, аналітично-нормативною документацією для пошуку необхідної інформації щодо приготування розчинів для інфузій;

розраховувати допоміжні речовини для ізотонування розчинів різними методами;

виготовляти інфузійні розчини;

проводити контроль якості, упакування і оформлення до відпуску інфузійних розчинів;

заповнювати паспорт письмового контролю.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СамостійнОЇ позааудиторнОЇ роботИ:

Повторити теоретичний матеріал теми:

Ізотонічні розчини для ін‘єкцій. Способи розрахунку ізотонічних концентрацій: за законом Вант-Гоффа, за законом Рауля (кріоскопічний метод), з використанням еквівалентів за натрієм хлоридом. Поняття про осмолярність розчинів. Способи визначення осмолярності. Розрахунок осмолярних концентрацій. Плазмозамінні (кровозамінні) рідини, їх класифікація за медичним призначення і складом. Номенклатура найбільш часто вживаних розчинів для інфузій (розчини-регулятори водно-сольової і кислотно-лужної рівноваги).

Ознайомитись з рецептами, які представлені в даній темі, вибрати для них оптимальну технологію.

Для засвоєння технології інфузійних розчинів здійснити записи у щоденнику за нижче наведеною формою. Самостійно вдома заповнити графи 1-4.

Контрольні питання:

Дайте характеристику фізіологічним й ізотонічним розчинам. Наведіть приклади фізіологічних розчинів.

Вимоги ДФУ, ДФХ та іншої АНД до розчинів для інфузій.

Розрахунок ізотонічних концентрацій на підставі закону Вант-Гофа.

Розрахунок ізотонічних концентрацій на підставі депресії точки замерзання розчинів (кріоскопічний метод).

Розрахунок ізотонічних концентрацій на підставі ізотонічних еквівалентів за натрію хлоридом.

Принципи підбору допоміжних речовин для ізотонування розчинів.

Поняття про осмолярність розчинів. Способи визначення осмолярності. Розрахунок осмолярних концентрацій.

Плазмозамінні (кровозамінні) рідини, їх класифікація за медичним призначення і складом.

Номенклатура найбільш часто вживаних розчинів для інфузій.

Особливості технології окремих інфузійних розчинів: Рінгера-Локка, глюкози, натрію хлориду та ін.

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ:

ЗАВДАННЯ 1. Виготовити лікарський препарат згідно рекомендованої рецептури (індивідуальне завдання).

ЗАВДАННЯ 2. Оформити паспорт письмового контролю.

ЗАВДАННЯ 3. Здійснити контроль якості виготовленого лікарського засобу. Результати занести в щоденник (графи 5-6).

РЕКОМЕНДОВАНА РЕЦЕПТУРА

1. Розчину натрію хлориду ізотонічного – 80 мл 2. Розчину глюкози ізотонічного – 50 мл  
3. Розчину глюкози 2% - 50 мл Натрію хлориду скільки потрібно, щоб одержати ізотонічний розчин. 4. Розчину натрію гідрокарбонату 1% - 100 мл Натрію хлориду скільки потрібно, щоб одержати ізотонічний розчин
5. Розчину кислоти аскорбінової 2% - 50 мл Глюкози скільки потрібно, щоб одержати ізотонічний розчин. 6. Розчину атропіну сульфату 2% -100 мл Натрію хлориду скільки потрібно, щоб одержати ізотонічний розчин.
7. Розчину димедролу 1% - 50 мл Натрію хлориду скільки потрібно, щоб одержати ізотонічний розчин.   8. Розчину ефедрину гідрохлориду 1% - 80 мл Натрію хлориду скільки потрібно, щоб одержати ізотонічний розчин.
9. Розчину “Ацесоль” Натрію ацетату 0,2 Натрію хлориду 0,5 Калію хлориду 0,1 Води для ін’єкцій до 100 мл   10.Розчину “Дисоль” Натрію хлориду 0,6 Натрію ацетату 0,2 Води для ін’єкцій до 100 мл
11.Рідини Петрова кровозамінної Натрію хлориду 1,5 Калію хлориду 0,02 Кальцію хлориду 0,1 Води для ін’єкцій до 100 мл 12. Розчину “Квартасоль” Натрію гідрокарбонату 0,1 Натрію ацетату 0,26 Натрію хлориду 0,48 Калію хлориду 0,15 Води для ін’єкцій до 100 мл  
13. Розчину Рінгера Натрію хлориду 0,9 Калію хлориду 0,02 Кальцію хлориду 0,02 Натрію гідрокарбонату 0,02 Води для ін’єкцій до 100 мл 14. Розчину Рінгера-Лока Натрію хлориду 0,9 Калію хлориду 0,02 Кальцію хлориду 0,02 Натрію гідрокарбонату 0,02 Глюкози 0,1 Води для ін’єкцій до 100 мл  
15.Розчину “Трисоль” Калію хлориду 0,1 Натрію хлориду 0,5 Натрію гідрокарбонату 0,4 Води для ін’єкцій до 100 мл 16. Розчину “Хлосоль” Калію хлориду 0,15 Натрію хлориду 0,48 Натрію ацетату 0,36 Води для ін’єкцій до 100 мл

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)