АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів». ТЕМА:Приготування супозиторіїв методом викачування

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
 4. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 5. ВСТУП. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 6. Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.
 7. Дисципліни «Цивільне та сімейне право»
 8. З дисципліни
 9. З дисципліни
 10. З дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 11. З дисципліни « Методологічне забезпечення прикладного психологічного дослідження.»
 12. З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів»

 

ТЕМА: Приготування супозиторіїв методом викачування

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Ректальні та вагінальні лікарські засоби належать до дозованих лікарських форм, які вводяться в природні порожнини тіла і виявляють місцеву чи резорбтивну дію на організм.

Супозиторії складаються з основи-носія та рівномірно в ній розподілених лікарських речовин. В сучасних умовах наявний широкий асортимент супозиторних основ, які відрізняються своїми фізико-хімічними, реологічними властивостями. Правильний підбір основи в залежності від фармакологічного призначення та раціональне введення лікарських речовин є важливим питанням технології супозиторіїв, тому засвоєння даної теми є актуальним.

 

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

 

ЗНАТИ:

характеристику супозиторіїв як лікарської форми;

характеристику основ, які використовуються для приготування супозиторіїв;

способи прописування супозиторіїв.

ВМІТИ:

користуватись Державною Фармакопеєю України, аналітичною нормативною документацією для пошуку необхідної інформації щодо приготування ректальних, вагінальних, уретральних лікарських форм;

перевіряти дози і норми відпуску отруйних, сильнодіючих, наркотичних лікарських речовин в складі супозиторіїв;

розраховувати кількість основи і лікарських речовин;

вибирати і обґрунтовувати оптимальну технологію супозиторіїв методом викачування;

здійснювати основні технологічні операції при виготовленні супозиторіїв методом викачування;

оцінювати якість приготовлених лікарських форм відповідно до вимог АНД;

оформляти паспорт письмового контролю.

 

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Вивчити теоретичний матеріал теми:

Характеристика супозиторіїв як лікарської форми та дисперсних систем; їх класифікація. Вимоги ДФУ до супозиторіїв. Прописування супозиторіїв та перевірка доз отруйних та сильнодіючих лікарських речовин. Загальна характеристика та класифікація супозиторних основ. Стадії технологічного процесу супозиторіїв методом викачування. Введення до складу супозиторних мас лікарських речовин, що відрізняються за фізико-хімічними властивостями. Упакування, оформлення до відпуску, правила зберігання супозиторіїв.

Ознайомитись з рецептами, які представлені в даній темі, вибрати для них оптимальну технологію.

Для засвоєння технології супозиторіїв методом викачування здійснити записи у щоденнику згідно встановленої форми (графи 1 - 4).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)