АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів». Тема:Розчини для ін‘єкції

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
 4. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 5. ВСТУП. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 6. Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.
 7. Дисципліни «Цивільне та сімейне право»
 8. З дисципліни
 9. З дисципліни
 10. З дисципліни КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
 11. З дисципліни « Методологічне забезпечення прикладного психологічного дослідження.»
 12. З дисципліни «Аптечна технологія лікарських засобів»

Тема: Розчини для ін‘єкції. Розчини для ін‘єкцій з термолабільними речовинами. Суспензії для ін‘єкцій.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ: До ін‘єкційних лікарських форм відносяться стерильні водні і неводні розчини, суспензії, емульсії і сухі тверді речовини, які розчиняються у стерильному розчиннику безпосередньо перед введенням. Фізико-хімічні властивості деяких речовин не дозволяють застосовувати термічний метод стерилізації, оскільки під впливом високих температур можуть відбуватися зміни терапевтичної дії і виникати побічні ефекти. Тому в технології ін'єкційних лікарських форм є актуальним вивчення специфічних технологічних прийомів при виготовленні розчинів з термолабільними лікарськими речовинами.

 

Навчальні цілі:

Знати:

характеристику і класифікацію лікарських форм для ін‘єкцій;

вимоги Державної Фармакопеї України та АНД, щодо виготовлення, контролю якості та оформлення до відпуску ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами;

номенклатуру термолабільних речовин;

технологічні стадії виготовлення ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій.

ВМІТИ:

користуватись Державною Фармакопеєю України, аналітично-нормативною документацією для пошуку необхідної інформації щодо приготування розчинів для ін'єкцій з термолабільними речовинами, а також суспензій для ін‘єкцій

підбирати методи стерилізації і стабілізатори при виготовленні ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій;

проводити контроль якості і оформлення до відпуску ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СамостійнОЇ позааудиторнОЇ роботИ:

Вивчити теоретичний матеріал теми:

Характеристика лікарських форм для ін‘єкцій. Види ін‘єкцій. Вимоги до ін‘єкційних лікарських форм. Розчинники, що використовуються при виготовленні ін‘єкційних лікарських форм та вимоги до них. Організація роботи в асептичних умовах. Методи стерилізації, які використовуються при виготовленні ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій. Стабілізація ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій. Технологія виготовлення, упаковка та контроль якості ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій.

Ознайомитись з рецептами, які представлені в даній темі, вибрати для них оптимальну технологію.

Для засвоєння технології ін'єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій самостійно вдома заповнити у щоденнику графи 1-4.

Контрольні питання:

Характеристика і класифікація лікарських форм для ін‘єкцій.

Переваги і недоліки лікарських форм для ін’кцій. Види ін‘єкцій.

Вимоги до ін‘єкційних лікарських форм.

Розчинники, що використовуються для виготовлення лікарських форм для ін‘єкцій. Вимоги до них.

Організація роботи в асептичних умовах.

Методи стерилізації, які використовуються при виготовленні ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій.

Стабілізація ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій.

Технологія розчинів для ін‘єкцій з термолабільними речовинами.

Фасування, оформлення до відпуску ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами.

Вимоги ДФУ і особливості приготування суспензій для ін‘єкцій.

Оцінка якості ін‘єкційних розчинів з термолабільними речовинами та суспензій для ін‘єкцій.

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА НА ЗАНЯТТІ:

ЗАВДАННЯ 1. Виготовити лікарський препарат згідно з рекомендованою рецептурою (індивідуальне завдання).

 

ЗАВДАННЯ 2. Оформити паспорт письмового контролю.

 

ЗАВДАННЯ 3. Здійснити контроль якості виготовленого лікарського засобу.

Результати занести в щоденник (графа 5).

 

РЕКОМЕНДОВАНА РЕЦЕПТУРА


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)