АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Підготуйте есе, обравши одну із запропонованих тем. ü Місце американського регіону в розвитку міжнародного туризму

Читайте также:
  1. Підготуйте есе, обравши одну із запропонованих тем
  2. Підготуйте есе, обравши одну із запропонованих тем

ü Місце американського регіону в розвитку міжнародного туризму.

ü Подієва туристична феєрія в країнах Америки.

Джерела інформації

1. Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навчальний посібник для вузів / М.С. Дорошко, Р.А. Кривонос В.П. Крижанівський, Н.Ф. Сербіна. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 310 с.

2. Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. Посібник / М.П, Мальська, М.З. Гамкало, О.Ю. Бордун. – К.: ТОВ Центр Учбової літератури, 2009, - 224 с.

3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 212 с.

4. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение /А.А. Романов. – М.: Советский спорт, 2001. – 287 с.

5. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу / Є.Ф. Ростов. – Довідник. К.: НВП «Картографія», 1998. – 383 с.

6. UNWTO Tourism Highlights, 2013 Edition https:// www.google. com.ua /#q=unwto+tourism+highlights+2013 (у режимі доступу).

Туристичні країни Америки

США.

Загальні відомості про країну. США - провідна країна світу, посідає одне з перших місць в світі за територією та населенням. Площа складає 9,4 млн. км2; населення - 285,9 млн. чол.. Столиця - Вашингтон. США - це батьківщина першої в світі Конституції, яка була прийнята 17 вересня 1787 р. За формою державного правління США є президентською республікою, за державним устроєм - федеративна держава. Вищою посадовою особою держави є президент, який уособлює в собі й виконавчу владу. Вищим законодавчим органом влади є Конгрес США, який складається з двох палат. Влада і авторитет президента в США дуже великі. Він може накладати вето на закони парламенту, призначати членів Верховного суду. В той же час його влада контролюється й парламентом, й Верховним судом, який може відмінити будь-яке рішення інших гілок влади, якщо воно суперечить конституції. Така система взаємного контролю гілок влади не дозволяє їм безмежно застосовувати свої владні повноваження.

Територія США поділена на 50 штатів (включаючи Аляску і Гавайї) і федеральний (столичний) округ Колумбію. Держава має й окремі територіальні володіння. Серед них Віргінські острови, Самоа, Гуам, Пуерто-Ріко, острови Уейк, Джонсон, Мідуей та інші. Об'єднавшись у федерацію, штати за конституцією відмовилися від частини своїх суверенних прав на користь федеративним інтересам, в тому числі від права на вихід із федерації.Географічне положенняСША зручне. Країна займає більшу, переважно центральну частину материка Північна Америка. На півночі США межують з Канадою, її південною сусідкою є Мексика. Цікавою особливістю країни є її протяжність з заходу на схід – від атлантичного узбережжя до Гавайських островів у Тихому океані, яка становить одну третю земної кулі. Країна, таким чином, розміщена у восьми часових поясах.

Історія формування і розвитку країнирозпочалася 30 тис. років тому, коли сюди переселилися мешканці з Азії. До приходу на ці землі європейців, корінні жителі – індійці, ескімоси, алеути – жили у первісному ладі. Колонізація країни розпочалася у ХУІ ст. одразу з трьох боків: з півдня іспанцями і французами, з зі сходу – англійцями, а з заходу – росіянами. З ХУІІ ст. розпочалося ввезення африканців для роботи на плантаціях. У ХУІІІ ст. найбільш значні колонії на території США мала Франція, з 1763 р. лідируюче положення зайняла Іспанія. В ході боротьби за незалежність переважно північними провінціями у 1776 р. виникла незалежна держава США. У 1787 р. була прийнята конституція країни, яка закріпила панування буржуазії і плантаторів-рабовласників у формі буржуазної демократії. Нова держава намагалася розширити свої володіння спочатку за рахунок купівлі колоній у ворогуючих між собою європейських держав. У середині ХІХ ст. швидкий промисловий розвиток північних територій США вступив у протиріччя з відсталим сільськогосподарським півднем, що привела до громадянської війни 1861-1865 рр. В результаті було відмінене рабство, що прискорило промисловий розвиток країни і вивело її в трійку лідируючих світових держав. Участь і Першій світовій війні принесла великі прибутки США і посилала їх роль у світі. Після Другої світової війни розпочався тривалий етап «холодної війни» між США та країнами соціалістичного розвитку. У середині 60-х рр. ХХ ст. США розв’язала непопулярну війну у В’єтнамі.

‡агрузка...

Після 11 вересня 2001 р. США посилили анти терористичну боротьбу у світі. Принципами нової політичної доктрини США після 11 вересня 2001 р. є: боротьба з тероризмом не тільки політичними, але й військовими діями; переслідування терористів й на території інших країн; особливе відношення аж до покарання не тільки терористів, а й тих країн, що надає їм притулок. США залишають за собою право наносити превентивні удари по іншим країнам у випадку загрози дій терористів. Останній період розвитку США відмічений війною з Іраком і боротьбою за демократію в багатьох регіонах світу.

Природні умови і ресурси США різноманітні, що обумовлено значною протяжністю не тільки з заходу на схід, а й з півночі на південь. Дві великі гірські системи височіють на заході і сході країни. Це відповідно Скелясті гори, висота яких в окремих місцях становить понад 4000 м та давні невисокі гори Аппалачі. Між двома гірськими системами простягаються великі за розмірами рівнини, які перетинають річкові системи Міссісіпі з Міссурі та Огайо. Ці річки мають зв’язок з басейном Великих озер, що на північному сході країни.

Цікаві факти. Перлиною північного заходу США та й усього світу є Гранд-Каньйон найглибша річкова долина світу. Води річки Колорадо «будували» в скелях цю долину впродовж шести мільйонів років! Глибина Гранд-Каньйону в окремих місцях сягає 1.5 км. Підраховано, що найвищий хмарочос світу – Сірс Тауер (443 м, 110 поверхів), що в Чикаго, вмістився б в найглибших місцях каньйону чотири рази. Серед інших унікальних об’єктів США слід назвати Гейзери в Єллоустонському національному парку та Мамонтова печера.

Кліматичні умови на півночі і півдні країни відрізняються, в першу чергу умовами зволоження. Більша частина опадів випадає на узбережжі Атлантичного океану, де формується помірний морський тип клімату під дією мусонів. У центральних штатах клімат помірно-континентальний, а на Тихоокеанському узбережжі перехідний – від океанічного до континентального. В південних штатах панують субтропічні типи клімату: на південному-сході – вологий, а на південному-заході, сухий, що обумовило формування тут пустель. Ландшафти країни різноманітні – від лісових на півночі до лісостепових. Степових і пустельних – в центрі і на півдні.

Народонаселення і культура. Країна відрізняється багатонаціональним і строкатим расовим складом населення. Найбільш численними за расовим складом є американці європейського походження ( 84 %), інші раси, а саме афроамериканці та американці азійського походження складають відповідно 13 % і 3 %. Найменш численною є група корінного населення - індійці, яких залишилося менше 1 %. Багато націй зберегли свою мову, культуру, традиції, віросповідання. Серед них діаспора й українців.

Економіка країни.За масштабами економічного розвитку США випереджають інші країни світу. Так, показник ВВП становить понад 9,0 трлн. дол. Країна має одну з найбільш ефективних систем господарства, про що свідчить середній показник реального зростання ВВП, який становить пересічно 3-4 %% на рік. Інтенсивний розвиток економіки держави значно впливає на хід економічного розвитку всього світу, на структуру міжнародних економічних зв'язків, процеси глобалізації та інтерналізації.

Неоліберальна модель економіки США – потужна технологічно, різноманітна щодо галузевої структури, найбільша за масштабами і обсягами виробництва. Основна риса такої моделі економіки – перевага приватної власності над державним сектором, перевага підприємницьких рішень в усіх сферах економіки: інвестуванні, виробництві, використанні людських ресурсів, розподілі та збуті продукції. Однак держава відіграє важливу роль в макро- і мікроекономічних процесах, зокрема, регулює пропорційні співвідношення в економіці через законодавство, впливає на місцеву владу з метою створення конкуренції, протидіє монополізму, захищає інтереси окремих соціальних груп.

Американська модель економіки характеризується глобалізацією бізнесу – понад 50 % доходів крупних американських корпорацій формується за кордоном; на перший план виходять питання розвитку зовнішньої торгівлі та іноземного інвестування; крім того США імпортують передові зарубіжні технології, найсучасніші товари, в країні діють дочірні підприємства, компанії та філії західноєвропейських та японських фірм; активізується передовий досвід управління; посилюється роль американських фондів на світових фінансових ринках. Економіці США властива інформаційна революція – найважливіше джерело росту економічної потужності США; країна посідає майже усі передові позиції в галузі цифрових технологій. Для країни характерна гнучкість ринку праці – кожний американець в середньому змінює роботу кожні 5 років; робоча сила характеризується мобільністю; працює багато висококваліфікованих спеціалістів з інших країн; високий рівень відрізняє американський менеджмент, зокрема, щодо швидкого прийняття рішень.

ТуризмСША – це важлива галузь економіки. Туризм країни перетворивсяупотужну індустрію, яка обслуговує мільйони іноземних і внутрішніх туристів.Усі основні туристичні потоки в Американському регіоні зазвичай розпочинаються або завершуються США, тому саме в цій країні склався найбільший туристичний ринок Західної півкулі. У 2012 р. зафіксовано близько 67 млн. туристичних прибуттів, що є другим результатом у світі. За доходами від туристичної галузі країна посідає перше місце. Щорічно вони зростають у середньому на 10 %. У 2012 р. доходи досягли 126 млрд. дол. Залишаючись традиційно важливим сегментом ринку виїзного туризму, США посідає третє місце за витратами американців за кордоном, які у 2012 р. склали понад 83 млрд. дол. У понад 30 штатах країни туризм входить до трійки перших галузей за кількістю зайнятих, яка становить нині близько 8 млн. осіб.

Для американського туризму характерна децентралізація управління. В країні відсутній центральний державний орган туристичної адміністрації, який би відповідав за розвиток туристичної галузі. Усі питання розвитку туризму вирішують на місцях на принципах ринкової самоорганізації. У 1997 р. в США була ліквідована державна структура – туристична адміністрація США (USTTA United States Tourist and Travel Authority), в компетенцію якої входило управління туристичною сферою. Серед причин такого кроку називають наявність сильних приватних компаній в туристичному бізнесі, які здатні на потужні рекламні акції в інтересах всього національного ринку, міцні позиції США на міжнародному туристичному ринку, високий рівень привабливості країни для іноземних туристів, а також зменшення витрат федерального бюджету.

Децентралізацію управління туристичною сферою США викликає в середині країни багато дискусій і запитань. В країні є прихильники створення потужного федерального органу, який би займався координацією туристичного маркетингу, збором та аналізом туристичної статистики, просуванням країни як привабливої дестинації для зовнішнього і внутрішнього туриста. Нині ці функції виконує громадська організація Асоціація туристичних компаній США. До неї поряд з великими туристичними компаніями, входять невеликі туристичні агентства, сімейні мотелі, фірми з оренди автомобілів, сувенірної продукції, місцеві туроператори. Кількість таких підприємств нараховує понад одного мільйона.

США мають потужні туристичні ресурси, як природні, так й культурно-історичні. Серед природних ресурсів велике значення передусім мають кліматичні ресурси, особливо клімат приморських територій, національні природні парки, унікальні водні та геоморфологічні об’єкти.

У США діють 50 національних природних парків, які щорічно відвідують понад 50 млн. туристів. Найбільш відомі з них – Єллоустонський, Йосемітський, Секвойя, Глейшер, Великий каньйон Колорадо, Грейт-Смокі- Маунтинс. Крім національних парків, у США система туристичних територій включає такі категорії як «національний пам’ятник», «національний меморіал», «національний історичний парк» тощо.

США привертають увагу туристів й іншими туристичним ресурсами, серед яких парки розваг, фестивалі, центри азартних ігор, поля для гольфу, історичні пам’ятники та архітектурні споруди міст, спортивні заходи, спасалони, галереї, музеї. Чотири з десяти найбільш популярних музеїв світу знаходяться на території США. Серед них: музей Метрополітен у Нью-Йорку, музей Гетті в Лос-Анджелісі, музей Інституту мистецтва в Чкаго, Вашингтонськиа Національна галерея тощо. Специфічними туристичними ресурсами є місця традиційного проживання індійців, давніх місць імперії інків, ацтеків та майя.

 

Різноманітність туристичних ресурсів, їхня концентрація в окремих регіонах США зумовили формування туристичних районів, які в своїх межах співпадають з суспільними регіонами країни - Північно-Східним, Південним, Центральним (Хартленд) та Західним.

У складі Північного-Сходу США сформувалося два туристичні райони – Мегалополіс та Янкіленд. Мегалополіс простягається уздовж східного узбережжя країни між Вашингтоном і Бостоном. Цей район є одним з туристичних лідерів країни, популярний як серед іноземців, так й серед самих американців, генеруючи індивідуальні туристичні поїздки, половина з яких припадає на уікенд. Переважаюча туристична спеціалізація району – це культурно-пізнавальний екскурсійний і діловий туризм.

Туристичною столицею району та й усієї країни є Нью-Йорк, найбільш відвідуване місто. Маючи статус світового міста, він привертає увагу туристів, які відвідують США з діловою метою. Крім того, тут розвинений культурно-пізнавальний туризм, для якого склалися дуже сприятливі умови – значна насиченість пам’ятниками архітектури усіх періодів американської історії, зосередження найбільш відомих музеїв, етнічних кварталів. Туристи із задоволенням відвідують Маленьку Італію, Чайна-таун та ін. цікаві місця Нью-Йорку.

Інші міста району – Бостон і Філадельфія, відомі своїми історичними пам’ятниками. В Бостоні це пам’ятники колоніального періоду і місця, пов’язані з Американською революцією. У Філадельфії – це Індепенденс-Холл, де була проголошена Декларація Незалежності.

Вашингтон кожного дня привертає тисячі екскурсантів, які відвідують Білий Дім, Капітолій, меморіали Вашингтона, Джефферсона і Лінкольна, Другої світової і В’єтнамської війн, Арлінгтонське кладовище, музей Голокосту тощо. Мабуть тому це місто ототожнюють з патріотичним туризмом, називаючи його діючим музеєм американської державності.

Розташування Мегалополісу уздовж узбережжя сприяло розвитку рекреаційного, зокрема відпочинкового і розважального туризму. Найбільше відпочиваючих зазвичай збирається на пляжах Лонг-Айленд, Кейп Мей, Оушен Сіті. Головний розважальний центр району – Атлантік Сіті, який за усіма показниками вважається східним аналогом Лас-Вегаса.

Район Янкіленд має подіну з МЕгалополісои туристичну спеціалізацію. Він охоплює штати так званої Нової Англії - Коннектікут, Массачусетс, Род-Айленд, Нью-Гемпшир, Векрмонт, Мен, а також Верхній Нью-Йорк іштат Пенсільванію. Туристичними центрами району є міста Плімут, Портсмут, Портленд, Провіден, Ньюпорт, Сарагота, Конкорд, Лексінгтон та ін., які знайомлять туристів з американською історією, де й донині збереглися містечка колоніальної епохи. Але не тільки історія привертає туристів в Янкіленд. Багато з них приїздять сюди на відпочинок. Природною перлиною району є Ніагарський водоспад, який пересічно за рік відвідують 10 млн. туристів. Крім того, улюбленими об’єктами туристів є національні парки Адірондак, Акадія, курортне місто, двічі столиця олімпійських ігор Лейк-Плейсід, озера Фінгер і Лейкс, півострів Кейп Код, Білі гори тощо.

У Південному туристичному регіоні виділяють три райони – Південно-Атлантичний, Флорида і Галф. Спеціалізацією Південно-Атлантичного району є насамперед культурно-пізнавальний історичний туризм. Увагу туристів тут привертають міста Чарлстон і Саванна, де збереглися місця, пов’язані з Громадянською війною, Уільямсбург і Джеймстаун, в яких відтворений побут перших англійських колоністів. Туристів також цікавлять усадьби Дж. Вашингтона і Т. Джефферсона, що розташовані в штаті Віргінія. До найбільш відвідуваних місць району належать форт Самптер, де розпочалася війна, й Аппоматокс, де вона закінчилася. Популярністю користуються м. Алескандретта, пов'язаний з життя найпопулярнішого у часи війни генерала Р.Лі і Стоун Маунтін Парк, де на противагу г. Рашмор, в скелі викарбувані барельєфи лідерів Конфедерації. Рекреаційний туризм району пов'язаний з відвідуванням національних парків в горах Аппалачі.

Флорида суттєво відрізняється від інших туристичних районів Півдня США. Спеціалізацією району є відпочинково-розважальний туризм, який змінив колись популярну сільськогосподарську спеціалізацію цієї місцевості. Пляжі простягаються майже уздовж усього узбережжя півострова. Це відомі на увесь світ Сонячний і Золотий береги з курортами Майямі-Біч, Дейтон-Біч та Палм-Біч. Майямі є не тільки курортною столицею США, а й потужним курортополісом світу. Центром розважального туризму Флори є місто Орландо, у передмісті якого розташувалася мережа тематичних парків для родинного відпочинку. Це насамперед Дісней-Уорлд, що охоплює площу у майже 70 км2. Він є найбільшим розважальним комплексом світу. Влітку та у канікулярний різдвяний період парк відвідують щодня до 100 тис. туристів. Дісней-Уорлд оснащений не тільки різноманітним атракціонами, й цілим комплексом готелів, ресторанів, магазинів, дискотек з високим рівнем обслуговування. Поряд з Дісней-Уорлд функціонують й інші парки, серед яких найбільш відоми є «Юніверсал», що знайомить відвідувачів зі світом кіно і пригод, і «Водний Світ», який демонструє світ океану усім охочим. В околицях Орландо є й інші цікаві парки, серед яких найбільш популярним серед американців й іноземців є «Великий Китай». В ньому можна ознайомитися з копіям найбільш відомих туристичних об’єктів Китаю. До тематичних парків належить й Космічний центр Кеннеді, що неподалік від мису Канаверал.

У Флориді розвиваються й інші види туризму, проте на фоні пляжів й розваг, вони губляться. Це, зокрема пізнавально-екскурсійний туризм, пов'язаний з відвідуванням природних та суспільно-історичних визначних місць, серед яких форт Августин – перше поселення європейців на території США і, особливо національний природний парк Еверглейдс, озеро Окічобі, коралові острови Флорида-Кіс.

Район Галф у цілому менш привабливий для туристів, ніж Флорида, з-за промислового розвитку. Він у своїх межах співпадає з так званим Глибоким Півднем – культурним районом, який завжди вважався найбільш ітравертною і проблемною частиною США. Тому розвиток туризму носить тут локальний характер. Відпочинковий пляжний туризм представлений на узбережжі від Пенсаколи до Панама Сіті, а також на курортах техаського узбережжя (Гадвестон, Падре Айленд).

Культурно-пізнавальний подієвий туризм району орієнтується на фестивалі. Лідером за кількістю туристів вважається фестиваль Марді Гра, що проходить у Новому Орлеані. За екстравагантністю і подіями, що на ньому розгортаються, фестиваль не уступає карнавалам у Ріо-де-Жанейро та у Венеції. Також у Галф туристів приваблюють музичні фестивалі, зокрема джазовий у Новому Орлеані, кантрі у Нешвіллі, рок-н-ролла у Мемфісі. Крім того, Мемфіс щорічно збирає до 700 тис. туристів – прихильників Елвіса Преслі.

З інших культурно-історичних об’єктів району туристи відвідують старий французький квартал Нового Орлеану, пам’ятники періоду рабовласницького півдня і місця, пов’язані з військовою історією Техаса, насамперед форт Аламо. Крім того, техаські міста Даллас і Хьюстон є центрами ділового туризму.

Туристичною периферією США називають райони Хартленда. Це – Приозер’я, Центральні рівнини і Великі рівнини. Приозер’я спеціалізується насамперед на діловому туризмі, центром якого є Чикаго. Проте, крім ділового центру Лупа, туристи відвідують усі історичні об’єкти міста, особливо ті, які пов’язані зі спадщиною часів Аль-Капоне і «сухого закону», а також численні міські музеї. Серед самих американців у цьому районі популярними є маршрути вихідного дня, пов’язані з відвідуванням Великих озер та комфортних лісових паркових масивів.

В Центральних рівнинах туризм розвивається локально і пов'язаний з відвідуванням унікальних природних об’єктів, історичних місць та специфічних розваг. Значну кількість внутрішніх туристів притягують зокрема Мамонтові печери у штаті Кентукки, історичні об’єкти пов’язані з життям А. Лінкольна у Спрінгфілді та автомобільні гонки й кінні скачки в Інданаполісі і Луісвіллі.

Ще одним слабко розвинутим у туристичному відношенні районом є Великі рівнини. Цікаво, що цей район привертає увагу туристів не стільки суспільно-історичними об’єктами, а насамперед торнадо, явищем, яке повторюється тут досить часто. Необходять увагою туристи й гірський район Блек-Хіллз, знаменитий печерами та горою Рашмор, на якій викарбувані портрети американських президентів.

Західний регіон США досить популярний серед туристів і відрізняється потужною туристичною індустрією. Основні його району – це Внутрішній Захід, Північний Захід, Аляска і Каліфорнія.

Внутрішній Захід відрізняється атрактивними ландшафтами і цікавими культурними легендами країни про так званий Дикий Захід. Яскравими туристичними ресурсами, створеними природою, є поєднання засніжених гір, гейзерів, пустель, соляних озер, каньйонів, лісів. Тут сформувалися й діють кілька всесвітньовідомих національних природних парків, які пропонують туристам познайомитися з унікальними природними об’єктами. Раніше вже згаданий Єллоустонський парк пропонує своїм відвідувачам водоспади, гейзери, гарячі джерела, гірські прогулянки і можливість спостерігати за дикими тваринами у природному середовищі. Національний парк Гранд Тетон справедливо називають раєм для альпіністів. Його гірські масиви якнайкраще підходять для скелелазіння і гірських походів. Вражає своєю величчю національний парк Гранд Каньйон річки Колорадо, розташований в штатах Колорадо й Арізона. Його довжина понад 350 км, ширина коливається від 6 до 30 км, а глибина 1,5 км! Щорічно подивитися це диво природи приїздить понад 4 млн. туристів. Меншим за розмірами, але не менш привабливим є парк Арчес у штаті Юта, в якому зосереджено найбільше в світі природних мостів та арок, утворених виключно силами природи.

Особливості рельєфу Внутрішнього Заходу сприятливі для розвитку рекреаційного, зокрема гірськолижного туризму. Найбільш відомим серед туристів центром зимового відпочинку є Аспен. Добре розвивається тут й культурно-пізнавальний туризм, який пропонує для відвідування місця (Меса Верде, Чако ), пов’язані з життям і традиціями індійців та ковбоїв. Вотчина останніх – штат Вайомінг, де в Шайєнні проводяться ковбойські фестивалі з родео.

Внутрішній Захід зберігає також спадщину іспанських колоністів (наприклад, у містах Санта-Фе і Тусон) та мормонів (місто Солт-Лейк-Сіті).

Північний Захід спеціалізується на розвитку екологічного і ділового туризму. Перший вид туризму забезпечений недоторканою природою і відносною малолюдністю, а другий – розташуванням тут штаб-квартир «Боїнга» і «Майкрософта», а також великого контейнерного порту – Портленд.

Екологічні маршрути прокладені через національні природні парки, озера, гори, каньйони, багато з яких перебувають під охороною ЮНЕСКО. Це – національний парк Олімпік, гора Рейнір, гора Худ, озеро Крейтер, каньйон Хеллс та ін.

Різноманітні спортивні змагання та виставки часто відбуваються в Сіетлі, місті, за яким закріпилася слава дуже красивого і безпечного міста.

Район Аляски дуже схожий за своєю туристичною спеціалізацією на попередній, проте певна територіальна ізольованість зумовила виділення його в окремий район. Екологічний туризм є переважаючим в районі, оскільки національні природні парки займають третину його площі. Серед парків найбільш привабливим є Деналі, в якому розташована вершина Мак-Кінлі – найвища в Північній Америці. До Аляски приїздять й ті, хто цікавиться етнографічним туризмом. Тут можна познайомитися з культурою ескімосів, алеутів, а також відвідати місто Сітка – столицю Руської Аляски. В районі поширений також круїзний туризм вздовж узбережжя.

Каліфорнія – це район розвиненої туристичної індустрії, лідер за кількістю туристів та за доходами. Поряд із Флоридою, Каліфорнія – це район відпочинково-розважального туризму, що спирається на використання добре оснащених пляжів та тематичних парків. Вздовж узбережжя тягнеться цілий ланцюг курортних міст. Найбільш відомим тематичним парком Каліфорнії є Диснейленд. Великою популярністю користуються тури до Голівуду.

У штаті Невада, що також належить до каліфорнійського району, туристи відвідують місто Лас-Вегас – «мільйон вогнів у центрі пустелі», де розвинений ігорний туризм. Місто справедливо називають країною казино, де нараховують понад 500 ігорних закладів, 30 з яких найбільші у світі (найбільш дохідна гра для круп’є «Баккара»). Помічено, що кожний другий народжений у Лас-Вегасі у майбутньому обов’язково стає круп’є.

Уздовж шестикілометрового бульвару Лас-Вегаса розташовані великі фешенебельні комплекси казино і готелів, серед яких «Луксор», «Екскалібур», Манхеттен, «Венеціанець» та ін.

Важливим центром туризму району є Сан-Франціско. Місто спеціалізується на діловому та розважальному туризмі. Серед визначних місць Сан-Франціско протока Золоті Ворота з мостом «Голден-Гейт», широкий вибір музеїв, Чайна-таун, відвідування колишньої в’язниці «Алкатрас» і кабельних трамваїв.

Район Каліфорнії відомий й природними об’єктами, серед яких особливою популярністю у туристів користуються тихоокеанське узбережжя біг Сур, Йосемітський національний парк, національний парк Секвої, Долина Смерті - найбільш глибока, пустельна і безводна западина (температура повітря досягає 600С), пустеля Могаве, а також «Винна країна» - долина Напа і Сонома, що засаджені виноградниками. Пустелі і гори Каліфорнії – центр насамперед зимового рекреаційного туризму. Місто-курорт Палм Спрінгс приймає туристів з кінця ХІХ ст. Нині його оточують десятки приміських курортів й сотні полів для гольфу. Центрами пізнавального туризму району є міста Грасс-Веллей, Невада-Сіті та Віргінія-сіті.

Привабливим сучасним туристичним районом США вважають Гавайї, який об’єднує тропічні острови, що належать державі. Спеціалізація району – відпочинковий пляжний туризм. Тропічні острови – найбільш популярне місце відпочинку самих американців. Щорічно Гавайї відвідують понад 6 млн. внутрішніх туристів, найбільше з яких оселяються на відпочинок на о. Оаху. Південне узбережжя острова зайнято відомими пляжами, серед яких й пляж Вайкікі. На ньому кожний день розміщується до 65 тис. осіб! Північне узбережжя Оаху призначене для активного відпочинку, тому тут на пляжах Аліі та Халеіва збирається багато любителів серфінга.

Острів Мауі – другий щодо розвитку туризму. Видатними місцями острова, крім пляжів, вважаються схили вулкану Халеакала та міста Хана і Лахайна, що зберегли спосіб життя і традиції корінного населення. Популярні серед туристів також вулкани Мауна-Лоа (дуже високий, понад 9000 м від дна океану) та Кіла (дуже активний), що входять до складу національного природного парку Вулканів.

Якщо в’їзний туризм США часто називають туризмом міст, то добре розвинений внутрішній туризм, туризмом трансконтинентальних турів і круїзів. Американці, як мобільна нація, люблять подорожувати, наприклад, в автомобілі з трейлером. За для задоволення рекреаційних потреб громадян, в країні була створена спеціальна мережа автомагістралей, яка дозволяє перетинати країну в усіх напрямках. В останні роки підвищився інтерес до подорожей потягом. Значною популярністю користується маршрут «Транс-Америка» – 12 добовий переїзд із Вашингтону до Лос-Анджелесу, а також залізничні тури до Скелястих гір із штату Айдахо до штату Монтана. Національні і тематичні парки з задоволенням використовують стародавні локомотиви і вагони для організації оглядових екскурсій.

Отже, до найбільш популярних і відвідуваних визначних місць США належать Таймс-сквер (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк), Лас-Вегас-Стріп (Лас-Вегас, штат Невада), Національна алея (Вашингтон), Фанел-Холл (Бостон, штат Массачусетс), Дісней-Уорлд (Орландо, штат Флорида), Діснейленд (Анахайм, штат Каліфорнія), Рибацька пристань (Сан-Франціско, штат Каліфорнія), Ніагарський водоспад (штат Нью-Йорк), Національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс (штати північна Кароліна і Теннессі), Нейві Пір (Чикаго, штат Іллінойс).

Популярними турами по США є «Америка від океану до океану», «Аляска по землі і воді», «Океан і найкращі парки світу», «Зірки Атлантики і найкращі міста Заходу», «Нью-Йорк – Ніагара – Вашингтон - Бостон», «Чикаго і Великі озера» та ін.

Туристичні формальності. В’їхати до США можна тільки, маючи візу. Для українців вона коштує 100 доларів. Після проходження інтерв’ю з представником американського консульства, можна отримати візу на одноразове перебування в країні чи багаторазову. Часто громадянам відмовляють у наданні візи. Митний контроль в аеропортах США проводиться ретельно. По-перше, здійснюється так званий фейс-контроль, беруться відбитки пальців рук. На митниці можуть перевірити і ваш багаж. Не можна ввозити до країни наркотичні, психотропні та вибухові речі, зброю. Ввезення валюти необмежене, але потребує декларації. До декларації вносяться й усі цінні речі, вироби з дорогоцінних металів. Вивозити з країни можна сувеніри на суму до 200 доларів.

ПІДСУМКИ:

Ø США посідають друге місце за туристичними прибуттями й перше за доходами від туризму у світі.

Ø Туризм – один з основних секторів економіки в багатьох штатах США.

Ø В країні з мобільним населенням добре розвивається внутрішній туризм.

Ø У США сформувалося 13 туристичних районів, що об’єднані у чотири регіони й острівний район Гавайї.

Ø Переважаючими видами туризму в США є відпочинково-розважальний та пізнавально-екскурсійний і діловий туризм.

Ø Найбільш відомими районами відпочинково-розважального туризму є Флорида і Каліфорнія, а центрами ділового і пізнавального туризму – міста країни.

Запитання і завдання для самоконтролю:

1. Поясніть, як історія формування США вплинула на розвиток туризму країни.

2. Схарактеризуйте природні умови і ресурси країни, які є туристичними ресурсами.

3. Позначте на контурній карті найвизначніші об’єкти і території масового туризму у США.

4. Які види туризму переважають у різних туристичних районах США?

5. Складіть туристичний маршрут до США для туриста з України, обґрунтуйте вибір маршруту.

Дискусійні питання:

v Чи потрібно відновити федеральне управління туризмом в США.

v Переваги і недоліки круїзних турів на Алясці.

Підготуйте есе, обравши одну із запропонованих тем:

ü Трансконтинентальні залізничні подорожі через США.

ü Освітній туризм у США.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)