АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Заліковий модуль 1

Читайте также:
 1. I. Исторический модуль.
 2. II Философский модуль.
 3. III. Культурологический модуль.
 4. Внутрипредметный модуль ,,Орфографический практикум,,
 5. Внутрипредметный модуль ,,Орфоэпическая зоркость,,
 6. ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
 7. З модульного контролю «Господарча діяльність підприємств ЖКГ»
 8. Завдання до модульного контролю №2
 9. ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
 10. ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
 11. ЗАВДАННЯ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.

Загальні положення господарського процесуального права.

Змістовий модуль 1.

Предмет, поняття і функції господарського процесу (2 год.)

 

План

 

1. Предмет і поняття господарського процесу.

2. Принципи і джерела господарського процесу.

3. Система господарських судів в Україні і статус судді господарського суду.

4. Функції господарських судів.

Питання для самоконтролю

1. Предмет і поняття господарського процесу.

2. Метод господарського процесуального права.

3. Принципи і джерела господарського процесу.

4. Принцип законності.

5. Система господарських суддів в Україні і статус господарського судді.

6. Незалежність суду.

7. Функції господарських судів.

8. Історія господарських судових органів.

9. Застосування законодавства при вирішені господарських спорів.

10. Джерела господарського процесуального права.

11. Господарське процесуальне право як наука.

 

 

Тести

1. Справи у місцевих господарських судах розглядаються :

1). суддею одноособово;

2). колегіально;

3). суддею одноособово або колегіально залежно від характеру спору;

4). колегією суддів.

 

2. Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється апеляційними господарськими судами:

1) колегією судів у складі трьох суддів;

2) колегією судів у складі п¢яти суддів;

3) одного судді;

4) встановлюється головою суду залежно від характеру спору.

3. Право на звернення до господарського суду мають:

1) підприємства

2) установи, організації, інші юридичні особи

3) громадяни - СПД

4) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни- СПД.

Задача № 1.

Державна податкова адміністрація м. Києва звер­нулась до ВАТ "Радіозавод "Маяк" з попередженням про притяг­нення ВАТ до відповідальності у зв'язку з порушенням вимог чин­ного законодавства. На думку податківців, порушення законодав­ства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезення працівників цього підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально придбаний заводом з такою метою.

1. Чи вважається діяльність підприємства зі здійснення авто­транспортних перевезень власних працівників господарською? Чи має право у данному випадку державна податкова адміністрація м. Києва звернутися до господарського суду?Задача № 2.

Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з'ясовано, що ця особа була учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа — учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.

1. Які особи мають право звертатися до господарського суду? Якими нормативними актами це визначається?

2. До якого суду може звернутися працівник податкової служби?

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)