АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Матеріали до практичних занять. Макроекономічна нестабільність і державне регулювання економіки

Читайте также:
 1. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 2. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 3. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 4. В связи с явной угрозой прорыва противника в районе Остров, Псков немедленно занять рубеж обороны на фронте Нарва, Луга, Старая Русса, Боровичи.
 5. В ході літературно-історичної вікторини демонструвались відеоматеріали.
 6. Виховання волі в процесі занять фізичними вправами.
 7. Г) матеріали, що надійшли на підприємство, але ще не піддані переробці.
 8. Довідкові та навчально-методичні матеріали
 9. Завдання №1. Розробити задум заходу, підібрати художній та музичний матеріали. Скласти програму заходу по епізодах. Розробити сценарій епізоду заходу.
 10. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
 11. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з соціології
 12. Загальні методичні рекомендації до семінарських та практичних занять

Модуль №3

Макроекономічна нестабільність і державне регулювання економіки

Приклад розв’язання типових завдань

Завдання

Сім’я Гончаренко, отримуючи 4000 грн. доходу, сплачує щомісяця 20 грн. податку на землю. Сім’я Іванових отримує 2500 грн. доходу і сплачує даний податок у тому ж розмірі. Визначити до якого типу оподаткування належить сплата даного податку та проілюструвати ситуацію графічно.

Розв’язання

Визначаємо перш за все податкову ставку, яку сплачують дані сім’ї, за формулою

Ставка оподаткування =

Для сім’ї Гончаренко Ставка оподаткування = = 0,5%

Для сім’ї Іванових Ставка оподаткування = = 0,8%

Ситуацію можна показати графічно.

Отже і розрахунки, і графік свідчать, що даний податок є регресивним, бо ставка податку зменшується зі зростанням доходу.

Завдання

Завдання №1

Про результати діяльності фірми відомо: чистий прибуток фірми становив 120 тис. грош. од.; доход від реалізації продукції – 570 тис. грош. од.; витрати на виробництво та реалізацію продукції – 380 тис. грош. од. Якщо припустити, що фірма була звільнена від інших податків, то яку суму податку на прибуток вона сплатила? Якою була ставка оподаткування?

Завдання №2

Потенційний ВВП країни становить 826 млрд. грош. од., а фактичний ВВП дорівнював 789 млрд. грош. од. За умови відсутності інших джерел надходження коштів сума податкових надходжень до бюджету складає 35% від ВВП. Державні видатки становлять 282,5 млрд. грош. од. Визначте сальдо державного бюджету. Як зміниться сальдо держбюджету, якщо б в країні було б досягнуто повної зайнятості?

Завдання №3

Установіть відповідність між поняттями та прикладами:

1. Об’єкт оподаткування.

2. Суб’єкт оподаткування.

3. Ставка оподаткування.

4. Податкова пільга.

А. 2 млн. грн. податкових відрахувань до бюджету.

Б. Зменшення оподаткованого доходу.

В. Підприємство «Зеніт».

Г. Заробітна плата.

Д. 25% оподаткованого прибутку.

Тести


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)