АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Українська література

Читайте также:
 1. Використана література
 2. Відповіді до теми № 5 «Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр.»
 3. Вопрос№15: Розвиток полемічна література та книгодрукування в XVI - першій половині XVII ст.
 4. Г л а в а 7 Українська РСР – союзна республіка в складі СРСР
 5. Додаткова література
 6. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. Додаткова література
 12. Додаткова література

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури є поточне, тематичне, семестрове, річне та державна підсумкова атестація.

Наприкінці кожної теми проводиться контрольна робота в одній із форм (див.: таблиця «Обов’язкова кількість видів контролю»), якою перевіряються знання та компетентності учнів із цієї теми.

На сторінці «Зміст уроку» робиться запис: «Контрольна робота (вид роботи) Назва розділу». Наприклад: «Контрольна робота №2 (твір). Проза 20-30–х років ХХст. Творчість Миколи Хвильового, Ю.Яновського, Остапа Вишні». На сторінці «Облік навчальних досягнень учнів» під датою виставляються оцінки або «н» у разі відсутності учня.

Тематична оцінка виставляється на основі поточних з урахуванням оцінки за контрольну роботу.

Можливі види контрольних робіт:

ü тест;

ü відповіді на запитання;

ü контрольний літературний диктант;

ü анкета головного героя;

ü комбінована контрольна робота тощо;

ü письмові контрольні твори.

Обов’язкова кількість видів контролю

Класи

Класи
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Контрольні роботи у формі: - контрольного класного твору; - виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)     –                                                                            
Уроки розвитку мовлення*(РМ) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п)
Уроки позакласного читання(ПЧ)
Перевірка зошитів

Класи

Класи  
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
  РІВЕНЬ СТАНДАРТУ, АКАДЕМІЧНИЙ ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ
Контрольні роботи у формі: - контрольного класного твору; - виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)                                                
Уроки розвитку мовлення*(РМ) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п)
Уроки позакласного читання(ПЧ)
Перевірка зошитів

*У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблиці – (у + п).Поданий у таблицях розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

У 8–9-х класах із поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (визначається вчителем).

Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення:

- складання оповідання (казки) за прислів’ям;

- добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею твору;

- введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі;

- усний переказ оповідання, епізоду твору;

- твір-характеристика персонажа;

- написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом;

- написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо;

- твір-опис за картиною;

- складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника);

‡агрузка...

- підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;

- складання анкети головного героя, цитатних характеристик, конспекту, рецензії, анотації;

- написання реферату;

- ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;

- написання листа авторові улюбленої книжки;

- інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору) тощо.

Оцінка за зошит виставляється до класного журналу 1 раз на місяць і вважається поточною, тобто враховується до найближчої тематичної.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учнів протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)