АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальноосвітні класи

Читайте также:
 1. АБСТРАКТНІ КЛАСИ І ЧИСТІ ВІРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ_________________________________________
 2. Академічний (класичний) період
 3. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 4. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 5. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 6. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 7. Визначення основних термінів статистики відходів. Класифікатор відходів
 8. Випадкові події. Класифікація подій
 9. Висвітлить класичний етап в розвитку соціології – 15 б.
 10. ВІДКРИТІ, ЗАХИЩЕНІ Й ЗАКРИТІ БАЗОВІ КЛАСИ___________________________________
 11. ВІРТУАЛЬНІ БАЗОВІ КЛАСИ___________________________________________________________
 12. Вкажіть номер неправильної відповіді. Аварійні події на АЕС за збільшенням тяжкість класифікується по рівнях шкалою МАГАТЕ 1990г.
Клас Кількість годин на тиждень Кількість контрольних робіт
5 клас (математика) 10 + діагностична
6 клас (математика) 12 + діагностична
7 клас (алгебра) 2,5 8 + діагностична
7 клас (геометрія) 1,5 4 + діагностична
8 клас (алгебра) 6 + діагностична
8 клас (геометрія) 6 + діагностична
9 клас (алгебра) 7 + діагностична
9 клас (геометрія) 7 + діагностична

Класи з поглибленим вивченням математики

Клас Кількість годин на тиждень Кількість контрольних робіт
8 клас (алгебра) 9 + діагностична
8 клас (геометрія) 7 + діагностична
9 клас (алгебра) 11 + діагностична
9 клас (геометрія) 11 + діагностична

Старша школа у структурі 11-річної

Клас Кількість годин на тиждень Кількість контрольних робіт
10 клас (алгебра) 6 + діагностична
8 + діагностична
9 + діагностична
14 + діагностична
10 клас (геометрія) 3 + діагностична
5 + діагностична
8 + діагностична
10 клас (математика) 8 + діагностична
11 клас (алгебра) 1,5 4 + діагностична
4 + діагностична
9 + діагностична
10 + діагностична
12 + діагностична
11 клас (геометрія) 1,5 5 + діагностична
6 + діагностична
8 + діагностична
11 клас (математика) 9 + діагностична

 

Звертаємо увагу, що при оформленні сторінок класного журналу запис «Програму виконано в повному обсязі» робиться лише наприкінці року.

Звертаємо особливу увагу,що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати ворганізації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.Зразок оформлення сторінок обліку навчальних досягнень учнів

З математики

математика Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

№ з/п Місяць і число     П.І. учня       Тема.
    Зошит     Тематична       Зошит Тематична   І семестр Скоригована  
  н н   н н н/а н н   н   н/а        
                 
                   

математика Облік досягнень учнів у навчанні

(назва предмета)

 

 

 

№ з/п Місяць і число     П.І. учня Тема
    II семестр Скоригована Річна ДПА* Апеляційна*            
Антонов Антон                          
Петрова Ірина                          
Щукіна Ольга                          

* для класів, у яких проводиться державна підсумкова атестація

 

Зразок оформлення сторінки обліку проведених

‡агрузка...

Занять у класному журналі з математики


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)