АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тестові завдання. 1. Класичний капіталізм — це:

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 4. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 5. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 6. Вказівки до виконання завдання
 7. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 8. Додаткові завдання
 9. Додаткові завдання
 10. Додаткові завдання
 11. Додаткові завдання
 12. Додаткові завдання

1. Класичний капіталізм — це:

а) індустріальне суспільство;

б) постіндустріальне суспільство;

в) економіка саморегулюючого ринку;

г) змішана феодально-ринкова економіка.

2. Який з факторів не відноситься до умов формування капіталізму:

а) наявність найманої праці;

б) нагромадження капіталу, багатства;

в) наявність приватної власності;

г) відсутність ринку, товарно-грошових відносин.

3. Первісне нагромадження капіталу, необхідне для становлення капіталістичної системи, здійснювалося наступним чином:

а) через гуманізацію суспільного виробництва та зростання свідомості господарчих суб’єктів;

б) в ході пограбування колоній, нееквівалентного обміну продуктами, работоргівлі та використанні праці рабів;

в) революційним шляхом на основі озброєного повстання трудящих та привласнення ними засобів виробництва;

г) немає вірної відповіді.

4. Яка з ознак не є ознакою капіталізму вільної конкуренції:

а) необмежене число учасників конкуренції, абсолютно вільний доступ на ринок і такий же вихід з нього;

б) абсолютна мобільність матеріальних, трудових, фінансових й інших ресурсів;

в) наявність у кожного учасника повного обсягу ринкової інформації (про пропозицію, про попит, ціни, норми прибутку й т.д.);

г) неоднорідність однойменних продуктів.

5. Функціями держави в умовах капіталізму вільної конкуренції не є:

а) регулювання зовнішніх ефектів;

б) забезпечення населення суспільними благами;

в) емісія банкнот і забезпечення економіки потрібною кількістю грошей;

г) здійснення економічної політики.

6. Ознакою системи монополістичного капіталізму не є:

а) концентрація виробництва й капіталу;

б) злиття банкового капіталу із промисловим і створення, на базі цього «фінансового капіталу»;

в) формування «фінансової олігархії», що зосереджує у своїх руках всі важелі панування у всіх сферах економічного життя, у всіх областях політики;

г) домінування державної власності на засоби й результати виробництва.

7. Яка структура є вищою формою прояву монополізації за умов державно-монополістичного капіталізму:

а) промислові монополії;

б) фінансові групи;

в) кооперативи;

г) корпорації.

8. Д. Гелбрейт прогнозував перехід економічної влади в умовах розвиненого капіталізму до наступного класу:а) фінансистів;

б) промисловців;

в) технократії;

г) державної бюрократії.

Тема 5. Ринкова економіка як форма організації економічної діяльності суспільства

Питання для самостійного вивчення

1. Домогосподарство в економічній системі суспільства.

2. Формування ринкової інфраструктури в Україні.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)