АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Класифікація моделей

Читайте также:
 1. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 2. Аналіз та синтез моделей систем
 3. Види податків і податкових платежів та їх класифікація
 4. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля
 5. Випадкові події. Класифікація подій
 6. Виртуальные окна и редактор исходных текстов моделей
 7. Вопрос 1. Почему без применения рыночных моделей невозможен глубокий экономический анализ?
 8. Вопрос 5. Какие ресурсные ограничения моделей общей задачи линейного программирования должны анализироваться в первую очередь?
 9. Выбор и сохранение базовой модели. Изучение библиотеки моделей судов
 10. ГІГІЄНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАЦІ
 11. Гігієнічна класифікація умов праці
 12. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин. Класифікація шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людини

Моделювання можна використовувати для дослідження об’єктів будь-якої природи, і, своєю чергою, будь-який об’єкт може стати засобом моделювання. Зрозуміло, що природа вибраної моделі впливає на методику пізнавального процесу.

За найпоширенішим поглядом на природу моделі виділяють два їх види: матеріальні (предметні) та ідеальні (абстрактні).

Зважаючи на змінність у часі, моделі поділяють на статичні та динамічні.

За формою моделювання виділяють такі види моделей:

· описові (бази даних, бази знань);

· графічні (рисунок, креслення, фотографія тощо);

· масштабні (копія об’єкта);

· математичні.

Математична модель – система математичних співвідношень, яка описує об’єкт дослідження.

Математична модель містить три групи величин:

Характеристики (параметри) об’єкта дослідження, значення яких потрібно обчислити за допомогою моделі, - Y=(y1,y2, …,ym). Їх ще називають «виходами» моделі, невідомими величинами, результуючими змінними;

Характеристики (параметри) зовнішніх (відносно об’єкта дослідження) процесів, значення яких відомі під час побудови моделі, - Х=(х12, …,хn).

Інша назва – «входи» моделі, відомі величини, незалежні змінні, фактори;

Сукупність параметрів об’єкта дослідження, значення яких відомі при побудові моделі, - А=(а12, …,ак).Їх також називають параметрами моделі.

Величини Х, які описують зовнішні умови, та параметри моделі А визначають поза моделлю і називають екзогенними (наперед відомими) змінними.

Величини У, значення яких обчислюють за допомогою моделі, називають ендогенними змінними.

Економіко-математичні моделі можна класифікувати за такими ознаками:

· За призначенням моделі поділяють на теоретико-аналітичні (використовуються для дослідження загальних властивостей і закономірностей економіко-математичних процесів) та прикладні (використовуються для розв’язання конкретних економічних задач).

· Залежно від об’єкта дослідження моделі поділяють на моделі макроекономіки та моделі мікроекономіки.

· Залежно від способу вираження співвідношень між зовнішніми умовами, внутрішніми параметрами і величинами, які потрібно визначити, моделі поділяють на структурні(відображають внутрішню організацію об’єкта: його складові частини, внутрішні параметри, їх зв’язок тощо; як зразок – моделі міжгалузевих зв’язків) і функціональні(пізнання суті об’єкта через його поведінку, функціювання, не вивчаючи внутрішню структуру об’єкта; використовуються для економічного прогнозування і регулювання).· Залежно від підходу до економічного дослідження й економічної практики моделі поділяють на дескриптивні(вони лише пояснюють факти, які досліджують; дають відповідь на запитання «як це відбувається?») і нормативні (передбачають цілеспрямовану діяльність на вдосконалення функціювання об’єкта; дають відповідь на запитання «як це повинно бути?»).

· За характером відображення причинно-наслідкових зв’язків розрізняють моделі детерміновані і стохастичні(враховують випадкові і невизначені фактори; ймовірносні моделі).

· За способом відображення фактора часу моделі поділяються на статичні (всі залежності відносяться до одного моменту часу) і динамічні(характеризують зміну економічних процесів в часі).

· Залежно від форми математичних співвідношень моделі поділяють на лінійні і нелінійні.

· Залежно від співвідношення між екзогенними та ендогенними змінними моделі поділяються на відкриті(які не містять ендогенних змінних) і замкнуті(які не містять екзогенних змінних).

· За видом змінних, які використовують, моделі поділяють на моделі з неперервними змінними, дискретними змінними, змішаним складом змінних.

· Залежно від змістовної проблематики економічних досліджень виділяють моделі виробництва, споживання, трудових ресурсів, ціноутворювання, фінансових рішень тощо.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)