АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поняття автокореляції

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 3. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 4. Введення поняття комплексного числа
 5. Визначте поняття і структуру особистості в соціології
 6. Визначте поняття «соціалізація особистості – 15 б.
 7. Відношення між поняттями
 8. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями
 9. Вступ. Поняття трудового права України як галузі права.
 10. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
 11. Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
 12. Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ

Автокореляція — це взаємозв’язок послідовних елементів часового чи просторового ряду даних.

В економетричних моделях особливе значення має автокореляція залишків. Звернемось знову до другої необхідної умови лінійної моделі:

Це означає, що коваріації між залишками економетричної моделі відсутні, а дисперсія є сталою для всіх спостережень. Ці умови були названі в попередньому розділі явищем гомоскедастичності. У цьому самому розділі було показано, що за відсутності коваріації залишків дисперсія може змінюватися для груп спостережень чи для кожного спостереження. Ці умови були названі явищем гетероскедастичності.

В економетричних дослідженнях часто виникають і такі ситуації, коли дисперсія залишків стала, але спостерігається їх коваріація. Це явище називають автокореляцією залишків.

Автокореляція залишків найчастіше спостерігається тоді, коли економетрична модель будується на основі часових рядів. Якщо існує кореляція між послідовними значеннями деякої незалежної змінної, то спостеріга­тиметься і кореляція послідовних значень залишків.

Автокореляція може бути також наслідком помилкової специфікації економетричної моделі. Крім того, наявність автокореляції залишків може означати, що необхідно ввести до моделі нову незалежну змінну.

У загальному випадку ми вводимо до моделі лише деякі з істотних змінних, а вплив змінних, які виключені з моделі, має позначитися на зміні залишків. Існування кореляції між послідовними значеннями виключеної з розгляду змінної не обов’язково має тягти за собою відповідну кореляцію залишків, бо вплив різних змінних може взаємно погашатися. Якщо кореляція послідовних значень виключених з моделі змінних спостерігається, то загроза виникнення автокореляції залишків стає реальністю.

Проілюструємо проблему автокореляції залишків на прикладі економетричної моделі з двома змінними. Нехай

,

де ми припускаємо, що залишки задовольняють схему авторегресії першого порядку, тобто залежать тільки від залишків попереднього періоду:

для якої , а мають такі властивості:

Величина r характеризує рівень взаємозв’язку кожного наступного значення з попереднім, тобто коваріацію залишків.

Специфікація цієї моделі на відміну від моделей, які розглядались у попередньому розділі, має індекс t, що свідчить про її динамічний характер, тобто t — період часу, для якого будується така модель на основі динамічних (часових) рядів вихідних даних.Розглянемо залишки моделі ut,:

Звідси

Оскільки , то .

.

Ураховуючи, що послідовні значення незалежні, запишемо

Тоді

Коваріація послідовних значень залишків запишеться у вигляді

і в загальному випадку

тобто для моделі не задовольняється гіпотеза про незалежність послідовних значень залишків.

Вираз можна записати так:

.

Це означає, що за наявності автокореляції залишків друга необхідна умова подається у вигляді:

де S — матриця коефіцієнтів автокореляції s-го порядку для ряду , або

тобто

.

Порівнявши матрицю, яку маємо в даному разі, з матрицею за наявності гетероскедастичності, побачимо, що вони істотно відрізняються одна від одної. Це пов’язано з тим, як порушується друга умова для застосування методу 1МНК при явищі гетероскедастичності та автокореляції.

Отже, для гетероскедастичних залишків існує одна форма порушення стандартної гіпотези, згідно з якою для автокореляційних залишків ми стикаємося з другою формою порушення цієї гіпотези.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)