АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Повноваження місцевого самоврядування в Україні

Читайте также:
 1. А)Ранній гуманізм в Україні
 2. Автономія в Україні. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим
 3. АРХІВНА СПРАВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ, НА БУКОВИНІ ТА ЗАКАРПАТТІ У 1920-1930-Х РР.
 4. Архівна справа в Україні в роки другої світової війни
 5. Біоетика і становлення національної системи охорони здоров’я в Україні.
 6. Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні
 7. В Україні
 8. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).
 9. В Україні природно-заповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.
 10. Вибори в Україні
 11. Виборчий процес в Україні
 12. Виникнення і розвиток криміналістики в світі і в Україні.

Повноваження місцевого самоврядування — це визначе­ні і закріплені в Конституції, законах України та інших нор­мативно-правових актах права та обов'язки суб'єктів систе­ми місцевого самоврядування, необхідні для реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування на відповідній території.

Повноваження органів місцевого самоврядування закріп­лені у розділі 2 "Організаційно-правова основа місцевого са­моврядування" Закону, який включає повноваження:

— сільських, селищних та міських рад (статті 25—26);

— виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (статті 27—41);

— сільського, селищного, міського голови (ст. 42);

— районних і обласних рад (статті 43—44).

Крім перелічених повноважень, у згаданому розділі, у главі 5 "Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування", визначаються:

-527-

порядок формування рад (ст. 45); порядок підготовки і про­ведення сесій рад (ст. 46); організація роботи постійних ко­місій (ст. 47); тимчасових контрольних комісій рад (ст. 48); депутатів (ст. 49); секретаря сільської, селищної, міської ра­ди (ст. 50); виконавчого комітету ради, його повноваження та організація роботи (статті 51—54); організація роботи від­ділів, управлінь та інших виконавчих органів рад (ст. 55); ор­ганізація роботи голови відповідної ради (ст. 55), його за­ступника (ст. 56) та їх виконавчих апаратів (ст. 58), президії (колегії) районної, обласної ради (ст. 57); форми і зміст актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59 Закону).

Щодо змісту повноважень сільських, селищних, міських рад, то вони поділяються на загальну і виключну компетен­цію цих рад.

У межах загальної компетенції сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати й вирішувати питання, віднесені Конституцією і Законом України "Про місцеве самовряду­вання в Україні" та іншими законами до їхнього відання (ст. 25 Закону).

Виключною компетенцією цих рад є питання, що роз­глядаються лише на пленарних засіданнях сільської, селищ­ної, міської рад (ст. 26 Закону).

До кола цих питань, зокрема, належать: утворення і лік­відація постійних та інших комісій, виконавчого комітету, ін­ших виконавчих органів рад; затвердження плану роботи ра­ди; заслуховування звітів голови, постійних комісій, керівників виконавчих органів рад; розгляд запитів депута­тів, прийняття рішення про проведення місцевого референ­думу; затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку адміністративно-територіальних оди­ниць, цільових програм з інших питань місцевого самовряду­вання, затвердження місцевого бюджету та звіту про вико­нання бюджету тощо.Повноваження виконавчих органів сільських і селищних рад поділяються на власні та делеговані повноваження у та­ких сферах: соціально-економічного та культурного розвит­ку, планування та обліку (ст. 27); в галузі бюджету, фінансів і цін (ст. 28); в сфері управління комунальною власністю (ст. 29); в галузі житлово-комунального господарства, побу­тового, торговельного обслуговування, громадського харчу-

-528-

вання (ст. ЗО); в галузі будівництва (ст. 31); у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32); у сфері регулювання земельних відносин та охорони навко­лишнього природного середовища (ст. 33); у сфері соціаль­ного захисту населення (ст. 34); у галузі оборонної роботи (ст. 36); щодо вирішення питань адміністративно-територі­ального устрою (ст. 37); щодо забезпечення законності, пра­вопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів грома­дян (ст. 38); інші повноваження виконавчих органів рад.

Стаття 42 Закону визначає коло повноважень сільського, селищного, міського голови. До них, зокрема, належать: за­безпечення здійснення у межах, наданих законом, повнова­жень органів виконавчої влади на відповідній території, до­держання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої вла­ди, організація роботи рад та її виконавчого комітету; форму­вання виконавчого комітету; скликання сесій рад.

Повноваження районних і обласних рад складаються та­кож з двох груп: з питань, які вирішуються цими радами ви­ключно на їх пленарних засіданнях (ст. 43) (багато в чому аналогічні питанням, що вирішуються на пленарних засідан­нях сільських, селищних і міських рад), та з повноважень, які делегуються районними та обласними радами відповід­ним місцевим державним адміністраціям (ст. 44 Закону).

‡агрузка...

До них, зокрема, належать: підготовка і внесення на розгляд проектів програм соціально-економічного та куль­турного розвитку районів і областей; забезпечення збалансо­ваного економічного і соціального розвитку відповідної тери­торії; підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Дер­жавного бюджету України; сприяння інвестиційній діяльнос­ті на території району, області; залучення у порядку, вста­новленому законом, підприємств, що належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території тощо.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)