АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Апарат економіко-математичної обробки та аналізу даних в середовищі MS Excel: математичні, статистичні, фінансові функції

Читайте также:
 1. E. баланс відображає інформацію на певну дату, а звіт про фінансові результати за певний період
 2. I. Фінансові результати
 3. Автоматичні апарати. Будова, монтаж і обслуговування. Управління електроприводом з їх допомогою
 4. Аналіз вхідних та вихідних даних
 5. Аналіз статистичної сукупності в середовищі MS Excel
 6. Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій.
 7. Аналізуючи ці компоненти можемо зазначити, що імідж людини має свою зовнішню та внутрішню складові.
 8. Аналітичний метод економічного аналізу
 9. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату
 10. Апарат держави: поняття та структура
 11. Апарат для гашення вапна: марка АИ-1,8, кількість 1 шт.

В Excel существует специальная программа – мастер, упрощаю-щая процесс создания формул. [¦X] – кнопка “Ввод формул”. Нажа-тием этой кнопки вызываем мастера функций. Слева выбираем ка-тегорию “Функции”. Справа – саму функцию . Арефметические и тригонометрические функции позволяют производить простые и сложные математические вычисления, например вычисление сум-мы ячеек диапозона, удовлетворяющих указанному условию, округ-ление чисел и прочее: АBS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH,ATAH, COS, COSH и другие. Логические функции предназначены для про-верки нескольких условий. Так функция “ЕСЛИ” позволяет опре-делить, выполняются ли указанное условие, и возвращает одно зна-чение если условие истинно, и другое – если оно можно. “ЕСЛИ” (логическое условие, код верно, кода неверно).

23. Поиск решений". Обмін інформацією між додатками Microsoft Office.

Процедура підбору параметрів є простим допоміжним інструментом, що дає змогу визначити, якими повинні бути значення вихідних даних, щоб одержати заданий резуль­тат. Сутність даної процедури ілюструє класична задача — розрахунок суми виплат за вкладами:

де S — сума виплат;

V— розмір внеску, грн.;

К — коефіцієнт нарощування;

Р — відсоткова ставка, %;

Т — термін вкладу, років.

Коефіцієнт нарощування розраховується як частка від ділення суми виплат на розмір вкладу. Для обчисленні суми виплат занесемо в комірку В6 таку формулу:

=В2*(1+В4/100)^ВЗ.

Результат розрахунку S при заданих значеннях пара­метрів V, Т і Р наведено на рис. 2.122.

Рис. 2.122. Розрахунок виплат за вкладами

-32-

 

 

Використовуючи дані цього рисунка, можна встанови­ти, в скільки разів збільшується вклад за зазначений тер­мін, якою є сума вкладу наприкінці періоду, як вихідні значення впливають на кінцевий результат і т. ін.

Викликає зацікавленість і розв'язання зворотної зада­чі — визначення значень кожного з вихідних параметрів V, Т чи Р на основі суми виплати S. Для цього до Excel і введено процедуру підбору параметра.

Нехай, наприклад, передбачається довести суму випла­ти S до 8000 грн., тобто збільшити розмір початкового вкладу V у два рази при незмінній відсотковій ставці Р = 10%. Очевидний шлях розв'язання цієї задачі — збіль­шення терміну вкладу Т.Командою Сервис—Подбор параметра...відкривають однойменне вікно діалогу (рис. 2.123), де встановлюють абсолютну адресу суми виплат — $В$6 і її цільове зна­чення — 8000 грн., а також абсолютну адресу комірки зі змінюваним параметром Т — $В$3.

Пошук потрібного значення параметра Т починають через команду ОК. Далі на екран викликається вікно діа­логу «Результат подбора параметра» (рис. 2.124), де відобра­жаються поточне і підібране значення параметра.

Процедура пошуку розв'язку дає змогу розв'язувати складні задачі оптимізації, якщо є низка обмежень. При цьо­му за заданим результатом можна знаходити не одне, а кілька значень вихідних параметрів, що автоматично заносяться в таблицю. В основу пошуку покладено методи послідовного наближення Ньютона та сполучених градієнтів, а також лі­нійні та середні квадратичні моделі оцінки результатів.

Організація пошуку розв'язків починається з вихід­ної таблиці, зображеної на рис. 2.135. У ній містяться Дані про витрати на випуск окремих видів продукції й підсумкові витрати на всі види.

Пошук розв'язку починається через команду меню Сервис—Поиск решения,що відкриває однойменне вікно.

У вікні «Поиск решения» установлюють:

• абсолютну адресу $D$9 цільової комірки, тобто ко­мірки, вміст якої використовується як критерій оп-тимізації;

• абсолютну адресу діапазону комірок $С$3:$С$8, де розміщені значення змінюваного параметра «Кіль­кість»;

• чотири обмеження: $С$9>=100 і $С$3:$С$8=целое, $С$3:$С$8>=10 і $С$3:$С$8<=40

Обмеження послідовно вводять до вікна діалогу «До­бавление ограничения» (рис. 2.137), що відкривається при активізації кнопки «Добавить» (див. рис. 2.136).

-33-

 

 

Далі вони передаються в поле «Ограничение» (рис. 2.137) клацанням мишею на кнопці «Добавить».Користуючись відповідними кнопками, обмеження можна змінювати, вида­ляти і відновлювати.

Потім за допомогою опції «Параметри» (рис. 2.136) на екран викликають вікно діалогу (рис. 2.138), де вста­новлюють значення основних параметрів пошуку розв'яз­ку: максимальний час пошуку, кількість ітерацій, модель — «Линейная», метод пошуку — «Ньютона» тощо.

Власне пошук розв'язку починається через команду Выполнитьі має ітераційний характер. По його закінчен­ні отримані значення параметрів автоматично вставляють­ся в таблицю, і на екрані з'являється діалогове вікно з відповідним повідомленням (рис. 2.139).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)