АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ 2015

Читайте также:
 1. A З порушенням синтезу пре-бета-ліпопротеїнів
 2. II. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 3. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 4. IV. Відповідальність
 5. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 6. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 7. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 8. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 9. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.
 11. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 12. Аналіз встановлення та порушення макрорівноваги у можелі «Кейнсіанський хрест»

Відповідно до ст.259 КЗпП, нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізособами-підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку визначеному КМУ – це Державна служба України з питань праці.

Крім того, центральні органи виконавчої влади(міністерства та відомства тощо) контролюють додержання законодавства про працю на підприємствах, в установах й організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні.

Органи доходів і зборів (ДФС України) мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об’єднання.

Але притягнути до відповідальності за порушення трудового законодавства вправі в більшості видатків тільки інспектори Держпраці.

Таблиця 1 - Фінансова відповідальність за порушення трудового законодавства

( типові порушення трудового законодавства ст. 265 КЗпП)

№ п/п Порушення Розмір штрафу
За ст. 265 КЗпП абсолютний розмір у 2015 році, грн
  Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору(контракту) 30 мінзарплат на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення коли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. про 30.11.15 р. – 36540 грн, а якщо в період з 01.12.15 р. по 31.12.15 р. – 41340 грн
  Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві
  Виплата зарплати(винагороди) без нарахування та оплати єдиного внеску та податків
  Порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більше ніж на один місяць 3 мінзарплати на момент виявлення порушення коли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. про 30.11.15 р. – 3654 грн, а якщо в період з 01.12.15 р. по 31.12.15 р. – 4134 грн
  Виплата не в повному обсязі зарплати та інших передбачених законодавством виплат на користь працівників 3 мінзарплати на момент виявлення порушення коли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. про 30.11.15 р. – 3654 грн, а якщо в період з 01.12.15 р. по 31.12.15 р. – 4134 грн
  Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці(наприклад, виплата зарплати в розмірі, меншому за мінімальний, за повністю невідпрацьований робочий час, невиплата доплат в нічний час) 10 мінзарплати на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення коли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. про 30.11.15 р. – 12180 грн, а якщо в період з 01.12.15р. по 31.12.15 р. – 13780 грн
  Порушення інших вимог трудового законодавства 1 мінзарплата коли порушення буде виявлено з 01.01.15 р. про 30.11.15 р. – 1218 грн, а якщо в період з 01.12.15р. по 31.12.15 р. – 1378 грн

Таблиця 2 - Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці

№ п/п Порушення Хто відповідає Санкція Норма закону
  Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати(зокрема невиплата авансу із заробітної плати або порушення строку його виплати) Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю Штраф від 30 до 100 НМДГ тобто від 510 грн до 1700 грн Ч.1 ст.41 КпАП
  Виплата зарплати не в повному обсязі
  Порушення терміну надання працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізособи-підприємця, необхідних для призначення пенсії(про стаж, заробітну плату тощо), визначеного за Законом про звернення громадян, або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю Штраф від 30 до 100 НМДГ тобто від 510 грн до 1700 грн Ч.1 ст.41 КпАП
  Порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення
  Інші порушення вимог законодавства про працю (крім порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці). Наприклад: -незаконне переведення працівників на неповний робочий час без попередження за два місяці; -відправлення працівників у відпустку без збереження зарплати на строк більший, ніж передбачено законодавством; -звільнення працівника без виконання вимог трудового законодавства(наприклад, невидача працівнику трудової книжки в день припинення трудових відносин, звільнення раніше встановленого терміну)
  Повторне протягом року вчинення порушення, названого в р.1-5 табл.2, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю Штраф від 100 до 300 НМДГ тобто від 1700 грн до 5100 грн Ч.2 ст.41 КпАП
  Дії, названі в р.1-5 табл.2, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює та виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда
  Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору(контракту) Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю Штраф від 500 до 1000 НМДГ тобто від 8500 грн до 17000 грн Ч.3 ст.41 КпАП
  Допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору(контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства
  Повторне протягом року порушення, названого в р.8-9 цієї таблиці, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню Штраф від 1000 до 2000 НМДГ тобто від 17000 грн до 34000 грн Ч.4 ст.41 КпАП
  Невиконання законних вимог посадових осіб Держпраці щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органу Посадові особи Штраф від 50 до 100 НМДГ тобто від 850 грн до 1700 грн Ст.188 КпАП
Порушення вимог законодавства про охорону праці
  Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім згаданих у рядку 13 цієї таблиці працівники Штраф від 4 до 10 НМДГ тобто від 68 грн до 170 грн Ч.5 ст.41 КпАП
Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності Штраф від 20 до 40 НМДГ тобто від 340 грн до 680 грн Ч.4 ст.41 КпАП
  Порушення встановленого порядку повідомлення(надання інформації) Держпраці про нещасний випадок на виробництві Посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадяни– суб’єкти підприємницької діяльності і фізособ, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю Штраф від 20 до 50 НМДГ тобто від 340 грн до 850 грн Ч.6 ст.41 КпАП
Порушення, пов’язані із укладенням колдоговору
  Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій із представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк Особи, які представляють власників або уповноважені ними органи, чи профспілки або інших уповноважених трудовим колективом органів, представниками трудових колективів Штраф від 3 до 10 НМДГ тобто від 51 грн до 170 грн ст.41 КпАП
  Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди Штраф від 50 до 100 НМДГ тобто від 850 грн до 1700 грн ст.41 КпАП
  Ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод Штраф від 1 до 5 НМДГ тобто від 17 грн до 85 грн ст.41 КпАП

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)