АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Точкове зварювання

Читайте также:
 1. Електричні опори зони зварювання та їх роль в утворенні з’єднання
 2. Електроди машин для точкового, шовного і рельєфного зварювання
 3. Зварювання деталей
 4. Зварювання деталей різної товщини
 5. Зварювання кольорових металів.
 6. ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
 7. Зварювання оплавленням
 8. Зварювання опором
 9. Класифікація сплавів по особливостям властивостей і режимів зварювання
 10. Ковальське зварювання
 11. Механічні способи зварювання
 12. Наведіть схему будови електрода машини точкового зварювання та обґрунтуйте її раціональність. Матеріали електродів та вимоги до них.

 

 

Рис. 3.1 Схема утворення зєднання при точковому зварюванні. 1-електроди, 2-деталі, 3F-усилля стискання, 4- ущільнюючий поясок, 5- розплавлене ядро.

 

Точкове зварювання – спосіб контактного зварювання при якому деталі зварюються окремими ділянками які називають точками. При точковому зварюванні деталі спочатку стискують електродами та нагрівають електричним струмом доти, доки в середині між ділянками не утвориться розплавлена зона – ядро. Рідкий метал не витікає і надійно захищається від навколишнього середовища щільним кільцем, яке виникає при пластичній деформації близьких до ядра шарів металу. Після утворення рідкого ядра зварювальний струм вимикають, а деталі на деякий час залишаються стисненими. Рідкий метал кристалізується і утворює зварну точку.

По способу підводу струму точкове зварювання буває двостороннім та одностороннім. При двосторонньому зварюванні струм підводять до кожної деталі, а при односторонньому - до однієї.

Розрізняють точкове зварювання на одно точкове, коли за одну операцію утворюється одна точка, та на багато точкове, коли утворюється дві і більше точок.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)