АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стикове зварювання оплавленням

Читайте также:
 1. Електричні опори зони зварювання та їх роль в утворенні з’єднання
 2. Електроди машин для точкового, шовного і рельєфного зварювання
 3. Зварювання деталей
 4. Зварювання деталей різної товщини
 5. Зварювання кольорових металів.
 6. ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
 7. Зварювання оплавленням
 8. Зварювання опором
 9. Класифікація сплавів по особливостям властивостей і режимів зварювання
 10. Ковальське зварювання
 11. Механічні способи зварювання
 12. Наведіть схему будови електрода машини точкового зварювання та обґрунтуйте її раціональність. Матеріали електродів та вимоги до них.

 

Деталі затискають зусиллям F і вмикають зварювальний трансформатор. По деталям протікає зварювальний струм і відбувається поступово нагрів стика деталей до температури, яка приблизно дорівнює температурі плавлення. Потім зварювальний струм вимикають при цьому швидко збільшується зусилля осадки деталей, які деформуються в стику. Із зони зварювання частково видаляються поверхневі плівки і створюється з’єднання. З’єднання відбувається у твердій фазі.

т

Рис 9.2 Схема стикового зварювання безперервним оплавленням. а – стик під час оплавлення, б – стик після оплавлення

1 – електроди губки ,2 – деталі,3 – грат,4 – контакт-перемичка1,1 – установлювана довжинаТ – зварювальний трансформатор,Fос – зусилля осадки,Vос – швидкість осаджуванняVопл – швидкість оплавлення

 

 

При стиковому зварюванні оплавленням на деталі подають напругу від зварювального трансформатора, а потім деталі зближують. При дотику деталей в окремих контактах внаслідок великої щільності струму метал контактів швидко нагрівається і вибухоподібно руйнується. Нагрівання торців деталей відбувається за рахунок безперервного утворення і руйнування контактів – перемичок, тобто оплавлення торців. До кінця процесу на торцях деталей утворюється суцільний шар рідкого металу. В цей час різко збільшують швидкість зближення та зусилля осадки деталей; торці змикаються, більша частина рідкого метал разом з поверхневими плівками і частиною твердого металу видаляється із зони зварювання, утворюючи стовщення – грат. Зварювальний струм вимикається автоматично під час осадки деталей. Для більш однакового нагріву деталей по перерізу та отримання однорідних властивостей з’єднання у деяких випадках до початку оплавлення торець підігрівають струмом.


Рис 9.3 типові циклограми процесів зварювання:

а- опором (Δзв –загальна деформація деталей; tн – час нагрівання; tос – час осадки; sп – переміщення рухомої плити машини; tц.з. – цикл зварювання опором); б – оплавленням (tосс – час осадки під струмом; tпід, tопл – час підігріву і оплавлення; Δопл – укорочення деталей при оплавленні; Δос, Δосс – загальна деформація при осадці і осадці під струмом; Іпід – струм підігрівання; tц.п – цикл зварювання оплавленням з підігріванням) 

Взаємодія основних процесів при стиковому зварюванні представлено на найбільш характерних циклограмах на рис 7.3. циклограма на рис 7.3 б поєднує два варіанта стикового зварювання оплавленням : зварювання безперервним оплавленням і оплавленням з підігрівом.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)