АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рівняння теплового балансу

Читайте также:
 1. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА
 2. Балансу. Дефіцит і криза платіжного балансу
 3. Балансування вузлів авіаційних двигунів
 4. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу на бюджетну лінію.
 5. Взаємозв’язок зовнішньої торгівлі, валютних курсів і платіжного балансу
 6. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу
 7. Вопрос 14 Распределение молекул идеального газа по скоростям хаотического теплового движения.
 8. Вопрос 57 Законы теплового излучения
 9. Геометричний зміст похідної. Рівняння дотичної.
 10. Грошовий обіг та його закони. Рівняння грошової та товарної мас (рівняння Ірвена Фішера). Грошові агрегати.
 11. Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры
 12. Загальне рівняння фотосинтезу та походження кисню

q=q1+q2+q3

де q1 – теплота яка витрачається на нагрівання і вибризкування етала в зоні припуску.

q1=К·Vопл·c·γ·(Топл – Т1)

Топл > Т1, К=0,7 – це коефіцієнт, який враховує вибризкування метала.

Т1 =

q2 – це теплота, яка витрачається на нагрівання стержнів

q2=

де λ – коефіцієнт температуропровідності

- градієнт температур в зоні близької до зварювання

Vопл – швидкість оплавлення

F – площа поперечного перерізу

С – теплоємність

γ – щільність

Т1 – температура початку плавлення

q3 – скрита теплота плавлення:

q3 = Vопл·F·γ·m0

m0 – коефіцієнт скритої теплоти плавлення

 

Знаючи складові теплового балансу можна визначити швидкість оплавлення

Де - контактний опір оплавлення, Ізв – зварювальний струм, к – враховує неповнофазність змінного струму, к = 0,75 – 0,8

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)