АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Техніка та режими точкового та шовного зварювання деталей однакової товщини

Читайте также:
 1. Вибір раціональної конструкції деталей і елементів з’єднання
 2. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування
 3. Виды обработки деталей. Технологичность конструкции машин и деталей. Применяемые виды обработки деталей машин
 4. Власний опір деталей
 5. Влияние работающего на точность изготовляемых деталей.
 6. Влияние технологии обработки на эксплуатационные свойства деталей машин
 7. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГОРНЫХ МАШИН
 8. Геометрическими моделями деталей
 9. Глава 27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ЙОГО МЕХАНІЗМ. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА
 10. Електричні опори зони зварювання та їх роль в утворенні з’єднання
 11. Електроди машин для точкового, шовного і рельєфного зварювання
 12. Засоби і техніка гасіння пожеж

Після аналізу властивостей і зварюваності, природи дефектів і методів їх попередження, характеристик наявного устаткування і вимог, що пред'являються до якості з'єднань, знаходять оптимальний режим. Для точкового зварювання - , , , , , а також розміри робочої поверхні електродів ( , ); для шовної - , , , , а також розміри робочої поверхні роликів ( , , . При шовному зварюванні по циклограмі в(Див. рис. Нижче) – додатково , , а також тривалість переміщення та зупинки роликів.

Режими можна визначити розрахунком, розрахунково – експериментальним методом та експериментально. Суть розрахунково – експериментального методу заключається у тому, що при позитивному результаті випробувань зразків – свідків та отриманні якісних з‘єднань режим зварювання фіксують в відповідній технічній документації та дають відповідні дозволи на зварювання вузла.

Застосування теорії подібності дозволяє по одному експериментально визначеному певному режиму з використанням критеріїв подібності розрахувати параметри режиму зварювання деталей інших товщин.

1. Критерії геометричної подібності

2. Критерії гомохронності (подібності по часу) – критерії Фур‘є

 

3. Критерії подібності тепловиділення

При зварюванні деталей з одного і того ж самого сплаву (ρ, ϲ, γ, α, Тпл = idem) вказані співвідношення спрощуються, і значення діаметру ядра, сили струму і часу зварки можна оцінити по наступних формулах:

, ,

Зрівняння режимів точкового та шовного зварювання показує, що (при однаковій тривалості імпульсу) сила струму при шовному зварюванні на 15 – 20 % більше, аніж при точковому зварюванні. Це пояснюється в основному збільшеною площею контактів електрод – деталь та частково шунтуванням струму. Однак через більш широку зону нагрівання опір деформації металу зменшується та з’являється можливість зварювати без виплеску з меншою тривалістю імпульсу. Зварювальне зусилля встановлюють близьким до того ж, що і при точковому зварюванні. Швидкість зварювання (м/хв) вибирають з урахуванням потрібного перекриття точок f та відстань між ними (див. рис. Нижче)

,

де ; та - відповідно тривалість імпульсу струму та затримки [с].

Існують численні рекомендації по режимам (звичайно у вигляді таблиць, номограм та графіків). Однак ці режими орієнтовні та потребують перед зварюванням перевірки та часто корегування для урахування конкретних умов (підготовки поверхні, зборки, стан устаткування та інші).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)