АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рельєфне зварювання

Читайте также:
 1. Електричні опори зони зварювання та їх роль в утворенні з’єднання
 2. Електроди машин для точкового, шовного і рельєфного зварювання
 3. Зварювання деталей
 4. Зварювання деталей різної товщини
 5. Зварювання кольорових металів.
 6. ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
 7. Зварювання оплавленням
 8. Зварювання опором
 9. Класифікація сплавів по особливостям властивостей і режимів зварювання
 10. Ковальське зварювання
 11. Механічні способи зварювання
 12. Наведіть схему будови електрода машини точкового зварювання та обґрунтуйте її раціональність. Матеріали електродів та вимоги до них.

При рельєфному зварюванні розміщення точок визначається виступами (рельєфами), зробленими в одній з деталей одночасно з її виготовленням (вирубкою, висадкою, штампуванням). Якщо деталі різної товщини, із різнойменних сплавів, рельєфи формують на більш товстій деталі або із більш міцного сплаву. При зварюванні листових конструкцій і титанових сплавів зазвичай застосовують рельєфи, приведені на рис 6.8 а. для сплавів з малою жаростійкістю (наприклад алюмінієвих) застосовують рельєфи показані на рис 6.8 б.

Рис 8.10 Типові форми рельєфів

Аналіз кінетики процесів, протікаючи при формуванні з’єднань показує що на першому етапі густина струму в контакті деталь – деталь виходить досить висока (рис 6.9 а). На етапі ІІ інтенсифікується пластична деформація зсуву.

Рис 8.11 Характер зміни зони зварювання і епюри густини струму на різних етапах (І-ІІІ) формування рельєфного з’єднання; а – густина струму в контакті рельєф-деталь; б – те ж саме в контакті верхній електрод – деталь; в – те ж саме в контакті нижній електрод – деталь

 

Переважне направлення потоку металу – вздовж площини внутрішнього контакту і в направленні рельєфу.

На етапі ІІІ виникає і розвивається зона взаємного розплаву деталей діаметру d. Густина струму в зварювальному контакті зменшується через збільшення діаметра ущільнюючого поясу dп і к кінцю циклу стає близькою к процесу точкового зварювання.

Формування з’єднань при рельєфному зварюванні відрізняється від формування при точковому зварюванні. Характер зміни параметрів режиму рельєфного зварювання показаний на рис 6.10 (по осі абсцис відкладений час в долях від tзв)

Рис 6.10 Зміна опору rее ,переміщення верхнього електрода Δел, діаметр ущільнюючого пояска dп і литого ядра d, міцності з’єднань при зрізі Fзр в процесі рельєфного зварювання (низько вуглецева сталь 2+2 мм)

 

В зв’язку з підвищенням температури зварювального контакту в перші моменти пропускання струму rее іноді зростає. Далі він знижується через швидкий розвиток пластичної деформації і збільшення площі зварювального контакту (діаметр ущільнюючого пояску dп ). В приблизно 0,5tзв зазор між деталями закривається і електроди зближуються. Потім по мірі виникнення і розвитку розплавленої зони електроди починають розсуватися, як при точковому зварюванні. В зв’язку з збільшуючимся діаметром литого ядра збільшується міцність точок на зріз Fзр.Рельєфне зварювання збільшує продуктивність (одночасна постановка групи точок, з’єднання по всьому контуру), зменшує величину напуску і масу вузлів (через обмеження області розігрівання і пластичної деформації), підвищує стійкість електродів (внаслідок збільшених розмірів їх робочої поверхні), прибирає розмітку

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)