АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стійкість оплавлення

Читайте также:
 1. Вогнестійкість будівель і споруд. Заходи щодо підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій.
 2. Вогнестійкість будівель, споруд
 3. Дослід 2: Зосередженість і стійкість уваги.
 4. Завадостійкість різних видів модуляції
 5. Зварювання оплавленням
 6. Знос і стійкість інструменту.
 7. Рівновага і стійкість організаційних систем
 8. РОЗДІЛ VII. СТІЙКІСТЬ РОСЛИН
 9. Стикове зварювання оплавленням
 10. Стикове зварювання оплавленням
 11. Стійкість дисперсних систем

На стійкість процесу оплавлення впливають: ефект саморегулювання, запас електричної потужності машин, попередній підігрів деталей перед оплавленням, геометрія з’єднань, локальна інтенсивність процесу, рід струму (змінний або постійний) і інші фактори.

Саморегулювання – Основна умова стійкого оплавлення. Зазвичай при стиковому зварюванні rдд ≥ Z2к область Б). При цьому за цикл зварювання rдд безперервно знижується. Для підтримання стійкого оплавлення, попередження короткого замикання, а також довільного закінчення оплавлення падіння rдд повинно бути компенсоване швидким наростанням І2 і підвищенням Рее, що обмежує ріст перемичок і полегшує їх руйнування.таки чином, стійке оплавлення можливе, якщо приріст зварювального струму і корисної потужності при зниженні опору rдд мають однаковий знак.

Залежність корисної потужності машини від зварювального струму (при синусоїдальному струмі) мають вигляд

.

Ця залежність носить екстремальний характер(рис 7.8).Максимальне значення Рее відповідає rдд = Z2к. якщо задана миттєва швидкість оплавлення відповідає Рее0, то можливі два варіанти режиму : стійкий 1 і нестійкий 2. при режимі 2 (область А) найменше зниження опору rдд приводить до короткого замикання і зупинці оплавлення. Поблизу точки 1 при зниженні rдд за рахунок збільшення Ізв і Рее проходить активне руйнування перемичок, і збільшення Vопл, і буде зберігатися стійкість оплавлення. Відстань між точками 1 та 2 характеризує допустимий діапазон коливань струму,

Рис 9.8 Залежність корисної потужності машини від зварювального струму

 

що забезпечує стійке оплавлення. Можна сказати що область саморегулювання 1-2 буде розширюватися при зниженні Z2к, збільшенні U20 (однак в останньому випадку знижується ηопл ) і звужуватися при збільшенні активної компоненти r2К.

Для збудження процесу і стійкого оплавлення необхідний 3-5 кратний запас стійкості, котрий представляє собою відношення струму короткого замикання до середнього значення струму при оплавленні: Ік.з/ Ізв. Більше відношення застосовують при зварюванні великих компактних перерізів. Стійкість оплавлення суттєво збільшується, якщо перед зварювання деталі підігрівають. В цьому випадку знижується необхідна для початкового збудження оплавлення електрична потужність.Інтенсифікація нагрівання металу при оплавленні. При зварюванні середніх перерізів в більшості випадків ведуть зварювання безперервним оплавленням (до 5 000 мм²) або оплавленням з попереднім підігріванням (до 10 000 мм² ).

Попередній підігрів полегшує збудження оплавлення, однак при великих перерізах (як і при зварюванні опором) не забезпечується рівномірне нагрівання торців, а також потребує високої електричної потужності.

Тому для зварювання великих перерізів (більше 10 000 мм²) використовують спеціальні способи інтенсифікації нагрівання: програмне регулювання напруження і імпульсне оплавлення.

При програмному регулюванні для збудження оплавлення напругу U20 спочатку збільшують ( протягом 0,1t ). Керувати напругою зручно шляхом фазового регулювання джерела струму.

При програмному регулюванні напруження і швидкості в 3 – 5 раз знижується споживана потужність і в 1,5 -2 рази час зварювання.

При імпульсному оплавленні на основне поступове переміщення, котре здійснює рухома плита зварювальної машини, накладається допоміжна вібрація ( з частотою fк = 3…45 Гц і амплітудою Ак=0,1…0,8 мм) Це викликає періодичну зміну зазору між деталями (рис 7.9).

 

Рис 9.9 імпульсне оплавлення:

а – стадія зменшення зазору (1 – рідка перемичка, 2 – контакт що деформується) б – стадія збільшення зазору ( 3 – механічне руйнування контакту) в – осцилограма зварювального струму Ізв і переміщення Sп рухомої плити. Стрілками показано рух - - - - - поступальне і ---- коливальне.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)