АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стикове зварювання

Читайте также:
 1. Електричні опори зони зварювання та їх роль в утворенні з’єднання
 2. Електроди машин для точкового, шовного і рельєфного зварювання
 3. Зварювання деталей
 4. Зварювання деталей різної товщини
 5. Зварювання кольорових металів.
 6. ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
 7. Зварювання оплавленням
 8. Зварювання опором
 9. Класифікація сплавів по особливостям властивостей і режимів зварювання
 10. Ковальське зварювання
 11. Механічні способи зварювання
 12. Наведіть схему будови електрода машини точкового зварювання та обґрунтуйте її раціональність. Матеріали електродів та вимоги до них.

Рис 3.4 Етапи утворення з’єднань при стиковому зварюванні

Стикове зварювання це спосіб контактного зварювання коли деталі з’єднуються по всій площі довжини. Розрізняють дві основні різноманітності стикового зварювання – зварювання опором та оплавленням.

При зварюванні опором деталі спочатку закріпляють в пристрої до якого підводиться струм, та стискують зусиллям F. Після цього включають зварювальний струм який проходячи через деталі нагріває краї до температури близької до температури плавлення (0,8…0,9)Тпл. Потім раптово збільшують зусилля стискання (осаджують). При цьому поверхневі шари металу

 

 

видавлюються із зони зварювання, утворюється фізичний контакт з подальшим утворенням з’єднання в твердій фазі.

Зварювання оплавленням має декілька різновидів. Найбільш характерні це зварювання безперервним оплавленням, та зварювання з попереднім підігріванням.

При зварюванні з безперервним оплавленням, затиснені, в спеціальному пристрої, деталі, на які подається напруга зварювального трансформатора, зближують з певною швидкістю. Тепло для оплавлення країв деталей утворюється при протіканні струму через окремі ділянки які називають контакт – перемичками. Концентрація струму в контакт – перемичці дуже велика, тому вони швидко нагріваються, розплавляються, випаровуються і вибухають. При цьому доля теплоти видаляється з частками металу в простір, а доля передається деталям і оплавляє їх. На поверхні формується суцільний шар рідкого металу, Який при осадці разом з забрудненнями та окисами видаляється із стику. Зварне з’єднання утворюється в твердій фазі.

При зварюванні з підігріванням деталі спочатку підігрівають методом опору (так як е роблять при зварюванні опором), а потім оплавляють.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)