АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стикове зварювання оплавленням. Основна технологічна роль оплавлення заклечається в нагріванні деталей до появи на торцях шару розплавленого металу

Читайте также:
 1. Електричні опори зони зварювання та їх роль в утворенні з’єднання
 2. Електроди машин для точкового, шовного і рельєфного зварювання
 3. Зварювання деталей
 4. Зварювання деталей різної товщини
 5. Зварювання кольорових металів.
 6. ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
 7. Зварювання оплавленням
 8. Зварювання опором
 9. Класифікація сплавів по особливостям властивостей і режимів зварювання
 10. Ковальське зварювання
 11. Механічні способи зварювання
 12. Наведіть схему будови електрода машини точкового зварювання та обґрунтуйте її раціональність. Матеріали електродів та вимоги до них.

 

Основна технологічна роль оплавлення заклечається в нагріванні деталей до появи на торцях шару розплавленого металу, а також відповідного розподілу температур в околошовній зоні для проведення послідуючої осадки з ціллю видалення розплаву і оксидів.Це досягається оплавленням (при зварюванні безперервним оплавленням) або разом з попереднім підігрівом (при зварюванні оплавленням з попереднім підігріванням).

Механізм нагрівання при оплавленні зазвичай представляють слідуюючим чином. При зближенні деталей при ввімкненій напрузі і малому тиску між твердими або рідкими локальними частинами поверхні торців утворюються електричні контакти. нагрівання контактів (по ним протікає струм) викликає їх швидке плавлення і утворення перемичок із рідкого металу(рис 7.7). перемички швидко руйнуються. Час иснування перемички зазвичай не перевищує 0,001 – 0,005 с.

Рис9.7 схеми розподілення перемичок розплавленого металу при оплавленні:

а – діючі на перемичку сили σ і Fс; б – зміщення перемичок під дією сил Fв і Fк; в – послідовність утворення перемичок на торці.

 

При достатньо великій густині струму (наприклад 3000 А/мм², при оплавленні низьковуглецевої сталі) метал в центрі перемички переходить в парообразний стан і викликає її вибухоподібне руйнування від сил Fп. Тиск парів в момент вибуху досягає 10-20 МПа, а температура 6000-8000ºС. розплавлений метал викидається із зазору в вигляді іскор (зі швидкостями більш ніж 60 м/с), що веде до укорочення деталей.

Перемички, стадії їх формування до моменту руйнування служать джерелами нагрівання (за рахунок теплопровідності) металу околошовної зони.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)