АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеристика окремих видів кредитів: бланковий кредит, овердрафт, кредитна ліня

Читайте также:
 1. III.2. Преступление: общая характеристика
 2. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 3. А) Статическая вольт-амперная характеристика
 4. А. Понятие и общая характеристика рентных договоров
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Активные операции коммерческих банков: понятие, значение, характеристика видов
 7. Альтернативные системы растениеводства и их краткая характеристика
 8. АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЗАТУХАНИЕ
 9. Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния объекта исследования
 10. Анатомо-физиологическая характеристика периода новорожденности.
 11. Аномалии развития нервной системы. Клиническая характеристика микроцефалии, гидроцефалии.
 12. Архитектурные школы XII в. на территории Беларуси. Общая характеристика.

БЛАНКОВИЙ КРЕДИТ(unsecured loan) – кредит без забезпечення, виданий тільки під зобов’язання позичальника повернути кредит. банки надають б.к. надійним позичальникам – юридичним і фізичним особам, які мають довготривалі ділові стосунки з банком, стабільні джерела погашення кредиту та якісну кредитну історію. банки можуть надавати б.к. лише в межах наявних власних коштів. зазвичай, при наданніб.к. встановлюється підвищена процентна ставка.

Як правило, він надається комерційним банком, який здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства. Хоча формально він носить незабезпечений характер, але фактично забезпечується розміром дебіторської заборгованості підприємства і його коштами на розрахунковому та інших рахунках в цьому ж банку. Крім цього, цей вид кредиту є, зазвичай, "самоліквідним", оскільки здійснена за його безпосередньою участю господарська операція генерує при ії завершенні грошовий потік, достатній для його повного погашення. Цей вид кредиту надається, як правило, тільки на короткостроковий період.

ОВЕРДРАФТ(overdraft) – форма короткострокового кредиту в межах встановленого банком ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли у клієнта на поточному рахунку недостатньо коштів. За умов О. кредитування бан­ком розрахункового рахунку клієнта здійснюється для оплати розрахункових документів при нестачі або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-позичальника коштів. Банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, тобто автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок коштів. О. відрізняється відзвичайного кредиту тим, що для погашення заборгованості спрямовуються всі кошти, що надходять на рахунок клієнта.

Має досить короткочасний і минущий характер, високі відсотки, які стимулюють як можна швидше його повернути, і потужні караючі штрафи. До того ж відсоток за овердрафтом нараховується щоденно на непогашений залишок. В іншому овердрафт для російських громадян досить привабливий продукт. Він дозволяє швидко вирішити проблему фінансування короткострокової заборгованості в періоди, коли витрати тимчасово перевищують надходження коштів на рахунок. Так і доводиться платити лише за фактично використані суми. І тут вже особливо обережним можна іноді й забути про свої принципи не робити борги. Хоча зовсім не обов'язково використовувати наданий овердрафт. Просто іноді приємно знати, що завжди є резерв.КРЕДИТНА ЛІНІЯ(credit line) – кредитна угода, відповідно до якої протягом передбаченого договором терміну банк виділяє позичальнику кредит у межах узгодженої суми (ліміту кредитування) на умовах, що відрізняються від умов одноразового надання кредиту.

Виділяють два різновиди К.л.: рекомендована лінія (Advised Line) або підтверджена лінія (Confirmed Line). У період дії К.л. в межах встановленого ліміту позичальник може одержувати додаткові кошти відповідно до своєї потреби в них. У договорі на відкриття та обслуговування К.л. передбачають усі умови кредитування, в т.ч. ступінь безумовності підтримки та обслуговування К. л.

Кредитування на умовах К.л. використовують у тому випадку, коли позичальник періодично потребує значних коштів або наперед не може точно визначити необхідну суму кредиту. За користування К.л. банки, як правило, стягують додаткову плату або ж відкривають такі лінії тільки надійним клієнтам.

Розрізняють поновлювану та не поновлювану К.л. Відкриття кредитної лінії здійснюється Банком на підставі аналізу фінансового стану клієнта, техніко-економічного обґрунтування використання і повернення кредиту, а також оцінки заставного майна. Працівники Банку розробляють оптимальний графік погашення кредиту і схему його використання, враховуючи грошові потоки клієнта і вплив зовнішніх і внутрішніх чинників. З урахуванням особливостей бізнесу позичальника і проекту, що кредитується, можливі 2 режими видачі і погашення траншів:

· без жорстких вимог по термінах видачі і погашення кожного траншу, позичальник здійснює погашення за наявності вільних грошових коштів;

· з чітко певними термінами видачі і погашення кожного траншу.

Кредитна лінія відкривається в національній та іноземній валютах.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)