АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Динаміка розвитку колективу організації

Читайте также:
 1. II. Сучасний стан розвитку освіти
 2. IV етап – концепція поліхудожнього розвитку учнів Б.П.Юсова.
 3. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 4. Аналіз розвитку МСБ в країнах ЄС
 5. Аналіз, діагностика та прогнозування розвитку регіональної економіки
 6. Аноректальні вади розвитку.
 7. Вади розвитку у дітей, діагностика,лікувальна тактика та надання екстреної медичної допомоги.
 8. Вади розвитку, які супроводжуються кишковою непрохідністю
 9. Вибір розрахункових схем розвитку пожежі
 10. Вивчення і особливості розвитку молодшого шкільного віку.
 11. ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 12. Види ігрової діяльності дошкільника і їх роль у психічному розвитку

В розумінні формального і неформального управління виявляються різні тенденції зміни та поєднання. Існують межі цих змін, за якими спроби формалізації управління зумовлюють несталість керованої системи та її руйнування (в ситуації перетворення людини на робота, “гвинтика”) Існують також межі посилення неформального управління в межах певної організації або, точніше, певного рівня керованості. За цією межею система також впадає у кризову ситуацію і розвалюється (ситуація безвідповідальності, конфліктності, відсутності контролю).

Якщо ж поєднання формального і неформального управління відбувається в умовах підвищення керованості, виникає межа формалізації управління (перетворення людини на робота суперечить самій сутності людської натури). А рівень неформального управління можна підвищувати безмежно у зв’язку з тенденціями розвитку особи, її свідомості, професійної підготовки, системи цінностей тощо.

Методологія управління також є важливим фактором поєднання формального і неформального управління. Вона визначає необхідність використання наукового, системного аналізу в управлінні. Оптимальне поєднання неможливе без глибокого розуміння всіх факторів активізації діяльності особи у конкретних умовах її роботи, без вивчення пануючих у колективі цінностей та інтересів.

Мистецтво управліня являє собою не просто поєднання, а певний вид комбінації здібностей, людських якостей, досвіду і професіоналізму менеджера. У визначенні міри неформального управління велику роль відіграє інтуіція менеджера, здатність передбачення і реалізм, відчуття небезпеки та набуття впевненості.

У сфері неформального управління знаходиться управління менеджером з боку персоналу. Помилково вважати, що лише менеджер управляє колективом і не існує зворотнього впливу. Цей вплив не випадковий і відіграє певну роль у загальних процесах управління.

Зворотній вплив найчастіше виступає у формі реакції колективу на рішення менеджера і не може не впливати на його поведінку та коректувати процеси управління.

Неформальне управління сприяє баченню реакції колективу, своєчасній діагностиці змін у його ставленні до роботи, місії, менеджера. Неформальне управління сприяє загальній оцінці стану управління. З іншого боку – воно впливає на сприятливі реакції колективу на дії менеджера, оскільки передбачає факт довіри не лише менеджера до підлеглих, але й колективу до менеджера.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)