АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кондиціонування повітря

Читайте также:
 1. E. реєстрації змін вологості повітря.
 2. E. Реєстрації змін вологості повітря. 1 страница
 3. E. Реєстрації змін вологості повітря. 10 страница
 4. E. Реєстрації змін вологості повітря. 11 страница
 5. E. Реєстрації змін вологості повітря. 12 страница
 6. E. Реєстрації змін вологості повітря. 13 страница
 7. E. Реєстрації змін вологості повітря. 14 страница
 8. E. Реєстрації змін вологості повітря. 15 страница
 9. E. Реєстрації змін вологості повітря. 16 страница
 10. E. Реєстрації змін вологості повітря. 17 страница
 11. E. Реєстрації змін вологості повітря. 18 страница
 12. E. Реєстрації змін вологості повітря. 19 страница

Кондиціонування повітря - це процес автоматичної підтримки в приміщеннях визначеного, заздалегідь заданого режиму і стану внутрішнього повітря незалежно від ювнішніх і внутрішніх факторів. Установки для кондиціонування повітря повинні забезпечувати: нагрів або охолодження повітря до потрібної температури; зволоження чи осушення і очищення повітря і! ід пилу. За наявності спеціальних вимог установки кондиціонування, крім того, повинні забезпечувати очищення повітря від запахів, іонізацію, зменшення шуму.

Кондиціонування призначене для одночасного регулювання всіх чи, щонайменше, основних факторів - температури, вологості і швидкості руху повітря. Кондиціонування - вищий ступінь сучасних, найкращих технічних досягнень у вентиляції й опаленні.

Пристрій, в якому здійснюється тепловологісна обробка повітря і його очищення, називають установкою кондиціонування повітря(УКП), чи кондиціонером. Комплексні технічні засоби, які здійснюють потрібну обробку повітря, транспортування і розподіл його в приміщеннях, що обслуговуються, а також засоби автоматичного регулювання, контролю і керування складають систему кондиціонування повітря (СКП).

За призначенням кондиціонування повітря бувають: комфортні, що застосовуються в житлових, громадських і адміністративних будівлях; технологічні - у виробничих приміщеннях для забезпечення потрібних умов протікання технологічних процесів; комфортно- технологічні - у виробничих приміщеннях, в яких умови технологічних процесів мало відрізняються від комфортних.

За розташуванням основних елементів системи кондиціонування буває місцеве, розташоване в окремих приміщеннях, і центральне, в яких повітря обробляється в одному центральному кондиціонері, від якого розподіляється по приміщеннях. Центральні кондиціонери мають різноманітні схеми тепловологісної обробки повітря. Вони можуть бути прямоточними чи з рециркуляцією. У прямоточних кондиціонерах обробляється тільки зовнішнє повітря, в кондиціонерах з рециркуляцією - зовнішнє повітря з деякою кількістю підмішаного внутрішнього повітря, яке забирається з приміщення.

За сезонністю забезпечення потрібних параметрів повітря в приміщенні системи бувають цілорічні і сезонні (які використовуться найчастіше в теплий період року).На птахофабриках можливі такі системи кондиціонування повітря:

з використанням промислових кондиціонерів;

з охолодженням і зволоженням повітря, що надходить у приміщення через зволожуючі касети;

з використанням форсунок, вмонтованих у повітропроводи припливного повітря.

 

Основні висновки:

Вентиляцією називають сукупність заходів і пристроїв, що забезпечують розрахунковий повітрообмін у приміщеннях житлових, громадських і виробничих будівель. Вентиляційна система - це сукупність пристроїв для обробки, транспортування, подачі і видалення повітря.

Найпростішою системою природної вентиляції у тваринницькому приміщенні є шахтна вентиляція. Досконаліша вентиляція з механічним спонуканням.

У випадку використання механічних систем можлива як припливна, так і витяжна вентиляція. При цьому прагнуть, щоб повітря надходило рівномірно в зону розміщення тварин. Найбільший інтерес представляють системи, які працюють цілорічно або в теплий період.

У холодний період передбачають включення опалювально- вентиляційних агрегатів, подачу теплого повітря через припливні повітропроводи і витяжку через шахти.

Кондиціонування повітря - це процес автоматичної підтримки в приміщеннях визначеного, заздалегідь заданого режиму і стану внутрішнього повітря незалежно від ювнішніх і внутрішніх факторів. Установки для кондиціонування повітря повинні забезпечувати: нагрів або охолодження повітря до потрібної температури; зволоження чи осушення і очищення повітря і! ід пилу. За наявності спеціальних вимог установки кондиціонування, крім того, повинні забезпечувати очищення повітря від запахів, іонізацію, зменшення шуму.

Контрольні питання:

1. Що таке Вентиляція?

2. Поснити основні види способів вентилювання повітря

3. Перерахувати основні принципові схеми вентилювання повітря у сільськогосподарських приміщеннях

4. Пояснити особливості кондиціонування повітря

Домашнє завдання:

1. Повторення матеріалу теми за конспектом.

2. Самостійне вивчення питання: «Кондиціонування повітря»

 

Прочитати:

[1] c. 420-442; [3] c. 236-249.


Тема №20

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)