АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні напрями наукових досліджень Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Читайте также:
 1. VI.Напрями, операційні цілі та заходи з їх реалізації
 2. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
 3. Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій.
 4. Аналітичний огляд наукових публікацій на тему : «Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності»
 5. Бачення українського іміджу
 6. Блок 17. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ ТА ОСНОВНІ ТИПИ КЛІМАТУ.
 7. В чому полягають особливості кореляційного опису результатів біометричних досліджень?
 8. В1.1 Основні історіософські концепції походження українського народу.
 9. Вcеукраїнського конкурсу-фестивалю сучасного музичного та вокального мистецтва
 10. Види, рівні та основні завдання моніторингу
 11. Визначте основні шляхи надання допомоги учням з особливостями психофізичного розвитку в адаптації серед здорових людей.
 12. Виконавчі комітети місцевих рад: формування, склад основні форми і методи діяльності

Історія УНДІАСД

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства є державною науково-дослідною бюджетною установою в системі державних архівних установ України і підпорядковується Державній архівній службі України.

Головна мета діяльності інституту полягає в розробленні науково-теоретичних та нормативно-методичних проблем розвитку архівної справи та документознавства.

Інститут розпочав діяльність згідно з наказом начальника Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 1 листопада 1994 р. № 45 на підставі Постанови Верховної Ради України від 24 грудня 1993 р. № 3815-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 311 «Про створення в м. Києві Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства». В складі інституту діяли: відділ архівознавства з секторами історії та теорії архівної справи, забезпечення схоронності документів, формування Національного архівного фонду, науково-довідкового апарату та обліку документів; відділ документознавства; науково-інформаційний відділ. 1998 р. з метою поліпшення управління інститутом та раціонального розподілу кадрів структура була реорганізована таким чином: відділ історії та теорії архівної справи, відділ фізико-хімічних досліджень, відділ теорії та технологій формування національного архівного фонду, відділ науково-довідкового апарату та обліку документів, відділ документознавства, науково інформаційний відділ з сектором науково-технічної інформації. З січня 2002 р. запроваджена чинна структура інституту. 2001 р. у зв’язку з реорганізацією організаційної форми інституту з державного підприємства на державну наукову установу з назви інституту вилучено термін «державний».

Першим директором УНДІАСД було призначено к. і. н. В. П. Ляхоцького. Протягом 2001–2009 рр. інститут очолювала д. і. н., проф. І. Б. Матяш, нині посаду директора обіймає к. і. н. О. Я. Гаранін.

У квітні 2003 р. згідно з наказом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28.02.2003 р.(протокол № 112) в інституті відкрито аспірантуру з заочною формою навчання за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, а у листопаді 2004 р. в аспірантурі відкрито спеціальність 07.00.01 – історія України (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2004 р. № 834). За обома спеціальностями нині випущено 7 і продовжує навчатися 5 аспірантів.У травні 2003 р. згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2003 р. № 265, відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2003 р. № 3-11/5 в Інституті створено спеціалізовану вчену раду К 26.864.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 27.00.02 – документознавство, архівознавство. За цей період в спеціалізованій вченій раді було захищено 44 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

За час роботи інституту науковцями здійснено понад 170 наукових та науково-методичних розробок в числі яких посібники, довідники, галузеві та державні стандарти, правила, порядки, інструкції, галузеві нормативи, методичні рекомендації, аналітичні огляди тощо.

Спільно з Державним комітетом архівів України, архівними установами, академічними інститутами та іншими організаціями проведено 26 наукових конференцій, читань, семінарів, круглих столів. Серед них міжнародні наукові конференції «Українське архівознавство: сучасний стан і перспективи», «Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.)», «Архіви – складова інформаційних ресурсів», «Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції», «Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства», "Архівознавство як наука" та науково-практичний семінар на тему «Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів».

Інститутом започатковано випуск 5 періодичних а продовжуваних видань, 2 з яких (щорічник «Студії з архівної справи та документознавства» і археографічний щорічник «Пам’ятки») внесені до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук.

В числі співробітників інституту – 3 доктори та 16 кандидатів наук. 2 співробітники мають вчене звання професора, 5 – старшого наукового співробітника, 3 – доцента.

Колектив інституту відзначено Подякою Кабінету Міністрів України, та Подякою Української спілки краєзнавців (2004 р.). Працівники інституту неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками Державного комітету архівів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Київської міської та Солом’янської районної державних адміністрацій.

Основні напрями діяльності УНДІАСД

розроблення теоретичних та прикладних проблем архівознавства, документознавства;

нормативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення державних архівних установ системи Державного комітету архівів України;

координація наукової діяльності державних архівних установ України;

міжнародне співробітництво з профільними установами та організаціями;

підготовка наукових кадрів для архівної галузі;

підготовка матеріалів для випуску періодичних та неперіодичних видань з документознавства, архівознавства та інших спеціальних галузей історичної науки;

проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, у тому числі міжнародних;

участь у формуванні та експертизі змісту навчання і підвищення кваліфікації фахівців у галузі архівної справи, документознавства та діловодства.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)