АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 11. Перевірка конструкції повних знімних протезів

Читайте также:
 1. Визначення неповних імунних антитіл системи AB0 непрямою пробою Кумбса
 2. Етапи кінцевої обробки повних знімних протезів
 3. Європейський банк реконструкції та розвитку та особливості його взаємодії з Україною.
 4. ІІ. Перевірка практичних навичок
 5. Індивідуальна перевірка звукової культури мовлення дітей
 6. Конструкції багатоповерхових промислових будівель
 7. Моделювання конструкції каркасу бюгельного протеза
 8. Опис призначення та конструкції
 9. Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів
 10. ОСОБЛИВОСТІ ВИСУНЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКА СЛІДЧИХ ТА РОЗШУКОВИХ ВЕРСІЙ У СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
 11. Особливості правового статусу командитних та повних товариств.
 12. Перевірка домашнього завдання

1. Актуальність теми

Ретельна перевірка воскових композицій (конструкції) повних знімних протезів дозволяє виявити вірогідні помилки, пов’язані із проведенням попереднього клінічного етапу, визначення центрального співвідношення щелеп, та дозволяє уникнути необхідності повторного виготовлення протезів.

2. Конкретні цілі заняття: вміти проводити перевірку конструкції повних знімних протезів.

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

№№ п/п Назви попередніх дисциплін Отримані навички
1. Анатомія Вивчити особливості анатомії зубощелепного апарату при повній втраті зубів
2. Гістологія Вміти визначити особливості гістологічної будови слизової оболонки порожнини рота та кісткової тканини альвеолярних відростків
3. Фізіологія Описувати фізіологію зубощелепного апарату у хворих з повною відсутністю зубів
4. Патологічна фізіологія Описувати патологічні зміни в зубощелепному апараті при повній втраті зубів
5. Пропедевтика ортопедичної стоматології Вміти проводити загіпсування моделей в оклюдатор. Володіти методиками роботи із воском

 

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття

4.1. Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття

Термін Визначення
Мінімальне різцеве перекриття Перекриття на повних знімних протезах передніми верхніми зубами нижніх не більше ніж на 1-2 мм
Мезіодистальне положення нижньої щелепи   Розташування нижньої щелепи відносно верхньої у горизонтальній площині
Шпателева проба Перевірка щільності змикання зубів-антагоністів на воскових композиціях повних знімних протезів за допомогою шпателя, який лікар намагається ввести між боковими зубами ліворуч та праворуч. При правильній постановці шпатель не повинен проходити між зубними рядами
Розмовна проба При вимовлянні звуку «О» щілина між передніми зубами повинна дорівнювати 5-6 мм

4.2. Теоретичні питання до заняття

1. Візуальний огляд гіпсових моделей щелеп.

2. Перевірка постановки зубів в оклюдаторі або артикуляторі.3. Перевірка воскової конструкції майбутнього протеза в порожнині рота.

4. Методи усунення помилок.

 

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті

1. Оглянути гіпсові моделі беззубих щелеп.

2. Перевірити постановку зубів в артикуляторі та оклюдаторі.

3. Перевірити воскову композицію повного знімного протеза в порожнині рота.

4. Усунути помилки, які встановлені на етапі перевірки воскових композицій повних знімних протезів.

4.4. Зміст теми

 

Перевірка конструкції повних знімних протезів включає в себе три етапи:

- перевірка постановки штучних зубів в оклюдаторі або артикуляторі;

- огляд моделей щелеп;

- перевірка воскового базису зі штучними зубами у ротовій порожнині.

Перед введенням воскового базису зі штучними зубами у ротову порожнину необхідно детально перевірити постановку зубів в оклюдаторі або артикуляторі. Звертають увагу на колір, розміри і форму зубів, величину різцевого перекриття. Недопустиме перекриття нижніх різців верхніми більше, ніж на 1-2 мм, це може бути причиною порушення фіксації протезів.

Перевіряють ступінь перекриття щічних горбиків нижніх жувальних зубів однойменними верхніми, розміщення штучних зубів щодо гребеня альвеолярного відростка. Існує правило, згідно якого нижні фронтальні зуби, жувальні зуби верхньої та нижньої щелеп мають розміщуватися тільки по середині альвеолярного відростка. Верхні фронтальні зуби повинні розміщуватися так: 2/3 зуба - спереду від середньої лінії альвеолярного відростка, а 1/3 – позаду від неї. Наступним етапом є перевірка усіх оклюзійних контактів бічної групи зубів як із вестибулярного, так і з орального боку. Виявлені недоліки необхідно усунути.

Під час огляду моделей звертають увагу на те, чи немає тріщин, порушення контурів протезного ложа. У разі виявлення тих або інших недоліків необхідно зняти новий функціональний відбиток й відлити нову модель.

Для перевірки конструкції воскової композиції протеза в ротовій порожнині її обробляють спиртом і вводять до рота, з метою контролю правильності визначення міжальвеолярної висоти й усіх компонентів центрального співвідношення щелеп.

‡агрузка...

Міжальвеолярну висоту перевіряють за допомогою анатомо-фізіологічного методу та розмовної проби.

Якщо міжальвеолярна висота підвищена, зовнішній вигляд хворого можна охарактеризувати як «здивований». Нижня третина обличчя збільшена, губи змикаються із напругою, носогубні складки згладжені. Хворий відчуває дискомфорт у жувальних м’язах. При посмішці оголюється восковий базис повного знімного протезу на верхню щелепу. При вимовлянні звуку «О» щілина між передніми зубами менша ніж 5-6 мм.

При завищеній міжаьвеолярній висоті виправлення помилок можливо двома шляхами. Якщо верхні зуби стоять у правильному відношенні до верхньої губи та оклюзійна площина не порушена, міжальвеолярну висоту доцільно знизити за рахунок зубів нижнього протеза. Для цього їх видаляють, на восковий базис накладають новий прикусний валик і повторно визначають центральне співвідношення щелеп. Потім верхню модель відокремлюють від оклюдатора, зіставляють її з нижньою у новому положенні та знов загіпсовують для повторної постановки нижніх зубів.

Підвищення міжальвеолярної висоти може поєднуватися з неправильним визначенням висоти верхнього прикусного валику у передньому відділі. У такому випадку верхні передні зуби виступають з-під губи, роблячи посмішку некрасивою. Для виправлення помилки використовують раніш виготовлені прикусні валики, на яких повторно визначають центральне співвідношення щелеп.

Занижена міжальвеолярна висота характеризується збереженням «старечого вигляду обличчя», про який вже йшла мова. В такому випадку, за умови, що верхній зубний ряд поставлений вірно, необхідно накласти смужку розігрітого воску на нижній зубний ряд та повторно визначити центральне співвідношення щелеп. Верхню модель відокремлюють від оклюдатора та ставлять в нове положення для того, щоб потім повторно загіпсувати в оклюдатор.

Найбільша кількість помилок допускається на етапі визначення та фіксації мезіодистального положення нижньої щелепи. Зокрема, найхарактернішою помилкою є випинання нижньої щелепи вперед у прогенічне співвідношення (тобто замість центральної оклюзії фіксується передня). Під час перевірки воскової композиції у такому разі спостерігається прогнатичне співвідношення зубних рядів, горбкове змикання жувальних зубів; збільшення міжальвеолярної висоти на величину горбка; щілина між фронтальними зубами. Потрібно взяти пом'якшену смужку базисного воску, накласти її на нижні зуби та сприяти зіставленню щелеп у центральному співвідношенні. Або потрібно зняти штучні зуби з базису та, встановивши нові прикусні валики, повторити визначення центрального співвідношення щелеп.

Якщо прикусними валиками була зафіксована одна з бокових оклюзій, при змиканні зубів в положенні центральної оклюзії виникає перехресний прикус. Подібна ситуація потребує повторного визначення центрального співвідношення щелеп.

Після перевірки визначення висоти нижнього відділу обличчя та центральної оклюзії звертають увагу на щільність змикання зубів-антагоністів. Лікар намагається ввести шпатель між боковими зубами ліворуч та праворуч. При правильній постановці шпатель не повинен проходити між зубними рядами. Щілина між боковими зубами є наслідком перекидання прикусного шаблона з одного боку або відвисання його на верхній щелепі позаду. Для усунення даного недоліку беруть розм’якшену пластинку воску, розміщують її на зуби з того боку, де визначили щілину, та просять хворого зімкнути зуби. За восковим відбитком з’єднують верхню, раніш відокремлену модель з нижньою и знову загіпсовують її в оклюдатор.

При перевірці конструкції повних знімних протезів слід звернути увагу на відповідність кольору, форми, величини зубів естетичним вимогам, зокрема відповідності ріжучих країв фронтальних зубів лінії усмішки, лінії іклів та середній лінії обличчя. Для маскування повних знімних протезів постановку деяких штучних зубів фронтальної групи проводять асиметрично.

Перевірка конструкції протезів закінчується уточненням меж протезного ложа на моделях.

 

5. Матеріали для самоконтролю

5.1. Перелік теоретичних питань

1. На що потрібно звернути увагу під час перевірки постановки зубів в повних знімних протезах на моделях в артикуляторі?

2. Як повинні розміщуватися передні та бокові зуби по відношенню до альвеолярного відростка?

3. Які вимоги надаються до зображення тканин протезного ложа на гіпсових моделях?

4. Як перевіряють правильність визначення міжальвеолярної висоти?

5. Чим характеризується завищення та заниження міжальвеолярної висоти на етапі перевірки воскових композицій повних знімних протезів? Як усунути ці помилки?

6. Як змикаються зуби на повних знімних протезах при перевірці в порожнині рота, якщо на попередньому етапі замість центральної оклюзії була зафіксована передня або бокова?

7. Як усунути помилки, пов’язані з неправильною фіксацією мезіодистального співвідношення щелеп?

8. Як перевірити щільність змикання зубів-антагоністів на воскових композиціях повних знімних протезів в порожнині рота?

9. Які естетичні вимоги потребують уваги на етапі перевірки воскових композицій повних знімних протезів?

 

5.2. Практичні завдання

1. Огляд постановки зубів в повних знімних протезів в оклюдаторі.

2. Огляд гіпсових моделей беззубих щелеп.

3. Перевірка воскових композицій повних знімних протезів в ротовій порожнині.

 

5.3. Тести

1. Хворій 60 років виготовляються повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. Проводиться перевірка воскових композицій протезів в ротовій порожнині. Об'єктивно: конфігурація обличчя порушена, його нижня третина подовжена, губи змикаються з напруженням. При посмішці оголюється восковий базис повного знімного протезу на верхню щелепу. Які помилки допущені на попередньому клінічному етапі?

A. Завищена висота прикусу

B. Занижена висота прикусу

C. Визначена задня оклюзія

D. Визначена передня оклюзія

E. Неправильна постановка зубів на верхній щелепі

 

2. Під час перевірки конструкції повних знімних протезів виявлено, що у пацієнта: виражені носо-губні складки, нижня щелепа незначно висунута вперед. Яка помилка була допущена лікарем на попередньому етапі?

A. Занижена міжальвеолярна висота

B. Невірно визначена протетична площина

C. Невірно зафіксовано мезіодистальне положення нижньої щелепи

D. Завищена міжальвеолярна висота

E. Невірно нанесени орієнтири на прикусні валики

3. Чоловіку 66 років виготовляються повні знімні протези для верхньої й нижньої щелеп. Об'єктивно: альвеолярні відростки щелеп незначно атрофовані, слизова оболонка помірно піддатлива. На етапі перевірки конструкції протезів в порожнині рота губи змикаються з напругою, висота нижньої третини обличчя при змиканні зубів і фізіологічному спокої виявилась однаковою. На скільки необхідно зменшити оклюзійну висоту?

A. 0,5-1,0 мм

B. 1,0-2,0 мм

C. 2,0-4,0 мм

D. 5,0-7,0 мм

E. 8,0-10,0 мм

4. Хворий 68 років з повною втратою зубів на обох щелепах звернувся в ортопедичне відділення з метою протезування. Під час перевірки конструкцій протезів виявили, що міжзубний контакт спостерігається тільки в бокових ділянках. У фронтальному відділі – сагітальна щилина шириною 1 см. Яка помилка допущена під час попередніх клінічних етапів?

A. Визначили та зафіксували передню оклюзію

B. Отримали неточні анатомічні відбитки

C. Невірно визначили міжальвеолярну висоту

D. Визначили та зафіксували бокову оклюзію

E. Деформували восковий базис

 

5. На етапі перевірки воскових композицій повних знімних протезів виявлене завищення міжальвеолярної висоти. Що необхідно зробити?

А. Закусити смужку воску в положенні передньої оклюзії

В. Закусити воскову смужку в центральній оклюзії

С. Сильно закусити воскову композицію

D. Провести корекцію воскового базису

Е. Повторно визначити центральне співвідношення щелеп

 

6. У хворого 75 років під час перевірки конструкції повних знімних протезів виявили, що контактують лише бічні штучні зуби, між фронтальними зубами ‒ щілина. В бокових ділянках з однієї сторони відзначається горбково-горбковий міжзубний контакт, з іншої ‒ горизонтальна щілина; центральна лінія зміщена. Яка помилка була допущена?

A. Визначили бокову оклюзію

B. Нерівномірно розм'якшені прикусні валики

C. Визначили передню оклюзію

D. Збільшили міжальвеолярну висоту

E. Деформація воскових шаблонів

7. Хворій 47 років виготовляються повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. На етапі перевірки їх конструкції спостерігається випячування верхньої губи. На якому етапі допущена помилка?

A. Формування вестибулярної поверхні прикусного валика

B. Визначення висоти верхнього прикусного валика

C. Формування оклюзійної площини

D. Визначення висоти нижньої третини обличчя

E. Фіксація центральної оклюзії

 

8. Хворому 75 років в клініці ортопедичної стоматології виготовили повні знімні протези. Під час фіксації центральної оклюзії пацієнт змістив нижню щелепу вперед. Яке співвідношення зубних рядів протезів буде спостерігати лікар при перевірці конструкції?

A. Горизонтальна щілина між передніми зубами

B. Щілина між боковими зубами справа

C. Глибоке перекриття

D. Біпрогнатія

E. Вертикальна щілина в передній ділянці

 

9. Хворому 70 років виготовляються повні знімні протези на верхню й нижню щелепи. З'явився на клінічний етап перевірки воскової композиції протезів. Для з’ясування правильності визначення міжальвеолярної висоти застосували розмовну пробу. Хворому запропонували вимовити звук "О". Яка відстань повинна бути між передніми зубами при правильному визначенні міжальвеолярної висоти?

A. 1-2 мм

B. 3-4 мм

C. 5-6 мм

D. 7-8 мм

E. 9-10 мм

 

10. Хворому 80 років виготовляються повні знімні протези. Проведена перевірка воскових композицій у порожнині рота. Яка наступний технічний прийом лабораторного етапу виготовлення протезів?

А. Моделювання базису

В. Постановка зубів

С. Загипсовка в кювету

D. Виготовлення гіпсової прес-форми

Е. Пакування пластмаси


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)