АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Україна на світових ринках об’єктів інтелектуальної власності

Читайте также:
 1. Асортимент «Вітмарк-Україна»
 2. Видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.
 3. Види власності передбачені Законом України «Про власність »
 4. Визначення рівня сукупного попиту у базовій моделі рівноваги на товарних ринках ADAS. Чинники сукупного попиту.
 5. Використання в господарській й діяльності прав інтелектуальної власності
 6. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
 7. Використання у сфері господарювання інтелектуальної власності.
 8. Вимоги до інтелектуальної сфери
 9. Вопрос Договір оренди державної та комунальної власності.
 10. Вопрос Підприємства державної форми власності (державні комерційні та казенні підприємства)
 11. Вопрос Підприємства колективної власності
 12. Вопрос Поняття право власності, права господарського ведання та оперативного управління

Розвиток інформаційних технологій перетворив інтелектуальну власність в один із найліквідніших товарів. Широке впровадження нових технологій і просування наукових розробок у виробництво дає потужний поштовх розвитку внутрішніх галузей промисловості. Інтелектуальна власністьсама собою сама собою — джерело доходів. У США, Японії та країнах Європи 85-90 відсотків приросту валового внутрішнього продукту забезпечується за рахунок виробництва і експорту наукоємкої.

Сьогодні Україна має „піонерські” винаходи і новітні розробки у сфері лазерної, криогенної, аерокосмічної техніки, суднобудування, засобів зв`язку і телекомунікацій, програмних продуктів. В Україні спостерігається стійка тенденція до щорічного збільшення кількості заявок на видачу охоронних документів майже на всі об`єкти промислової власності. В Держдепартамент щорічно надходить близько 35 тис. заявок на різні об`єкти права інтелектуальної власності, а видається до 25 тис. охоронних документів (патентів, свідоцтв). Збільшується і кількість реєстрацій договорів передачі виняткових майнових прав, видачі ліцензій. У 2007 р. таких договорів було на 23 % більше, ніж в попередньому. Цей інтелектуальний потенціал України також повинен стати основою відродження вітчизняної економіки. Ведеться робота з гармонізації українського законодавства з міжнародними нормами.

Сьогодні все більше зростає розуміння того, що трансформація науково-технічних розробок в інноваційний продукт, придатний для виробництва і ринку, чи не найважчий етап у ланцюзі, який пов’язує розробника зі споживачем. Складний він тому, що розробники, науковці погано розуміють пріоритети ринку та потреби споживача, у них не вистачає досвіду підприємництва у цій сфері діяльності. Розробники, науковці — здебільшого некомпетентні комерсанти. На жаль, більшість керівників підприємств, організацій, установ також мають слабке уявлення про комерціалізацію об’єктів інтелектуальної власності. Вони займаються впровадженням і намагаються продовжувати цю роботу в нових економічних умовах, але просування інтелектуальної продукції на ринку вимагає спеціальних економічних знань, способів і методів маркетингу.

В Україні такою організаційною структурою стали створені «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» і Інтернет-біржа промислової власності. Діяльність ІБПВ спрямована на використання сучасних інформаційних технологій для просування науково-технічних досягнень України на світовий та вітчизняний інноваційні ринки. На сторінках ІБПВ винахідник і патентовласник мають можливість висвітлити для потенційного покупця економічні, екологічні, соціальні та інші переваги, які надає використання даного винаходу, корисної моделі, промислового зразка.Біржа надає можливість розмістити інформацію підприємців про потрібні їм технології, що допоможе спрямувати винахідницьку думку у продуктивному напрямі, а власникам патентів, «ноу-хау» та перспективних ідей знайти потенційних суб’єктів комерціалізації конкретного об’єкта інтелектуальної власності.

Поки що таких структур в Україні недостатньо хоча практика показує, актуальність розвитку ринку об’єктів інтелектуальної власності та стимулювання винахідницької діяльності в Україні, які здатні активно впливати на їх комерціалізацію.

Статистичні дані про наукову та інноваційну діяльність як у минулому, так і сьогодні свідчать, що Україна, маючи значний потенціал у галузі нових технологій, нових проектно-конструкторських розробок із світовим рівнем конкурентоздатності, використовує його недостатньо. Це пов’язано головним чином з відсутністю фінансування перспективних проектів для їх комерційної реалізації. Держава повинна активніше впливати на процеси створення, правової охорони та використання інтелектуальної власності, що забезпечить підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняних товаровиробників.

На сьогодні в Україні практично відсутній механізм державної підтримки просування вітчизняних об’єктів інтелектуальної власності на ринки іноземних держав. А це негативно позначається перш за все на експорті продукції національних товаровиробників. Виправити ситуацію можна, запровадивши механізм стимулювання експортної діяльності власників прав на об’єкти інтелектуальної власності.

У сфері охорони прав інтелектуальної власності в Україні протягом останніх років міжнародні організації дають схвальні відгуки від декількох стосовно значних позитивних зрушень.

Всесвітня організація інтелектуальної власності відзначила важливі досягнення у національному законодавстві й значне підвищення рівня обізнаності у сфері інтелектуальної власності серед урядовців, фахівців з інтелектуальної власності, ділових та наукових кіл та серед громадськості.

Міжнародна громадська організація Коаліція захисту прав інтелектуальної власності (CIPR) вважає, що "Україна досягла значного прогресу у сфері інтелектуальної власності

Отже ринок об’єктів інтелектуальної власності в Україні має відповідну законодавчу базу і розвивається достатньо динамічно. Важливим завданням в цій сфері є сприяння ефективному використанню інтелектуального капіталу нашого суспільства, зокрема комерціалізації інтелектуальної власності, розвитку сучасного ринку інтелектуальної власності, що в свою чергу прискорить входження України до світової спільноти на умовах рівноправного партнерства.
35.Інструменти захисту прав інтелектуальної власності в Україні

інтелектуальна власність – це власність на інформацію. Інтелектуальна власність поєднує в собі чотири основні інструменти. Це – авторські тасуміжні права, патенти, торговельні марки, а також правовий захист комерційної інформації.Сьогодні завданням українських підприємців в умовах, коли глобалізація дуже порушує конкурентоспроможність, є виявляти у продукції своїх фірм об’єкти інтелектуальної власності, забезпечувати їх захист в Україні та за кордоном, перетворювати у дорогу “патентовану”,

конкурентоспроможну продукцію. Також важливим є уміння захистити вже задекларовану інтелектуальну власність.

Сьогодні частка України на світовому ринку патентів не перевищує 1 %, а із щорічно закуповуваних 50-ти ліцензій кожна 5-та використовується зі збитками. Щодо авторського права, то

в нашій державі права власників продуктів авторського права і чинне законодавство повністю ігноруються. Обсяг піратства є стабільно високим – 70 % продукції CD/DVD є контрабандною.

Важливо звернути увагу на форми та способи захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності. Вони повинні містити:

• прийняття законів, що передбачають використання сильних стримувальних кримінальних санкцій;

• надання правоохоронним органам повноважень на проведення необхідних заходів з виявлення порушень і конфіскації незаконної продукції, а також обладнання, на якому вона виготовлена;

• представлення суду повноважень на спрощення підтвердження авторських та суміжних прав для прискорення судочинства, заборону незаконної діяльності; прийняття рішень про конфіскацію та знищення цих товарів або передачу їх правовласнику.

Сьогодні в Україні розрізняють дві форми захисту прав на інтелектуальні продукти:

1) передбачає застосування цивільно-правового, кримінально-правового та адміністративно-правового заходів відповідними державними органами (судовий і адміністративний порядки);

2) здійснюється особами самостійно без звертання до державних органів (наприклад, за відмови виконати певні дії, передбачені ліцензійною угодою). Існуюче законодавство дає потерпілим можливість обрати спосіб захисту на свій розсуд і вимагати від порушника компенсації нанесених збитків.

За порушення авторських та суміжних прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні ередбачені покарання: штрафи від 200 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,виправні роботи або позбавлення волі до 5 років


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)