АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Охарактеризуйте основні макроекономічні показники України за останній рік

Читайте также:
 1. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 2. а) З основ законодавства України про культуру.
 3. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 4. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
 5. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 6. Альтернативні макроекономічні теорії.
 7. Аналіз Закону України « Про державну службу»
 8. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України
 9. АРХЕОГРАФІЧНІ УСТАНОВИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 10. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
 11. Бідність, її причини та показники. Соціальна політика держави як політика регулювання доходів.
 12. Біохімічні показники крові собак

В умовах пожвавлення світової економіки з початку 2010 року в Україні спостерігається поступове відновлення позитивної динаміки економічного зростання. На сьогоднішній день практично за всіма напрямками соціально-економічного, суспільного розвитку можна спостерігати достатньо неоднозначні тенденції - як позитивні, так і такі, вирішення яких потребує дуже серйозної роботи і об’єднаних зусиль. Даний період можна оцінити, переглянувши найважливіші макроекономічні показники.

ВВП характеризує сукупну ринкову вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених підприємствами, організаціями та установами в поточному періоді на економічній території країни. За даними Держкомстату у ІІ кварталі 2010 року проти відповідного періоду 2009 року зростання ВВП становило 5 відсотків (у І кварталі 2010 року – на 4,9 відсотка), що підтверджує факт просування економіки України уперед на шляху виходу з кризи. За розрахунками Мінекономіки у І півріччі відбулось зростання ВВП на рівні 5,5%. За темпами росту ВВП Україна знаходиться у групі країн світу, в яких відбувається поступове відновлення економічного зростаня. Розглянемо динаміку розвитку різних галузей, а саме: промисловість, сільське господарство і сферу зовнішньої торгівлі.

Промисловість – найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого в народному господарстві. Провідна роль промисловості в економіці України визначається, перш за все, тим, що, забезпечуючи всі галузі народного господарства знаряддями праці та новими матеріалами, вона є найбільш активним фактором науково-технічного прогресу і розширеного відтворення в цілому.

У жовтні 2010р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року промислове виробництво збільшилось на 10,2%, за підсумками десяти місяців - на 10,7%. Збільшення випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами промислової продукції

Сільське господарство — галузь матеріального виробництва, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур та розведенням сільськогосподарських тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості — сировиною.

Загальне виробництво продукції сільського господарства порівняно з 2009 роком скоротилося на 2,1%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – зросло на 0,1%, а в господарствах населення – скоротилося на 2,2%.Торговельно-економічні відносини охоплюють торгівлю товарами і послугами.

Так, аналізуючи ЗТО України, слід відмітити, що обсяг експорту товарів та послуг України за січень-вересень 2010р. становив 44421,9 млн.дол. США, імпорту - 45505,4 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом попереднього року експорт збільшився на 29,3%, а ім­порт - на 28,6%. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу станови­ло 1083,5 млн.дол. (за 9 місяців 2009р. - негативне 1020,2 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з парт­нерами із 212 країн світу. Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України складали мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, транспортні засоби та шляхове обладнання, продукти рослин­ного походження.

Державна заборгованість України характеризується наступними тенденціями. Так, за січень-жовтень 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 87,4 млрд. грн. (27,50%), досягши 405,3 млрд. грн. ($51,2 млрд.). Про це повідомляє Міністерство фінансів України. За даними Мінфіну, переважно збільшення боргу відбулося за рахунок перевищення надходження коштів від випуску облігацій внутрішньої державної позики над погашенням державного внутрішнього боргу, внаслідок отримання першого траншу кредиту МВФ в обсязі 1,25 млрд. СПЗ і випуску ОВДП в обсязі $2 млрд. [3]

Індекс споживчих цін у жовтні 2010р. становив 100,5%, з по­чатку року - 107,9%; індекс цін виробників промислової продукції - відпо­відно 102,4% та 118,0%.

 

Щодо показників, що характеризують рівень та якість життя населення, то до них можна віднести рівень заробітної плати і показники ринку праці.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у вересні поточного року дорівнювала 2349 грн.,і зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 19,5%. У вересні порівняно з серпнем розмір заробітної плати збільшився в середньому на 3,0%, а відносно вересня 2009р. - на 21,9%. Показник середньої номінальної заробітної плати у вересні поточного року у 2,6 рази вище рівня мінімальної заробіт­ної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (888 грн.).

Індекс реальної заробітної плати у вересні поточного року порівняно з серпнем становив 100,1%, відносно вересня 2009р. - 110,8%.

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 листопада 2010р. порівняно з 1 жовтня зменшилась на 1,8% і склала 400,7 тис. осіб, що на 21,2% менше порівняно з відповідною датою 2009р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за жовтень поточного року знизився на 0,1% і на 1 листопада 2010р. становив 1,4% населення працездатного віку.

Отже поступове відновлення вітчизняного промислового виробництва, покращення ситуації на ринку праці та у зовнішній торгівлі демонструє здатність України вже найближчим часом закріпити позитивну динаміку економічного зростання.
18. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації української економіки

Інтернаціоналізація — це процес розширення господарської діяльності за межі окремих нац економік у вигляді багатосторонніх коопераційних контактів з метою збільшення продуктивності та підвищення ефективності виробництва. Усе більша частина виробленого продукту інтернаціоналізується у вигляді товарного обміну на світових ринках, зростає частка інтернаціоналізованого виробництва. Сказане стосується України, для економіки якої протягом років незалежності характерним є:1. абсолютне та співвідносне зростання інтернаціоналізованої частки виробленого та споживаного продуктів (тобто експорту та імпорту); 2. збільшення (хоча і надто повільне) ваги та значення ек об’єктів, які перебувають у повній або частковій власності іноземців (індикатором цього процесу слугують показники динаміки іноземних інвестицій);3. подальша інтеграція економіки країни в міжнародні валют-нофінансові, кредитні відносини з міжнародними та іноземними суб’єктами — державами, спеціалізованими організаціями, фізичними особами (відповідні відносини регулюються як двосторонніми домовленостями, наприклад з ЄБРР, МВФ, Світовим банком

Ще однією особливістю процесів інтернаціоналізації з участю України є нерівномірність розподілу експортних виробництв, переважання окремих центрів та територіально-виробничих комплексів (ТВК) й низький рівень експортної спеціалізації цілих регіонів. Наприклад, основу експортного потенціалу України становлять східні ТВК, передусім регіони Кривбасу та Донбасу, і водночас ряд західних та центральних областей України здійснюють мізерний експорт продукції.

Особливу роль у формуванні експортного потенціалу України відіграє Київ, на який припадає і левова частка зарубіжних інвестицій до країни

Особливістю участі Києва в міжнародній торгівлі є перевищення імпорту над експортом (принаймні саме така ситуація була типовою

 

19.Україна в системі рейтингових оцінок національної конкурентоспроможності країн

За останній рік, за оцінками Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), рівень конкурентоспроможності України знизився.

Зниження рейтингу України пов'язане з чотирма комплексними показниками: погіршення інституційного розвитку, макроекономічної стабільності, розвитку фінансових ринків і ефективності товарних ринків. У складі першого з них окремо стоять ефективність держорганів у регуляторній сфері, захист прав власності, незалежність судової влади, упередженість в ухваленні рішень держорганів і корупція, довіра до правоохоронних органів і прозорість державної політики.

Серед макроекономічних факторів, що сприяли погіршенню рейтингової оцінки, - дефіцит бюджету, зростання державного боргу, невисокий рівень національних заощаджень і висока інфляція.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)