АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Платіжний баланс України: особливості формування, стан та динаміка

Читайте также:
 1. E. баланс відображає інформацію на певну дату, а звіт про фінансові результати за певний період
 2. IХ. Особливості провадження у справах про порушення правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства
 3. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 4. Аграрні відносини, їх зміст та особливості.
 5. АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС
 6. Адміністративно-правові норми: поняття, ознаки, види та особливості структури.
 7. Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между общим имуществом многоквартирного дома и помещением Собственника
 8. АКТ приема-передачи бонусных карт «Клуб покупателей «Посуда Центр» с балансом 100 бонусов и карт «1000 бонусов»
 9. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА (ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ)
 10. Анализ ликвидности баланса_____________ за 201_-201_
 11. Аналіз платоспроможності п-ва, ліквідності балансу.
 12. Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату

Платіжний баланс – це співвідношення між валютними надходженнями в країну і платежами держави за кордон протягом певного часу; статистичний звіт про результати зовнішньоекономічної діяльності країни за певний період, зазвичай за рік. Активний сальдо платіжного балансу (>0) призводить до зростання золотовалютного резерву центрального банку. Пасивний сальдо (< 0) має протилежні наслідки.

Серед основних особливостей формування ПБ України можна виділити наступні фактори:

Ендогенні фактори:

Фактори статистично-методологічного характеру:

· відсутність національного стандарту методології укладання платіжного балансу України;

· неузгодженість дій уповноважених державних органів – Держкомстату, НБУ, Держмитслужби щодо методики й термінів агрегування показників платіжного балансу;

· недоліки методології формування рахунку капіталу і фінансових операцій в частині розмежування фінансових потоків різної тривалості.

Неадекватна внутрішня економічна політика:

· безсистемність визначення структурних пріоритетів економічної політики як факторів подолання дисбалансу зовнішніх платежів;

· відсутність у розпорядженні уряду України гнучкого інструменту регулювання зовнішніх платежів.

Екзогенні фактори:

· диспропорційність процесу урегулювання пасивних платіжних балансів через асиметрією урегулювання, що властива сучасній міжнародній валютній системі;

· посилення залежності економіки України від кредитів міжнародних фінансових організацій, призначених для підтримки балансу зовнішніх платежів, зокрема – від кредитів Міжнародного валютного фонду;

· динаміка світових цін на товари, що складають основні товарні групи експорту України і цін на енергоносії як основну статтю її імпорту.

До 1993 р. статистика міжнародних операцій України була представлена торговельним балансом, балансом фінансових ресурсів та валютним планом країни. Спеціальною Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 17 вересня 1993 р. на Національний банк України було покладено відповідальність за складання узагальненого платіжного балансу України. Розробка і складання платіжного балансу базуються на єдиній методології відповідно до стандартної класифікації компонентів і структури зведеної інформації. За формою складання платіжний баланс України визначається як зведений статистичний звіт (за певний період часу) про здійснення міжнародних операцій українських резидентів з резидентами інших країн світу.
Інформаційну базу платіжного балансу (як і в світовій практиці) становлять такі джерела:
· дані банківської системи про надходження платежів з-за кордону і здійснення платежів за кордон (фінансові операції з нерезидентами);
· інформація про пересування товарних потоків через кордон (міжнародна торгівля);
· статистичні спостереження підприємств та організацій з метою збирання повної та додаткової інформації (статистична звітність експортерів та імпортерів продукції, інвесторів, та одержувачів іноземних інвестицій тощо).
МВФ отримує платіжний баланс України з 1994 р. З квітня 1996 р. розпочато видання щоквартальника “Платіжний баланс України”, в якому публікуються табличні дані з платіжного балансу, аналітичні матеріали щодо розвитку зовнішнього сектора економіки та впливу поточної економічної політики на його стан.
2011 рік-У квітні дефіцит поточного рахунку (293 млн. США) скоротився порівняно з попереднім місяцем. Хоча продовжується зростання кумулятивного за останні 12 місяців дефіциту поточного рахунку, що в квітні сягнув 4.7 млрд. дол. США (3.2% від ВВП).Після стрімкого зростання обсягів експорту та імпорту товарів упродовж останніх місяців у квітні відбулося скорочення їх обсягів порівняно з березнем. Проте річні темпи зростання залишаються достатньо високими і для імпорту вони все ще вищі, ніж для експорту (у квітні - 36.6% та 32.1% відповідно) насамперед через енергетичну компоненту.

Скорочення обсягу експорту товарів порівняно з березнем (з урахуванням сезонного фактора - на 9%) відбулося насамперед за рахунок продукції АПК.

Головним чинником зменшення обсягів імпорту товарів у квітні (на 10% порівняно із березнем з урахуванням сезонності) були менші обсяги поставок природного газу.

Від'ємне сальдо доходів зросло в квітні до 336 млн. дол. США через збільшення виплат за доходами від прямих інвестицій..

У квітні сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій повернулося до додатніх значень (1.3 млрд. дол. США). Це відбулося завдяки активізації припливу прямих іноземних інвестицій та розміщенню єврооблігацій для фінансування проектів ЄВРО-2012.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у квітні збільшився втричі порівняно із середньомісячними обсягами І кварталу і становив 880 млн. дол. США. У цьому разі інвестиції залучалися виключно реальним сектором економіки і левову частку з них становили надходження першої частини коштів на приватизацію "Укртелекому" у вигляді кредиту від прямого інвестора.

Сальдо операцій за кредитами та облігаціями в квітні 2011 року було додатнім (129 млн. дол. США) за рахунок довгострокових залучень реального сектору. Зокрема, значну частину цих залучень було сформовано внаслідок розміщення єврооблігацій для фінансування проектів ЄВРО-2012.

Профіцит зведеного платіжного балансу в квітні становив 1 млрд. дол. США, що дало змогу продовжити процес накопичення резервних активів.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)